Zákony

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění

Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace příslušníků členských států EU, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících PO a FO

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, v platném znění

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákon č. 247/2006 Sb., o omezování provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, v platném znění

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění

Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách

Vyhláška MF č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě