Žádost o koncesi pro právnické osoby

Žádost o koncesi pro právnické osoby


1. Základní informace

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti musí podnikatel (u právnické osoby odpovědný zástupce) splňovat zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost, která je pro koncesované živnosti stanovena přílohou č. 3živnostenského zákona nebo upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. Státní povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen v případech vymezených živnostenským zákonem.

 

2. Kdo je oprávněn podat žádost apod.

Subjekty oprávněné k podání žádosti o koncesi jsou v tomto případě právnické osoby.

 

3. Postupy a podmínky pro vyřízení žádosti

U právnické osoby musí všeobecné a zvláštní podmínky splňovat odpovědný zástupce. Všeobecné podmínky provozování živnosti:

 • Plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.
 • Bezúhonnost.
 • Odborná způsobilost pro živnosti koncesované je stanovena přílohou č. 3 živnostenského zákona nebo upravena zvláštními předpisy uvedenými v této příloze. Občan České republiky a jiného členského státu Evropské unie (jedná se i o státní příslušníky jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace, jejich rodinné příslušníky, osoby s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta a jejich rodinné příslušníky, kterým byl povolen dlouhodobý pobyt na území ČR) může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, jímž je pro živnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu. Živnostenský úřad stanoví nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na základě živnostenského zákona nebo na základě zvláštních právních předpisů.

 

4. Způsob podání žádosti

Žádost o koncesi je možné podat osobně u živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM), zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky(se zaručeným elektronickým podpisem).

 

5. Adresa úřadu

Městský úřad Železný Brod, Obecní živnostenský úřad, náměstí 3.května 1, 468 22 Železný Brod, 

Úřední hodiny:                       pondělí a středa 08:00 –17:00 h

úterý a čtvrtek 08:00 –12:00 h

Kontaktní zaměstnanci:

Monika Králová, tel. 483 333 929, e-mail: m.kralova@zelbrod.cz

Květa Rulcová, tel. 483 333 927, e-mail: k.rulcova@zelbrod.cz

 

6. Formuláře, doklady, náležitosti

"Jednotný registrační formulář pro právnické osoby" (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu a úřadu práce. Formulář lze získat na jakémkoli obecním živnostenském úřadu – centrálním registračním místě (CRM), příp. je volně dostupný na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. V žádosti právnická osoba uvádí zejména tyto údaje:

 • Obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, bydliště nebo adresu pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy.

Údaje týkající se odpovědného zástupce, jehož prostřednictvím je živnost provozována:

 • jméno a příjmení,
 • státní občanství,
 • bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo),
 • místo pobytu na území České republiky, pokud byl povolen a jedná-li se o osobu s bydlištěm mimo území České republiky,
 • rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození,
 • místo narození (obec, okres, stát) a rodné příjmení,
 • identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
 • předmět podnikání uvedený v úplném nebo v částečném rozsahu podle přílohy č. 3 živnostenského zákona,
 • provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,
 • datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou. Právnická osoba uvede též údaje podle zvláštních právních předpisů nezbytné pro zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy a příp. i údaje nezbytné pro podání vůči úřadu práce.

 

7. Právnická osoba připojí k žádosti

Žádost o koncesovanou živnost jednotný registrační formulář –JRF.

Je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie (včetně státních příslušníků jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarska, jejich rodinných příslušníků, osob s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta a jejich rodinných příslušníků, kterým byl povolen dlouhodobý pobyt na území ČR), výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, odpovědný zástupce předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců). Tento doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud se jím prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.

Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do veřejného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána veřejném rejstříku, pokud již byl zápis proveden. Doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie. Výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší 3 měsíců.

Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba nebo organizační složka zahraniční právnické osoby na území České republiky sídlo, nebyl-li již tento doklad přiložen při zápisu do veřejného rejstříku nebo jiné evidence a není-li ohlašovaná adresa již do veřejného rejstříku nebo jiné evidence zapsána.

Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

Doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce.

 

8. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení

Poplatek ve výši 1.000,- Kč za podání žádosti při vstupu do živnostenského podnikání.

Poplatek ve výši 500,- Kč za další žádost bez ohledu na počet živností. Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno současně více živností nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti v pokladně městského úřadu nebo poštovní poukázkou, bankovním převodem, platební kartou.

 

9. Lhůty pro vyřízení

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do třiceti dnů ode dne doručení žádosti živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad do pěti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis. Na žádost zakladatelů popř. orgánů nebo osob oprávněných podat návrh na zápis české právnické osoby do veřejného rejstříku, vydá živnostenský úřad výpis před zápisem do tohoto rejstříku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena. Těmto právnickým osobám vzniká živnostenské oprávnění dnem zápisu do veřejného rejstříku. Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě do 90-ti dnů od doručení výpisu nebo není-li návrhu vyhověno, živnostenský úřad rozhodne, že žadatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Právnickým osobám již zapsaným veřejném rejstříku vzniká živnostenské oprávnění dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

 

10. Účastníci řízení

Žadatel, popř. odpovědný zástupce.

 

11. Právní úprava

Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, v platném znění,

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění,

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění,

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu,

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace příslušníků členských států EU, v platném znění,

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění,

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění,

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění,

Zákon č. 353/2003 Sb., o veřejných rejstřících PO a FO,

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,

Zákon č. 247/2006 Sb., o omezování provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, v platném znění,

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění,

Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu,

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví,

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách,

Vyhláška MF č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii,

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Četné právní předpisy technického charakteru podle druhu provozované živnosti.

 

12. Opravné prostředky a jejich uplatnění

Proti rozhodnutí o udělení koncese, jakož i proti rozhodnutí o zastavení řízení nebo zamítnutí žádosti o koncesi, lze podat odvolání. Odvolání se podává u Městského úřadu Železný Brod a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Správní odbor, oddělení krajský živnostenský úřad (podnikatel jej tedy musí doručit na živnostenský úřad, který napadené rozhodnutí vydal!) a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností: Řízení ve věcech upravených živnostenským zákonem se řídí zákonem o správním řízení, pokud živnostenský zákon nestanoví jinak.