Odbor dopravy

Odbor dopravy a silničního hospodářství vede registr řidičů a  řidičských průkazů, v rámci autoškol provádí zadávání řidičských oprávnění a protokolů do registru, vydává a vyměňuje řidičské průkazy národní a mezinárodní, vydává duplikáty řidičských průkazů, vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství, zapisuje do karty řidičů sankce uložené správními orgány a  soudy, provádí změnu údajů v registru řidičů, řidičských průkazů a  řidičských oprávnění, vydává osvědčení profesní způsobilosti řidičů, do  registru řidičů provádí záznamy o školení řidičů, zpracovává pátrání po řidičských průkazech, ztráty a nálezy řidičských průkazů, vydává potvrzení o ztrátách a nálezech řidičských průkazů, poskytuje informace z  oblasti vykonávané agendy registru řidičů a vede o těchto informacích evidenci, provádí výpisy z evidenční karty řidiče pro potřeby Policie ČR, zaměstnavatele, či na vlastní žádost a vede jejich evidenci, zajišťuje zpracování dat pro centrální registr řidičů vedené u  ministerstva dopravy.

Vede registr motorových vozidel v elektronické a písemné podobě, vede evidenci registračních značek, tiskopisů, technických průkazů, osvědčení o registraci vozidla, technických (STK) a emisních (ME) známek a nálepek o ověření registrační značky, registruje silniční a zvláštní vozidla na fyzické a právnické osoby, popř. subjekty, provádí záznam o  leasigu jeho počátek a konec blokace, provádí záznam zástavního práva, přiděluje a vydává registrační značky technické a emisní známky, nálepky o ověření registrační značky, zapisuje změny týkající se registrovaných vozidel (barva, zvláštní vybavení, blokace, pátrání, výměny dokladů, výměny registračních značek, eviduje technické prohlídky vozidel, provádí zápis o změně vlastníka), dočasně a trvale vyřazuje vozidla z registru vozidel a ukončuje dočasné vyřazení vozidla, schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezených vozidel, schvaluje jednotlivé přestavby vozidel, schvaluje jednotlivé stavby vozidel, provádí kontrolu dokladů a žádostí předložených k registraci vozidla, vystavuje technické průkazy, osvědčení o registraci značky vozidel a jejich duplikáty, zajišťuje předávání dat do centrálního registru vozidel a jejich přebírání do registru vozidel pověřené obce Železný Brod, vyřizuje korespondenci související s registrem vozidel pro autobazary, vydává data z registru vozidel pro potřeby Policie ČR, správy sociálního zabezpečení a soudů, poskytuje informace v rámci své kompetence a vede evidenci vyřízených žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zpracovává soubory pro Českou kancelář pojistitelů pojištěných (nepojištěných) vozidel, zpracovává statistiku pro centrální registr vozidel, zpracovává statistiku pro ministerstvo dopravy a zkušebních stanic STK o prošlých technických prohlídkách.

Zajišťuje výkon státní správy v obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod na úseku silničního hospodářství, vykonává státní správu ve věcech pozemních komunikací II. a III. třídy a v obvodu obce i na místních komunikacích dle zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, dohlíží na podmínky užívání a jejich ochranu, na povinnosti vlastníků pozemních komunikacích a jejich uživatelů, zajišťuje a vykonává státní odborný dozor ve věcech pozemních komunikací.

Z úřední povinnosti projednává dopravní přestupky a přestupky s  dopravou související a o těchto vydává správní rozhodnutí, na návrh žadatele rozhoduje o upuštění od zbytku výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, provádí potřebná došetření k odvolání a předkládá spisovou dokumentaci nadřízenému odvolacímu orgánu Krajského úřadu Libereckého kraje, věci, k jejichž projednání není příslušný, postupuje orgánům místně a věcně příslušným, rozhoduje o odložení věci, pokud nejde ve věci rozhodnout jinak, v rámci součinnosti s orgány Policie ČR je oprávněn požadovat tyto orgány o  došetření a doplnění oznámení přestupku, vede evidenci přestupků a  aktualizuje centrální rejstřík přestupků v PC, provádí pravidelnou kontrolu úhrad uložených sankcí (pokut), spolupracuje s orgány policie, soudu, státního zastupitelství a dalšími státními orgány a organizacemi v  souladu se zákonem č. 200/1991 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zajišťuje a provádí zkoušky pro absolventy autoškol v rozmezí řidičského oprávnění A – D+E, provádí přezkušování profesionálních řidičů C-D+E, dle znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a  zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve znění pozdějších předpisů.

Zajišťuje dopravní obslužnost v dané lokalitě, spolupracuje s  Krajským úřadem na jízdních řádech pravidelné autobusové dopravy a vlaků Českých drah.

Správní poplatky (pokuty) za přestupky BESIP a za rozhodnutí zvláštního užívání pozemních komunikací se vybírají v pokladně městského úřadu. Ostatní správní poplatky se platí u přepážek.