Formuláře

Formuláře odboru

Název formuláře
1. Žádost o koordinované závazné stanovisko rtf pdf
2. Prohlášení poplatníka k poplatku za komunální odpad rtf pdf
3. Žádost o povolení kácení rtf pdf
4. Žádost o souhlas se záborem z důvodu zalesnění rtf pdf
5. Žádost o závazné stanovisko k obnově kulturní památky rtf pdf
6. Žádost o závazné stanovisko pro objekt v památkově chráněném území rtf pdf
7. Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů rtf pdf
8. Žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší rtf pdf

Formuláře odboru - orgán státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Název formuláře
1. Vyrozumění o těžbě dříví rtf pdf
2. Žádost o vydání rybářského lístku - pdf
3. Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les docx  
4. Žádost o souhlas se stavbou do 30m od lesa docx pdf
5. Rádce vlastníka lesa I.             https://www.uhul.cz/wp-content/uploads/Radce_I_2022_web.pdf    
6. Rádce vlastníka lesa II.            https://www.uhul.cz/wp-content/uploads/Radce_II_2022_web.pdf    
7. Rádce vlastníka lesa III.           https://www.uhul.cz/wp-content/uploads/Radce_III_2022_web.pdf    
8. Rádce vlastníka lesa IV.          https://www.uhul.cz/wp-content/uploads/Radce_IV_2022_web.pdf    
9. Kůrovci na jehličnanech   pdf
10. Lýkožrout smrkový   pdf
11. Lýkožrout lesklý   pdf
12. Lýkožrout severský   pdf
13. Ochrana lesů před kůrovci na smrku pro menší lesní majetky   pdf
14. Metody asanace kůrovcového dříví a ochrana skládek   pdf
15. Katalog asanačních metod   pdf
16. Klikoroh borový   pdf
17. Metodická příručka integrované ochrany rostlin pro lesní porosty   pdf
18. Seznam osob pověřených výkonem funkce OLH na území ORP Železný Brod   pdf
19. Žádost o odnětí (trvalé, dočasné) nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesů docx pdf
20. Rejstřík honebních společenstev na ORP Železný Brod   pdf
21. Žádost o povolení konání hromadné akce v lese docx pdf
22. Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnosti o tom, zda je pozemek pozemkem určeným k plnění funkcí lesa docx pdf
23. Přehled financování pro lesní hospodářství a myslivost   pdf
24. Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku docx pdf
25. Návrh uživatele honitby na ustanovení myslivecké stráže docx pdf
26. Posudek o fyzické a zdravotní způsobilosti myslivecké stráže   pdf
27. Návrh uživatele honitby na ustanovení mysliveckého hospodáře docx pdf
28. Plná moc žadatele o rybářský nebo lovecký lístek docx pdf
29. Žádost o dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (opatření obecné povahy) docx pdf
30. Žádost o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku docx pdf
31. Žádost o udělení licence pro funkci odborného lesního hospodáře docx pdf
32. Žádost o vyjádření k lovu nenormované samčí spárkaté zvěře do 2 let věku docx pdf

 

https://dotace.kraj-lbc.cz/Podpora-hospodareni-v-lesich-r673230.htm

Formuláře odboru - vodoprávní úřad

Seznam příloh k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, účinných dnem 6. prosince 2011

Název formuláře
1. Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu (PDF, 447 KB) pdf
2. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu (PDF, 339 KB) pdf
3. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu (PDF, 304 KB) pdf
4. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu (PDF, 331 KB) pdf
5. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu (PDF, 307 KB) pdf
6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu (PDF, 298 KB) pdf
7. Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu (PDF, 311 KB) pdf
8. Žádost o stavební povolení k vodním dílům (PDF, 386 KB) pdf
9. Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) (PDF, 384 KB) pdf
10. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu (PDF, 395 KB) pdf
11. Žádost o udělení souhlasu (PDF, 269 KB) pdf
12. Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení (PDF, 316 KB) pdf
13. Žádost o vyjádření (PDF, 297 KB) pdf
14. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl (PDF, 424 KB) pdf
15. Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav (PDF, 279 KB) pdf
16. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru (PDF, 289 KB) pdf
17. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění (PDF, 304 KB) pdf
18. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění (PDF, 309 KB) pdf
19. Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (PDF, 311 KB) pdf
20. Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu (PDF, 384 KB) pdf
21. Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu (PDF, 403 KB) pdf
22. Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu (PDF, 373 KB) pdf
23. Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu (PDF, 470 KB) pdf
24. Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod (PDF, 238 KB) pdf
25. Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla (PDF, 270 KB) pdf
26. Žádost o vydání společného povolení – dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (DOCX, 45 KB) pdf

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu

Název formuláře
1. Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rtf pdf
2. Žádost o předpis odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu [oznámení zahájení realizace záměru podle §11 odst. 4 písm. b) zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů] rtf pdf
3. Žádost o rozhodnutí v pochybnosti, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu rtf pdf