Odbor životního prostředí

Ochrana zemědělského půdního fondu:
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF na stavby
- změny kultur zemědělských pozemků
- vydávání rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF
- vydávání vyjádření ke stavbám z hlediska dodržování právních předpisů o ochraně ZPF

Ochrana přírody a krajiny:
- ochrana krajinného rázu při stavební činnosti
- péče a ochrana významných krajinných prvků
- péče a ochrany územních systémů ekologické stability
- vydávání stanovisek ke stavbám z hlediska ochrany přírody a krajiny

Rostlinolékařská péče

Vodoprávní úřad:
- jako speciální stavební úřad povoluje a schvaluje do trvalého užívání vodní díla – vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod atd.
- protipovodňová ochrana
- šetření ekologických havárií z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod
- vydávání souhlasů pro stavby, které mohou ovlivnit zájmy vodního hospodářství
- schvalování provozních řádů čistíren odp. vod, havarijních plánů opatření a povodňových plánů
- kontrolní činnost na čistírnách odpadních vod
- vydávání vyjádření ke stavbám z hlediska vodoprávních předpisů

Státní správa lesů:
- řízení státní správy lesů
- zpracování LHP na území obce, regionu
- posuzování projektů dotýkajících se PUPFL a lesa
- spolupráce Mze ČR, MŽP a vlastníků lesa na koncepci rozvoje
- realizace opatření Mze ČR a KÚ na úseku ochrany lesa (např. kůrovec, kalamity)
- organizace porad, seminářů vlastníkům lesa i OLH
- kontrola dodržování zákona č. 289/1995 Sb. a ukládání nápravných opatření

Státní správa myslivosti:
- řízení výkonu státní správy myslivosti v regionu
- zpracování statistické hlášení pro ČSÚ a Mze ČR
- uznává honitby a stanovuje normované stavy zvěře
- jmenuje myslivecké hospodáře a myslivecké sráže
- vede evidence honiteb, stráží a hospodářů
- povoluje snížení stavu zvěře, lov mimo dobu lovu a lov na nehonebních pozemcích
- kontroluje výkon myslivosti a ukládá případná opatření k nápravě
- spolupracuje s občanskými sdruženími a ostatní veřejností
- realizuje veterinární opatření a spolupracuje s orgány státní veterinární správy regionu i Mze ČR (mor, vzteklina atd.)
- spolupracuje s orgány státní policie na úseku střelných zbraní
- vydává lovecké lístky
- spolupracuje s orgány rejstříku trestů Praha na úseku opisů a výpisů z rejstříku trestů
- spolupráce s vědeckými pracovišti a účast na tvorbě územních plánů obcí a měst
- rozhodnutí o peticích a stížnostech v pověřeném rozsahu
- spolupráce s orgány kraje, MŽP, Mze ČR na rozvoji koncepce území

Státní správa rybářství
- státní správa rybářství ve smyslu zák. č. 102/1963 Sb.
- jmenování ryb. stráží a hospodářů pro revír Jizera a Kamenice
- spolupráce s občanskými sdruženími rybářů v regionu
- posuzování projektů a staveb dotýkajících se rybářství
- spolupráce na koncepci rozvoje rybářství
- dozor nad rybářským hospodařením

Státní správa lesů
- řízení státní správy lesů
- zpracování LHP na území obce, regionu
- posuzování projektů dotýkajících se PUPFL a lesa
- spolupráce Mze ČR, MŽP a vlastníků lesa na koncepci rozvoje
- realizace opatření Mze ČR a KÚ na úseku ochrany lesa (např. kůrovec, kalamity)
- organizace porad, seminářů vlastníkům lesa i OLH
- kontrola dodržování zákona č. 289/1995 Sb. a ukládání nápravných opatření

Ochrana přírody a krajiny
- povoluje kácení dřevin a je oprávněn k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle §8
- ukládá náhradní výsadbu
- vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
- vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu
- vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťuje jejich ochranu, popřípadě jejich ochranu ruší
- podílí se na vytváření ústředního seznamu OP pro svůj správní obvod
- vydává souhlas ke zřizování nebo rušení cest
- vede výpisy z ústředního seznamu OP ve svém správním obvodu
- vykonává státní dozor v OP a K
- ukládá pokuty za přestupky a protiprávní jednání

Veterinární péče
- sledování výskytu parazitů u živočichů např. střeček nosohltanový a  podkožní, plicní a střevní červivost, klíšťata, motolice jaterní a  zákožka svrabová
- očkování psů proti vzteklině
- varroasa a mor včelího plodu

Ochrana ovzduší
- vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů podle jiného právního předpisu. Závazné stanovisko se nevydává k vodním dílům určeným pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle jiného právního předpisu
- ukládá opatření ke zjednání nápravy v případě, že provozovatel neplní povinnosti stanovené zákonem
- kontroluje, zda provozovatel stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu provozuje stacionárního zdroj v souladu s podmínkami pro jeho provoz
- kontroluje, zda provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, zajistil provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje
- zpřístupňuje veřejnosti informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o povolení provozu   
- projednává přestupky fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob, jsou-li spáchány v souvislosti s provozem zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu


Odpadové hospodářství
- kontrola právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání ohledně využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem, zda využívají systém obce na základě písemné smlouvy
- kontrola fyzických osob které nejsou podnikateli, zda se zbavují odpadu pouze v souladu se zákonem
- ukládání pokut za porušení zákona
- vydávání rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
- vedení a zpracovávání evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi
- podávání informací žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu

Památková péče
- provádí výkon státní památkové péče u kulturních památek vedených v  Ústředním seznamu kulturních památek a v památkově chráněných územích
- vede seznam kulturních památek v obvodu působnosti
- vydává vyjádření pro stavební úřad v rámci povolování staveb
- metodické a odborné poradenství majitelům kulturních památek, pomoc při získávání státních dotací na jejich obnovu
- vykonává státní stavební dohled
- vydává rozhodnutí v prvním stupni správního řízení na úseku státní památkové péče