Odbor životního prostředí

Ochrana zemědělského půdního fondu:
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF na stavby
- změny kultur zemědělských pozemků
- vydávání rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF
- vydávání vyjádření ke stavbám z hlediska dodržování právních předpisů o ochraně ZPF

Ochrana přírody a krajiny:
- ochrana krajinného rázu při stavební činnosti
- péče a ochrana významných krajinných prvků
- péče a ochrany územních systémů ekologické stability
- vydávání stanovisek ke stavbám z hlediska ochrany přírody a krajiny

Rostlinolékařská péče

Vodoprávní úřad:
- jako speciální stavební úřad povoluje a schvaluje do trvalého užívání vodní díla – vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod atd.
- protipovodňová ochrana
- šetření ekologických havárií z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod
- vydávání souhlasů pro stavby, které mohou ovlivnit zájmy vodního hospodářství
- schvalování provozních řádů čistíren odp. vod, havarijních plánů opatření a povodňových plánů
- kontrolní činnost na čistírnách odpadních vod
- vydávání vyjádření ke stavbám z hlediska vodoprávních předpisů

Státní správa lesů:
- řízení státní správy lesů
- zpracování LHP na území obce, regionu
- posuzování projektů dotýkajících se PUPFL a lesa
- spolupráce Mze ČR, MŽP a vlastníků lesa na koncepci rozvoje
- realizace opatření Mze ČR a KÚ na úseku ochrany lesa (např. kůrovec, kalamity)
- organizace porad, seminářů vlastníkům lesa i OLH
- kontrola dodržování zákona č. 289/1995 Sb. a ukládání nápravných opatření

Státní správa myslivosti:
- řízení výkonu státní správy myslivosti v regionu
- zpracování statistické hlášení pro ČSÚ a Mze ČR
- uznává honitby a stanovuje normované stavy zvěře
- jmenuje myslivecké hospodáře a myslivecké sráže
- vede evidence honiteb, stráží a hospodářů
- povoluje snížení stavu zvěře, lov mimo dobu lovu a lov na nehonebních pozemcích
- kontroluje výkon myslivosti a ukládá případná opatření k nápravě
- spolupracuje s občanskými sdruženími a ostatní veřejností
- realizuje veterinární opatření a spolupracuje s orgány státní veterinární správy regionu i Mze ČR (mor, vzteklina atd.)
- spolupracuje s orgány státní policie na úseku střelných zbraní
- vydává lovecké lístky
- spolupracuje s orgány rejstříku trestů Praha na úseku opisů a výpisů z rejstříku trestů
- spolupráce s vědeckými pracovišti a účast na tvorbě územních plánů obcí a měst
- rozhodnutí o peticích a stížnostech v pověřeném rozsahu
- spolupráce s orgány kraje, MŽP, Mze ČR na rozvoji koncepce území

Státní správa rybářství
- státní správa rybářství ve smyslu zák. č. 102/1963 Sb.
- jmenování ryb. stráží a hospodářů pro revír Jizera a Kamenice
- spolupráce s občanskými sdruženími rybářů v regionu
- posuzování projektů a staveb dotýkajících se rybářství
- spolupráce na koncepci rozvoje rybářství
- dozor nad rybářským hospodařením

Státní správa lesů
- řízení státní správy lesů
- zpracování LHP na území obce, regionu
- posuzování projektů dotýkajících se PUPFL a lesa
- spolupráce Mze ČR, MŽP a vlastníků lesa na koncepci rozvoje
- realizace opatření Mze ČR a KÚ na úseku ochrany lesa (např. kůrovec, kalamity)
- organizace porad, seminářů vlastníkům lesa i OLH
- kontrola dodržování zákona č. 289/1995 Sb. a ukládání nápravných opatření

Ochrana přírody a krajiny
- povoluje kácení dřevin a je oprávněn k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle §8
- ukládá náhradní výsadbu
- vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
- vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu
- vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťuje jejich ochranu, popřípadě jejich ochranu ruší
- podílí se na vytváření ústředního seznamu OP pro svůj správní obvod
- vydává souhlas ke zřizování nebo rušení cest
- vede výpisy z ústředního seznamu OP ve svém správním obvodu
- vykonává státní dozor v OP a K
- ukládá pokuty za přestupky a protiprávní jednání

Veterinární péče
- sledování výskytu parazitů u živočichů např. střeček nosohltanový a  podkožní, plicní a střevní červivost, klíšťata, motolice jaterní a  zákožka svrabová
- očkování psů proti vzteklině
- varroasa a mor včelího plodu

Ochrana ovzduší
- vydávání rozhodnutí o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší u středních stacionárních zdrojů
- ověřování údajů souhrnné provozní evidence středních stacionárních zdrojů a předávání je ministerstvu k zajištění evidence
- ukládání pokut
- vedení evidence oznámení pro střední stacionární zdroje, poskytování těchto údajů ministerstvu
- vydávání stanovisek v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší
- vydávání rozhodnutí o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů
- vedení evidence malých stacionárních zdrojů, u nichž zákon stanoví ohlašovací povinnost, poskytování těchto údajů ministerstvu
- nařizování odstranění závad u malých spalovacích zdrojů, ukládání opatření k nápravě těchto závad
- vypracovávání programů zlepšování kvality ovzduší v oblastech se zhoršenou kvalitou, snižování emisí znečišťujících látek
- vydávání nařízení, kterými je možno na svém území zakázat některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování, jimiž může na svém území stanovit podmínky spalování suchých rostlinných materiálů, jimiž může na  svém území stanovit opatření ke snižování nebo předcházení výskytu světelného znečištění ovzduší
- vyhlašování regulačních opatření k omezení emisí ze stacionárních zdrojů
- kontrola dodržování povinností provozovateli malých stacionárních zdrojů, dodržování přípustné tmavosti kouře, pachového čísla a přípustné míry obtěžování zápachem u provozovatelů malých stacionárních zdrojů, účinnost spalování, měření množství a rozsahu vypouštěných látek u  malých spalovacích zdrojů, dodržování všeobecných povinností právnických a fyzických osob

Odpadové hospodářství
- kontrola právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání ohledně využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem, zda využívají systém obce na základě písemné smlouvy
- kontrola fyzických osob které nejsou podnikateli, zda se zbavují odpadu pouze v souladu se zákonem
- ukládání pokut za porušení zákona
- vydávání rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
- vedení a zpracovávání evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi
- podávání informací žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu

Památková péče
- provádí výkon státní památkové péče u kulturních památek vedených v  Ústředním seznamu kulturních památek a v památkově chráněných územích
- vede seznam kulturních památek v obvodu působnosti
- vydává vyjádření pro stavební úřad v rámci povolování staveb
- metodické a odborné poradenství majitelům kulturních památek, pomoc při získávání státních dotací na jejich obnovu
- vykonává státní stavební dohled
- vydává rozhodnutí v prvním stupni správního řízení na úseku státní památkové péče

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa   8:00-12:00, 13:00-17:00