Evidence zemědělského podnikatele

Evidence zemědělského podnikatele


Žádost při zák. č. 252/1991 Sb., o zemědělství, v platném znění, o zápisu do evidence zemědělského podnikatele

 

1. Základní informace

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, upravuje vymezení zemědělské výroby a zemědělského podnikatele, stanovuje podmínky a povinnosti fyzických i právnických osob, které chtějí v zemědělství podnikat a upravuje postup při jejich zaevidování. Zemědělský podnikatel je povinen se zaevidovat u obecního úřadu s rozšířenou působností. Úřad zaeviduje zemědělského podnikatele, který splňuje podmínky stanovené tímto zákonem, tj. především dosažení věku 18 let, plná svéprávnost. Uvedené evidenci nepodléhá fyzická osoba, která provozuje drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodává nezpracované rostlinné a živočišné výrobky.

 

2. Kdo je oprávněn podat žádost?

Fyzická nebo právnická osoba, která záměr zamýšlí, dále osoby, které ji zastupují na základě ověřené plné moci a pokud jde o fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let a je plně svéprávná.

 

3. Postupy a podmínky vyřízení žádosti

Získání písemného "Osvědčení" o zápisu orgánu do evidence zemědělského podnikatele.

 

4. Způsob podání žádosti

Podáním písemné vzorové žádosti, jiná pro fyzickou a jiná pro právnickou osobu (vzorové žádosti jsou k dispozici na obecním živnostenském úřadě).

 

5. Adresa úřadu

Městský úřad Železný Brod, Obecní živnostenský úřad, náměstí 3.května 1, 468 22 Železný Brod.

 

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 08:00 - 17:00 h

úterý a čtvrtek od 08:00 - 12:00 h

 

Kontaktní zaměstnanci:

Monika Králová, tel. 483 333 929, e-mail: m.kralova@zelbrod.cz

Květa Rulcová, tel. 483 333 927, e-mail: k.rulcova@zelbrod.cz

 

6. Formuláře, doklady, náležitosti

Vyplněnou předepsanou žádost, platný občanský průkaz (průkaz totožnosti), případné přílohy (doklad o přidělení identifikačního čísla osoby - IČO, kopii ŽL nebo výpis z OR) a zmocněnec plnou moc. Formuláře si lze vyzvednout osobně v budově Obecního živnostenského úřadu, náměstí 3.května 1, 468 22 Železný Brod, úsek registrace.

 

7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení

Poplatek ve výši 1.000,- Kč nebo 500,- Kč při změně údajů, 100,- Kč při změně identifikačních údajů, 15,- Kč vydání výpisu za první stránku a 5,- Kč za každou další i započatou stránku. Správní poplatek lze uhradit v hotovosti nebo bankovní kartou přímo v pokladně městského úřadu.

 

8. Účastníci řízení

Žadatel.

 

9. Právní úprava

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.