Územní plánování

Územní plán Železný Brod byl vydán zastupitelstvem města Železný Brod na zasedání 10. prosince 2008 formou opatření obecné povahy, jež nabylo účinnosti 27. prosince 2008.

Územní plán řeší základní funkční využití území, vytváří předpoklady pro výstavbu, pro rozvoj území města. Územní plán umožňuje výstavbu rodinných domů, objektů výrobních, komerčních i zařízení dopravní infrastruktury.

Územní plán bývá v některých publikacích označován jako místní zákon, není však dogmatickým dokumentem a lze jej samozřejmě měnit. Budete-li cítit potřebu změny využití pozemku či pozemků, bude nutno provést změnu Územního plánu Železný Brod. Změna má své postupy a prvním krokem je sběr žádostí o změnu. Tato žádost musí mít dle stavebního zákona (183/2006 Sb.) své náležitosti. Pro zjednodušení máte k dispozici formuláře, jejichž vyplněním byste měli splnit všechny náležitosti § 46 stavebního zákona. Tyto formuláře najdete zde.

Jak s územním plánem pracovat? Na stránkách www.zeleznybrod.cz/upd si stáhnete hlavní výkres, ke kterému potřebujete ještě Textovou část územního plánu (pozor, ne textovou část odůvodnění). V hlavním výkresu najdete lokalitu, která Vás zajímá, v legendě si zjistíte, do jakého funkčního využití je zařazena a v textové části si poté najdete jaké možnosti a omezení jsou pro danou lokalitu či pozemek.

Pokud Vás budou zajímat další podrobnosti, je nutné nahlédnout do  dalších výkresů (např. koordinační výkres obsahuje limity technické infrastruktury, výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu…)

Odkazy:

Územní plán Železného Brodu

Formuláře na změnu