Informace o výsledcích kontrol za rok 2019

Informace  o výsledcích kontrol za rok 2019  podle  § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) provedených Městským úřadem Železný Brod, odborem obecní živnostenský úřad.

 

1. Počet provedených  kontrol

Odbor obecní živnostenský úřad Městského úřadu Železný Brod (živnostenský úřad) dle § 60a živnostenského zákona sledoval v roce 2019 plnění povinností stanovených živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském  podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) a dalšími právními předpisy (např. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,  zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů) a provedl v rámci svého správního obvodu za rok 2019 celkem 47 kontrol. Živnostenský úřad je také pověřen  k provádění kontrol dle  zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a v roce 2019 provedl 2 cenové kontroly.

2. Zaměření provedených  kontrol

Kontroly zaměřené  na dodržování povinností stanovených v živnostenském zákoně, konkrétně v  § 7, § 17, § 31 a § 49  v oblastech maloobchodního prodeje, provozu stravovacích zařízení,  poskytování služeb a činnost spolků. Kontroly byly provedeny  v provozovnách, sídlech podnikatelských subjektů ve správním obvodu Městského úřadu Železný Brod v souladu s určenou místní příslušností a také na pracovišti živnostenského úřadu.

3. Zhodnocení kontrolních zjištění

Celkem bylo uloženo  10  pokut v celkové výši 7 900,- Kč.

V průběhu uplynulého roku se zdejší živnostenský úřad aktivně podílel na organizování společných kontrol s inspektory České obchodní inspekce.

Při kontrolách se porušení zákona týkala především  těchto ustanovení:

- § 17 odst. 3 ŽZ - podnikatel neoznámí zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně   

  předem živnostenskému úřadu,

- § 17 odst. 7 a 8  ŽZ - podnikatel neoznačí nebo neúplně označí provozovnu,

- § 31 odst. 2 ŽZ – podnikatel - právnická osoba neoznačí nebo neúplně označí sídlo

  (u fyzických osob je tato povinnost pouze při odlišné adrese sídla od adresy bydliště),

- § 31 odst. 14 ŽZ – podnikatel nevydá na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží nebo 

  poskytnutí služby nebo neoznačí vydávané doklady povinnými údaji (obchodní firmou, popřípadě

  jménem a příjmením nebo názvem, identifikačním číslem, datem prodeje  a  cenou),

- § 61 odst. 3 písm. b) – fyzická  osoba provozuje činnost, která je předmětem živnosti řemeslné nebo  

   vázané, aniž by pro tuto  živnost měla živnostenské oprávnění.

 

Zpracovala: Květa Rulcová-pracovník kontroly

 

V Železném Brodě  25.3.2020