Ohlášení živnosti pro právnické osoby

Ohlášení živnosti pro právnické osoby


1. Základní informace

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti musí podnikatel (u právnické osoby odpovědný zástupce) splňovat pro provozování živnosti vázané a řemeslné zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost. Řemeslné živnosti jsou uvedeny v příloze č. 1živnostenského zákona, vázané živnosti v příloze č. 2 živnostenského zákona a obory živnosti volné v příloze č. 4 živnostenského zákona.

 

2. Kdo je oprávněn podat žádost apod.

Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti jsou právnické osoby.

 

3. Postupy a podmínky pro vyřízení žádosti

U právnické osoby musí všeobecné a zvláštní podmínky splňovat odpovědný zástupce. Odpovědný zástupce nemusí být ustaven pro živnost volnou. Všeobecné podmínky provozování živnosti:

  • Plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.
  • Bezúhonnost.

Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dle § 21 a 22 ŽZ, pro živnosti vázané je stanovena přílohou č. 2 živnostenského zákona nebo upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. Občan ČR nebo jiného členského státu Evropské unie (včetně státních příslušníků jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarska, jejich rodinných příslušníků, osob s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta a jejich rodinných příslušníků, kterým byl povolen dlouhodobý pobyt na území ČR) může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem (Ministerstvem průmyslu a obchodu) podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, kterou musí splňovat odpovědný zástupce.

 

4. Způsob podání žádosti – ohlášení živnosti

Ohlášení je možné podat osobně u živnostenského úřadu –centrálního registračního místa (CRM), zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem).

 

5. Adresa úřadu

Městský úřad Železný Brod, Obecní živnostenský úřad, náměstí 3.května 1, 468 22, Železný Brod.

Úřední hodiny:                       pondělí a středa 08:00 – 17:00 h

úterý a čtvrtek 08:00 – 12:00 h

Kontaktní zaměstnanci:

Monika Králová, tel. 483 333 929, e-mail: m.kralova@zelbrod.cz

Květa Rulcová, tel. 483 333 929, e-mail: k.rulcova@zelbrod.cz

 

6. Formuláře, doklady, náležitosti

"Jednotný registrační formulář pro právnické osoby" (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to úřadu práce. Formulář lze získat na jakémkoli obecním živnostenském úřadu – centrálním registračním místě (CRM), příp. je volně dostupný na internetových stránkách.

Právnická osoba připojí k ohlášení:

Je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie (včetně státních příslušníků jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarska, jejich rodinných příslušníků, osob s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta a jejich rodinných příslušníků, kterým byl povolen dlouhodobý pobyt na území ČR), výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát takový doklad nevydává, odpovědný zástupce předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců). Tento doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud se jím prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.

Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do veřejného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána ve veřejném rejstříku, pokud již byl zápis proveden. Doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním sídlem své podnikatelské činnosti v  členském státu Evropské unie. Výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce.

Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba či organizační složka zahraniční právnické osoby na území České republiky sídlo, nebyl-li již tento doklad přiložen při zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence a není-li již ohlašovaná adresa do obchodního rejstříku nebo jiné evidence zapsána.

Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

Doklady (originály) prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce.

Formuláře si lze vyzvednout osobně v budově Obecního živnostenského úřadu, náměstí 3.května 1, Železný Brod, 468 22 úsek registrace nebo jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení

  • Poplatek ve výši 1.000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
  • Poplatek ve výši 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na počet živností. Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno současně více živností nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
  • Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100,- Kč
  • Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost 20,- Kč za každou i započatou stránku
  • Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli 5,- Kč
  • Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona 50,- Kč
  • Poplatek je možno uhradit v hotovosti nebo bankovní kartou přímo v pokladně městského úřadu.

 

8. Lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě pracovních 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

 

9. Účastníci řízení

Žadatel – ohlašovatel.

 

 

 

10. Právní úprava

Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, v platném znění,

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění,

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění,

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu,

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace příslušníků členských států EU, v platném znění,

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění,

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění,

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění,

Zákon č. 353/2003 Sb., o veřejných rejstřících PO a FO,

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,

Zákon č. 247/2006 Sb., o omezování provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, v platném znění,

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění,

Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu,

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví,

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách,

Vyhláška MF č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii,

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Četné právní předpisy technického charakteru podle druhu provozované živnosti.

 

11. Opravné prostředky a jejich uplatnění

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas se zápisem v živnostenském rejstříku s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, v případě že živnostenský úřad rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo nebo že nebyly splněny podmínky pro vznik oprávnění, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání.

 

12. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností

Řízení ve věcech upravených živnostenským zákonem se řídí zákonem o správním řízení, pokud živnostenský zákon nestanoví jinak.