Formuláře

Formuláře odboru

Název formuláře
1. Žádost o koordinované závazné stanovisko rtf pdf
2. Prohlášení poplatníka k poplatku za komunální odpad rtf pdf
3. Žádost o povolení zásahu do nelesní zeleně rtf pdf
4. Žádost o souhlas se záborem z důvodu zalesnění rtf pdf
5. Žádost o závazné stanovisko k obnově kulturní památky rtf pdf
6. Žádost o závazné stanovisko pro objekt v památkově chráněném území rtf pdf
7. Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady rtf pdf
8. Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů rtf pdf
9. Žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší rtf pdf

Formuláře odboru - orgán státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Název formuláře
1. Žádost o těžbu rtf pdf
2. Žádost o vydání rybářského lístku - pdf

Rady jak bojovat s kůrovcem pdf

 

 

Formuláře odboru - vodoprávní úřad

Seznam příloh k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, účinných dnem 6. prosince 2011

Název formuláře
1. Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona] rtf
2. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona] rtf
3. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] rtf
4. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] rtf
5. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] rtf
6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] rtf
7. Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu [§ 14 odst. 1 vodního zákona] rtf
8. Žádost o stavební povolení k vodním dílům [§ 15 vodního zákona] rtf
9. Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) [§ 15 vodního zákona] rtf
10. Žádost o povolení k užívání vodních děl [§ 15 vodního zákona a § 76 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.] rtf
11. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu [§ 16 odst. 1 vodního zákona] rtf
12. Žádost o udělení souhlasu [§ 17 vodního zákona] rtf
13. Žádost o vyjádření [§ 18 vodního zákona] rtf
14. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla [§ 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona] rtf
15. Oznámení o užívání stavby vodního díla [§ 15 vodního zákona a § 120 stavebního zákona] rtf
16. Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav [§ 15a odst. 3 vodního zákona a § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona] rtf
17. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a § 15 vodního zákona] rtf
18. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění [§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona] rtf
19. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění [§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona] rtf
20. Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel [§ 15a vodního zákona] rtf
21. Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu [§ 30 odst. 6 vodního zákona] rtf
22. Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu [§ 58 odst. 3 vodního zákona] rtf
23. Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu [§ 38 odst. 3 vodního zákona] rtf
24. Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu [§ 9 odst. 8 a § 39 odst. 7 vodního zákona] rtf
25. Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla [§ 115 odst. 17 vodního zákona] rtf

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu

Název formuláře
1. Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rtf pdf
2. Žádost o předpis odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu [oznámení zahájení realizace záměru podle §11 odst. 4 písm. b) zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů] rtf pdf

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00