Členění odboru

1) Úsek registrace

 • Přijímá a vyřizuje ohlášení, žádosti o koncese a oznámení změn fyzických, zahraničních fyzických a právnických osob,
 • vydává výpisy ze živnostenského rejstříku a rejstříku zemědělských podnikatelů,
 • vyžaduje stanoviska k žádostem o koncese od orgánů státní správy,
 • vede správní řízení a rozhoduje o udělení koncese,
 • vede správní řízení a rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění,
 • vyzývá podnikatele k odstranění závad v ohlášení nebo žádosti o koncesi,
 • vyzývá podnikatele k zaplacení správního poplatku,
 • vydává sdělení o zápisu některých skutečností do živnostenského rejstříku
 • zajišťuje agendu související se zánikem živnostenského oprávnění,
 • plní oznamovací povinnost vůči orgánům, které vydávají stanoviska k žádosti o koncese a ostatním orgánům státní správy,
 • vydává opisy, stejnopisy a fotokopie dokumentů,
 • zpracovává avíza v VR (obchodní rejstřík), EO (evidence obyvatel) a ISIR (insolvenční rejstřík) a v souvislosti se vznikem změn vede další řízení,
 • vede evidenci zemědělských podnikatelů (vydává osvědčení, provádí změny a zápisy do evidence),
 • plní další úkoly vyplývající ze živnostenského zákona a ze zákona o živnostenských úřadech (např. transformace živností, servis a konsolidace dat v IS RŽP),
 • plní funkci centrálního registračního místa (CRM),
 • zajišťuje zveřejňování písemností na úřední desce za celý odbor a vkládání informací na webové stránky města.

2) Úsek kontroly

 • Provádí živnostenskou kontrolu a kontrolu zemědělských podnikatelů (kontroly dle vlastního plánu a kontroly nařízené MPO),
 • provádí dozorovou činnost dle zvláštních zákonů (ochrana spotřebitele, spotřební daně, povinné značení lihu, provoz zastaváren, o civilním letectví, o drahách),
 • provádí cenovou kontrolu dle zákona o cenách,
 • provádí kontrolu občanů EU a EHP při volném poskytování služeb (výměna informací s partnery v EHP přes systém IMI),
 • rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění a o pozastavení provozování živnosti z vlastního podnětu nebo podnětu jiného správního orgánu,
 • rozhoduje o tom, že oprávnění provozovat živnost ohlášením nevzniklo nebo nebyly splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění,
 • provádí kontrolní (dozorovou) činnost v územním obvodu obce s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zákonem č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (tržní řád), zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
 • pořizuje do živnostenského rejstříku pokuty uložené podnikatelům jinými správními orgány v souvislosti s živnostenským podnikáním
 • ukládá pokuty za přestupky fyzických osob, právnických a podnikajících fyzických osob a za porušení povinností daných živnostenským zákonem,
 • ukládá pokuty za přestupky dle zákona o kontrole,
 • ukládá pokuty příkazem na místě,
 • vede evidenci pokut uložených příkazem na místě,
 • provádí zápis překážek provozování živnosti a s tím spojené další řízení,
 • spolupracuje s dalšími kontrolními orgány, orgány činnými v trestním řízení a ostatními orgány,
 • poskytuje informace a pomáhá řešit stížnosti spotřebitelů (spotřebitelský ombudsman),