Ohlášení živnosti pro fyzické osoby

Ohlášení živnosti pro fyzické osoby


1. Základní informace

Živností je ve smyslu § 2živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. U živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" nejsou zvláštní podmínky (tj. odborná způsobilost) provozování živnosti předepsány, podnikatel musí splňovat pouze všeobecné podmínky provozování živnosti.

Kdo je oprávněn podat žádost: Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti volné jsou v tomto případě fyzické osoby, které splňují všeobecné podmínky.

 

2. Postupy a podmínky pro vyřízení žádosti

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

 • Plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.
 • Bezúhonnost.

 

3. Způsob podání žádosti

Ohlášení je možno podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu žádost poštou či elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem).

 

4. Adresa úřadu

Městský úřad Železný Brod, Obecní živnostenský úřad, náměstí 3.května 1, 468 22 Železný Brod.

Úřední hodiny: pondělí a středa 08:00 – 17:00 h, úterý a čtvrtek 08:00 – 12:00 h

Kontaktní zaměstnanci:

Monika Králová, tel. 483 333 929, e-mail: m.kralova@zelbrod.cz

Květa Rulcová, tel. 483 333 927, e-mail: k.rulcova@zelbrod.cz

5. Formuláře, doklady, náležitosti

Ohlášení živnosti (vyplněné předem, případně vyplněné na místě).

Je-li fyzická osoba občanem jiného členského státu EU, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem členského státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, vyžádá si výpis z Rejstříku trestů živnostenský úřad sám. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců).

Je-li fyzická osoba občanem jiného než výše uvedených států a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo orgánem státu posledního pobytu (ne starší než 3 měsíce).

Prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, liší-li se od bydliště ohlašovatele. Fyzická osoba připojí k ohlášení: "Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby" (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Formulář lze získat na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. je volně dostupný na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

V ohlášení fyzická osoba uvádí zejména tyto údaje:

 • jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku,
 • státní občanství,
 • bydliště,
 • rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení,
 • provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje týkající se jeho osoby (jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení),
 • předmět podnikání,
 • sídlo (adresa),
 • ohlašuje-li řemeslnou nebo vázanou živnost, doloží doklady o odborné způsobilosti dle § 21, 22 ŽZ nebo dle § 7 ŽZ u občanů Evropské unie.

 

 

6. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení

 • Poplatek ve výši 1.000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání.
 • Poplatek ve výši 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna či současně více živností. Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno současně více živností nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Lhůty pro vyřízení: Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

 

7. Účastníci řízení

Žadatel.

 

8. Právní úprava

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění,

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění,

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu,

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace příslušníků členských států EU, v platném znění,

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění,

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění,

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění,

Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, v platném znění,

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících PO a FO,

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,

Zákon č. 247/2006 Sb., o omezování provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, v platném znění,

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění,

Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu,

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví,

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách,

Vyhláška MF č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii,

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Četné právní předpisy technického charakteru podle druhu provozované živnosti.

 

9. Opravné prostředky a jejich uplatnění

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas se zápisem v živnostenském rejstříku s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, v případě že živnostenský úřad rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, nebo že nebyly splněny podmínky pro vznik oprávnění, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání.

 

10. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností

Řízení ve věcech upravených živnostenským zákonem se řídí zákonem o správním řízení, pokud živnostenský zákon nestanoví jinak.