Činnosti úřadu

Obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, resp. zákonem o živnostenských úřadech. Činnosti vykonávané živnostenským úřadem jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti. Plní funkci Centrálního registračního místa (CRM) a další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. Provádí registraci a evidenci živností v rozsahu stanoveném zákonem o živnostenském podnikání, jakož i výkon živnostenské kontroly a případná sankční opatření v rozsahu živnostenského zákona a dalších zvláštních předpisů ve správním obvodu města Železný Brod jako obce s rozšířenou působností. Pro uvedený správní obvod vede živnostenský úřad rovněž agendu podnikání v zemědělství, včetně kontroly zemědělského podnikání. Pro území města Železný Brod provádí cenovou kontrolu.

Pracovní náplň živnostenského úřadu:

 • Komplexní vyřizování živnostenské agendy ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a zákona o zemědělství. Přijímá ohlášení živnosti, žádosti o vydání koncese, změn (přerušení a pokračování provozování živnosti, oznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně, zrušení živnostenského oprávnění na žádost, apod.) a ohlášení dalších údajů v souvislosti s živnostenským podnikáním a vydává výpisy ze živnostenského rejstříku a rejstříku zemědělských podnikatelů,
 • součinnost s dotčenými orgány státní správy v rámci působnosti podle zvláštních předpisů při stanovení podmínek k provozování živnosti,
 • vedení správních řízení o rušení a pozastavení živnostenských oprávnění dle § 58 živnostenského zákona a jiných správních řízení dle tohoto zákona,
 • provozování živnostenského rejstříku a vyřizování žádostí o výpisy z tohoto rejstříku,
 • poskytování informací veřejnosti v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve vztahu k živnostenskému úřadu,
 • administrativa a korespondence úřadu,
 • provádění živnostenských kontrol,
 • vedení řízení o přestupku za porušení povinností stanovených živnostenským zákonem a dalších zvláštních právních předpisů,
 • ukládání a vybírání pokut uložených příkazem na místě,
 • koordinace a spolupráce s orgány státní správy, státního odborného dozoru, orgány činnými v trestním řízení, apod.,
 • řešení stížností, podnětů a oznámení,
 • činnosti v rozsahu stanoveném zákonem o zemědělství při evidenci a vydávání osvědčení pro podnikání v zemědělství fyzických i právnických osob, včetně kontroly zemědělských podnikatelů,
 • provádí na území obce cenovou kontrolu, ukládá a vybírá pokuty za porušení cenových předpisů, zjistí-li porušení cenových předpisů při jím provedené kontrole,


Odbor vykonává kontrolní (dozorovou) činnost v územním obvodu obce s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném:

 • zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
 • zákonem č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
 • zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
 • zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
 • zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
 • zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
 • zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách
 • zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách
 • zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (tržní řád)
 • zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole
 • zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství
 •