Odbor vnitřních věcí

zajišťuje následující činnosti:

vedoucí
- evidence obecně závazných vyhlášek a nařízení města
- technicko-administrativní příprava na zasedání rady a zastupitelstva města
- zápisy z jednání rady a zastupitelstva města a porad vedení
- bytová agenda
- evidence volných bytů
- veřejnoprávní smlouvy
 

přestupky, volby
- evidence a projednávání stížností
- projednávání přestupků
- volební agenda

podatelna
- vyřizování korespondence
- koordinace spisové služby jednotlivých odborů
- obsluha telefonní ústředny, městského rozhlasu a postálie
- zajišťování kancelářských a úklidových prostředků
- vyvěšování dokumentů na úřední desku

matrika
- provádění zápisů do matričních knih – narození, manželství, úmrtí
- vyhotovování matričních dokladů – rodné listy, oddací listy, úmrtní listy
- uzavírání sňatků
- povolování změny jména, příjmení
- přijímání oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu
- sepisování zápisů o souhlasném prohlášení rodičů o určení otcovství
- vystavování vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí
- vyřizování žádostí o zápis matričních událostí do zvláštní matriky v Brně
- ověřování podpisů a listin
- výpis z rejstříku trestů
- vydávání osvědčení k církevním sňatkům


občanské průkazy a cestovní doklady
- zpracování žádostí občanských průkazů a cestovních dokladů (více o osobních dokladech)
- zasílání žádostí na centrální zhotovení
- vydávání vyhotovených občanských průkazů a cestovních dokladů
- vyhotovení rychlých občanských průkazů a cestovních dokladů

evidence obyvatel
- změny trvalého pobytu, úmrtí, narození, rozvody, sňatky
- přihlašovací lístky k trvalému pobytu
- potvrzení o změně místa trvalého pobytu
- žádosti o poskytování údajů z informačního systému
- správní řízení ve věci rušení údaje o místu trvalého pobytu

SPOZ
- životní jubilea
- vítání občánků
- vítání prvňáčků
- gratulace maturantům