Informace pro podnikatele

 Různé informace pro podnikatele :

Sídlo podnikatele se určí adresou zapsanou do veřejného rejstříku. Nezapisuje-li se podnikatel do veřejného rejstříku, je jeho sídlem místo, kde má hlavní obchodní závod, popř. kde má bydliště. Pokud podnikatel uvádí jako své sídlo jiné místo než své skutečné sídlo, může se každý odvolat i jeho skutečného sídla. Proti tomu, kdo se dovolá sídla podnikatele zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže podnikatel namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.

Sídlem u fyzické osoby bývá nejčastěji adresa trvalého bydliště, popřípadě je běžné, že je sídlo shodné i  s adresou provozovny (má-li ji podnikatel). Pokud se adresa sídla liší od adresy trvalého bydliště, je podnikatel povinen jej živnostenskému úřadu doložit při ohlášení, popř. na žádost ŽU právní důvod pro užívání prostor sídla ( tj. užívací nebo vlastnické právo). To samé platí i v případě, že má fyzická osoba trvalé bydliště hlášené v sídle obecního úřadu – je třeba u obce zajistit a doložit souhlas s umístěním sídla podnikatele v jejím sídle.

V případě, že se adresa sídla liší od adresy bydliště podnikatele, musí podnikatel označit objekt, ve kterém má umístěno sídlo, a to jménem a příjmením a identifikačním číslem. Pokud je adresa bydliště fyzické osoby a sídla shodná, označení na objektu být nemusí. Také v době přerušení provozování živnosti, které bylo řádně oznámeno živnostenskému úřadu, není povinnost označovat sídlo. 


Právní důvod pro užívání prostor sídla

Podnikatel je povinen doložit doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil sídlo, liší-li se od jeho bydliště. Rovněž právnická osoba musí doložit, že nemovitost či prostory, v nichž umístila své sídlo užívá na základě řádného smluvního vztahu, vlastnického vztahu či souhlasu majitele  (např. nájemní smlouva, kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, postačí však i písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, že s umístěním  sídla souhlasí.

Právní důvod  se prokazuje při prvním zápisu do evidence (živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, popř. jiné evidence) nebo kdykoli  v průběhu provozování živnosti včetně doby, kdy je provozování živnosti přerušeno na žádost živnostenského úřadu.

Má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním sídla podnikatele v jeho sídle.

 


Označení sídla

Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, popř. názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem objekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště.

Pokud je adresa bydliště podnikatele – fyzické osoby a jeho sídla shodná, označení na objektu být nemusí. Také v době přerušení provozování živnosti, které bylo řádně oznámeno živnostenskému úřadu není povinnost označovat .

 

Oznamování změn

V průběhu podnikání nastávají změny původních údajů, uvedených v ohlášení živnosti a vedených v živnostenském a obchodním rejstříku. Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a předložit doklady o nich do 15 dní ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo informačním systému evidence obyvatel, popř. v informačním systému cizinců. V daném případě, pokud je změna bydliště řádně oznámena v systému evidence obyvatel, nemusíte  ji už samostatně oznamovat živnostenskému úřadu. Ten po zjištění změny z úřední činnosti provede aktualizaci údaje o bydlišti i v živnostenském rejstříku. Pokud budete potřebovat aktuální výpis z živnostenského rejstříku s novým údajem, na vyžádání Vám jej úřad vystaví.

 Pokud měl podnikatel na původní adrese bydliště i sídlo a toto sídlo také mění (např. na novou adresu bydliště), je povinen tuto změnu oznámit jakémukoliv živnostenskému úřadu. Změna adresy sídla je do živnostenského rejstříku zapsána až po oznámení podnikatelem  a uhrazení správního poplatku.

Pokud však podnikatel oznámí živnostenskému úřadu, že požaduje automatickou změnu sídla na stejnou adresu  jako je adresa bydliště, není poté povinen při budoucích změnách bydliště již změnu  sídla živnostenskému úřadu oznamovat.

U případů, kdy je bydliště podnikatele změněno na adresu sídla ohlašovny nebo na adresu sídla správního orgánu, musí podnikatel v tomto případě  doložit právní důvod pro užívání těchto prostor – tzn. souhlas  obecního úřadu (správního orgánu), že s umístěním sídla příslušného podnikatele ve svém sídle souhlasí, případně podnikatel musí oznámit jinou adresu sídla, a k ní doložit právní důvod pro užívání těchto prostor.

 


Výpis z rejstříku trestů

Výpis z rejstříku trestů podnikatel ani právnická osoba živnostenskému úřadu nedokládá. Úřad si vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů sám, obdrží jej v elektronické podobě.

 


Odpovědný zástupce

Pokud podnikatel nesplňuje odbornou způsobilost potřebnou k provozování živnosti – kvalifikaci, praxi popř. zvláštní způsobilost, může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Tato osoba nemůže být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pro více jak čtyři podnikatele. Odpovědný zástupce podepisuje prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, pokud prohlášení neučiní osobně před živnostenským úřadem. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky stanovené živnostenským zákonem pro danou živnost.

 


Přerušení a obnovení provozování živnosti

Jestliže podnikatel hodlá oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti  musí  v oznámení uvést  konkrétní datum zahájení i ukončení přerušení provozování živnosti. Doba přerušení není omezena. Toto podání není zpoplatněno.

Přerušení provozování živnosti může podnikatel oznámit jakémukoliv živnostenskému úřadu. Provozování živnosti je přerušeno nejdříve dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. Zpětně oznámit přerušení provozování živnosti nelze, neboť živnostenský zákon výslovně ukládá podnikateli povinnost oznámit přerušení provozování živnosti předem. V době přerušení provozování živnosti se na podnikatele vztahují povinnosti uložené v živnostenském zákoně kromě povinností stanovených v ust. § 31 odstavcích 2, 9 a 17, v § 17 odst.4 a 8 živnostenského zákona  a povinnosti splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, pokud je tento nebo zvláštní předpisy pro provozování živnosti vyžadují.

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je možné opět na základě předem podaného písemného oznámení živnostenskému úřadu.

 


Oznamování zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně

Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována.

Dle živnostenského zákona je podnikatel  zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně povinen živnostenskému úřadu předem oznámit, výjimka je pro  automat a mobilní provozovnu. Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit  živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu této adresy po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně. Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště podnikatele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny (správního orgánu), pokud k tomu podnikatel neprokáže právní důvod pro užívání těchto prostor.

 


Zrušení živnostenského oprávnění

Žádost o zrušení se podává v písemné formě. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení dle plné moci na kterémkoliv živnostenském úřadě. Jsou-li splněny náležitosti žádosti o zrušení oprávnění, živnostenský úřad vydá  rozhodnutí bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Živnost je zrušena a oprávnění provozovat živnost zaniká nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, pokud nebylo v žádosti uvedeno datum (nejdříve datum podání žádosti popř. pozdější). Úkon není zpoplatněn.

 


Doklad o prodeji zboží a co musí takový doklad obsahovat

Prodejce je povinen pouze na žádost zákazníka vydat doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na tomto dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popř. názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena.

 


Označení podnikatelských dokumentů, např. faktury, objednávky apod.

Každý podnikatel musí na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách  a také  v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu  – tj. na webových stránkách, na kterých podnikatel představuje svůj podnik, obchod, výrobky či služby uvádět své jméno a sídlo a identifikační číslo ( pokud bylo přiděleno). Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku (nejčastějším případem je živnostenský rejstřík). Uvedená informace by mohla znít  např. „Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku“. Protože živnostenský rejstřík podnikateli nepřiřazuje žádnou rejstříkovou značku či číslo, nebude se žádná značka uvádět.

Podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence.

 

Správní poplatky

 

Poplatky na živnostenských úřadech upravuje Položka 24 sazebníku zákona č. 634/2004 b., o správních poplatcích.

 

Úkon

Poplatky

 Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání

1.000,- Kč

 Další ohlášení živnosti

500,- Kč

 Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

1.000,- Kč

 Přijetí další žádosti o koncesi

500,- Kč

 Změna rozhodnutí o udělení koncese

500,- Kč

 Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

500,- Kč

 Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

100,- Kč

 Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost

20,- Kč za každou
i započatou stránku

 

Specializovaný portál pro začínající podnikatele: http://www.ipodnikatel.cz/zahajeni-podnikani/

O živnostenském podnikání: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/

  • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
  • Obsahové náplně jednotlivých živností
  • Nařízení vlády č. 278/2008 Sb.
  • Průvodce živnostenským podnikáním apod.