Realitní zprostředkování

 

Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování

 

Ve sbírce zákonů byla dne 17.02.2020 zveřejněna dlouho očekávaná novela zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), účinná od 03.03.2020. Činnost realitní zprostředkování, kterou bylo dosud možné vykonávat v rámci živnosti volné, byla tímto zákonem zařazena do živností vázaných. Nově je stanovena podmínka bezúhonnosti, a dále další podmínky, např. pojištění. Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen před uplynutím doby 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost "Realitní zprostředkování" a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci výše uvedené živnosti ohlašovací volné zaniká.


Nově stanovené povinnosti

1) nejpozději do 2 měsíců uzavřít pojištění odpovědnosti
Nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřít pojištění pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování v § 7 odst. 1 a 2 tohoto zákona.

 

2) nejpozději do půl roku ohlásit živnost vázanou
Podnikatel, který hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat i po nabytí účinnosti tohoto zákona, musí nejpozději do 6 měsíců ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti. Ohlášení nepodléhá správnímu poplatku.

Doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti podnikatele nebo odpovědného zástupce se rozumí:

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání právo, ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
  • vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu, 1 rok praxe a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu dle § 60a zákona 111/1998 Sb. se zaměřením na nemovitosti organizovaného na státem akreditovaném ústavu,
  • vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

 

3) nejpozději do 2 let zajistit výkon činnosti pouze fyzickými osobami splňujícími požadovanou odbornou způsobilost
Doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti zaměstnance se rozumí:

  • vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání právo, v oblasti vzdělávání ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
  • vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 1 rok praxe v oboru,
  • profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
  • doklad o tříleté praxi v oboru v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
  • doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu.

 

Kontrola dodržování povinností

  • Dozorovou pravomoc zákon svěřuje obecním živnostenským úřadům a dále Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky.


Pro další informace se obracejte na kterýkoliv živnostenský úřad.