Informace o výsledcích kontrol za rok 2021

Městský úřad Železný Brod, Obecní živnostenský úřad informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených v roce 2021.

Obecní živnostenský úřad Železný Brod provedl v rámci svého správního obvodu za rok  2021 celkem 11 kontrol ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších souvisejících právních předpisů. V rámci kontrolní činnosti s přihlédnutím k vyhlášenému nouzovému stavu a situaci v podnikatelském prostředí byly vykonány v souladu s plánem kontrol pro rok 2021 zejména kontroly v oblasti maloobchodního prodeje, provozu občerstvení, řeznictví a uzenářství a vodoinstalatérsví, topenářství. Kontroly byly provedeny v provozovnách podnikatelů, jejich sídlech a na pracovišti živnostenského úřadu. Mimo uvedenou kontrolní činnost provedl zdejší živnostenský úřad 1 cenovou kontrolu nařízenou Ministerstvem financí.

Živnostenský úřad se v uplynulém roce aktivně podílel na organizování společných kontrol podnikatelských subjektů, např. společné kontroly s inspektory České obchodní inspekce.  

Při kontrolách se porušení živnostenského zákona týkala především:

 - § 17 odst. 3 - neoznámení zahájení nebo ukončení činnost v provozovně předem živnostenskému úřadu

- § 17 odst. 7 a 8 - neoznačení nebo neúplné označení provozovny

- § 31 odst. 2 - neoznačení nebo neúplné označení sídla

- § 11 odst. 5 - neoznámení zahájení nebo ukončení funkce odpovědného zástupce živnostenskému úřadu ve lhůtě 15 dnů

Živnostenský úřad se v uplynulém roce zabýval i podněty ze strany občanů. 

Zdejší živnostenský úřad závěrem uvádí, že kontrolní činnost byla v roce 2021 značně ovlivněna epidemiologickou situací COVID - 19, a proto byla kontrolní činnost prováděna pouze v nezbytně nutném rozsahu a značně omezena.