Žádost o koncesi pro fyzické osoby

Žádost o koncesi pro fyzické osoby


1. Základní informace

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti musí podnikatel splňovat zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost, která je pro koncesované živnosti stanovena přílohou č. 3 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. Státní povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen v případech vymezených živnostenským zákonem.

 

2. Kdo je oprávněn podat žádost apod.

Subjekty oprávněné k podání žádosti o koncesi jsou v tomto případě fyzické osoby, které splňují všeobecné podmínky. Postupy a podmínky pro vyřízení žádosti. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

 • Plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.
 • Bezúhonnost.

Zvláštní podmínky provozování živnosti: odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou č. 3 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, jímž je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Odbornou způsobilost může občan České republiky a občané jiného státu Evropské prokázat též doklady o odborné kvalifikaci podle § 7 živnostenského zákona, je-li tato možnost uvedena v příloze č. 3 ŽZ u příslušné živnosti.

 

3. Způsob podání žádosti

Žádost je možno podat osobně u jakéhokoliv živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem).

 

4. Adresa úřadu

Městský úřad Železný Brod, Obecní živnostenský úřad, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod.

 

Úřední hodiny                        pondělí a středa 08:00 – 17:00 h

                                   úterý a čtvrtek 08:00 – 12:00 h

Kontaktní zaměstnanci:

Monika Králová, tel. 483 333 929, e-mail: m.kralova@zelbrod.cz

Květa Rulcová, tel. 483 333 927, e-mail: k.rulcova@zelbrod.cz

 

5. Formuláře, doklady, náležitosti

"Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby" (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Formulář lze získat na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. je volně dostupný na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. V žádosti fyzická osoba uvádí zejména tyto údaje:

 • jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku,
 • státní občanství,
 • bydliště,
 • rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení,
 • provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje týkající se jeho osoby (jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení),
 • předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu,
 • sídlo (adresa),
 • identifikační číslo (IČO), bylo-li přiděleno,
 • provozovna nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,
 • datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou. V Jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání vůči dalším výše uvedeným úřadům.

 

Fyzická osoba připojí k žádosti:

Žádost o koncesovanou živnost (jednotný registrační formulář -JRF).

Je-li fyzická osoba občanem jiného členského státu EU, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem členského státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, vyžádá si výpis z Rejstříku trestů živnostenský úřad sám. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců).

Je-li fyzická osoba občanem jiného než výše uvedených států, a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo orgánem státu posledního pobytu (ne starší než 3 měsíce). Doklad může být nahrazen dokladem o odborné způsobilosti, pokud prokazuje i bezúhonnost.

Prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popř. jeho odpovědného zástupce.

Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, liší-li se od bydliště ohlašovatele.

 

6. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení

Částka ve výši 1.000,- Kč za podání žádosti při vstupu do živnostenského podnikání.

Částka ve výši 500,- Kč za další žádost bez ohledu na počet živností. Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno současně více živností nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo v pokladně městského úřadu nebo poštovní poukázkou, bankovním převodem, platební kartou.

 

7. Lhůty pro vyřízení

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do třiceti dnů ode dne doručení žádosti živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad do pěti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

 

8. Účastníci řízení

Žadatel, popř. odpovědný zástupce.

 

 

9. Právní úprava

Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění,

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění,

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu,

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace příslušníků členských států EU, v platném znění,

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění,

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění,

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění,

Zákon č. 353/2003 Sb., o veřejných rejstřících PO a FO,

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,

Zákon č. 247/2006 Sb., o omezování provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, v platném znění,

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění,

Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu,

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví,

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách,

Vyhláška MF č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii,

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Četné právní předpisy technického charakteru podle druhu provozované živnosti.

 

10. Opravné prostředky a jejich uplatnění

Proti rozhodnutí o udělení koncese, jakož i proti rozhodnutí o zastavení řízení nebo zamítnutí žádosti o koncesi, lze podat odvolání. Odvolání se podává u Městského úřadu Železný Brod a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Správní odbor, oddělení krajský živnostenský úřad (podnikatel jej tedy musí doručit na živnostenský úřad, který napadené rozhodnutí vydal!) a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

 

12. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností

Řízení ve věcech upravených živnostenským zákonem se řídí zákonem o správním řízení, pokud živnostenský zákon nestanoví jinak.