Územně analytické podklady ORP Železný Brod

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (rozbor udržitelného rozvoje území).

ÚAP, zpracovaná v roce 2008, byla pořízena za fiinanční pomoci Evropské unie - Integrovaného operačního programu firmou T-MAPY spol. s r.o. z Hradce Králové.