Komunitní plán

Komunitní plán je dokument, který je zpracován koordinátorem komunitního plánování na základě jednání pracovních skupin a je ke schválení předkládán Radě města. Plán je sestaven na pětileté období, tj. na období od roku 2018 do roku 2023. V tomto období bude na každý kalendářní rok vytvořen Akční plán, který bude monitorovat jednotlivé priority a aktivity, které vzejdou z jednání  pracovních skupin.

Komunitní plánování sociálních služeb na obecní úrovni je metoda, kterou lze plánovat sociální služby tak, jak je vyžadují místní specifika a potřeby jednotlivých občanů. Jde o proces, při kterém se zjišťují potřeby, vyhledávají se zdroje a hledá se nejlepší řešení jakékoliv problematiky v sociální oblasti. Cílem komunitního plánování sociálních služeb je zejména sociální soudržnost komunity, sociální začleňování a předcházení sociálního vyloučení jednotlivců a skupin. Výsledkem komunitního plánování sociálních služeb by měl být dobře nastavený systém sociálních služeb, který reaguje na lokální požadavky a zajišťuje komplexní pokrytí sociálních služeb potřebným cílovým skupinám a nastavuje potřebu jejich finančního zajištění a efektivního využití financí. Komunitní plánování umožňuje získat prostor, kde se setkávají zástupci Města Železný Brod, poskytovatelé sociálních služeb a občané. Tento prostor dává příležitosti prosazovat zájmy, cíle a názory k systému sociálních služeb, navazovat spolupráci, získávat informace o aktivitách, potřebách a trendech v oblasti sociálních služeb a podílet se na vytváření celkového systému sociálních služeb. Veškeré informace jsou pak směřovány k veřejnosti, která je nedílnou součástí komunitního plánování a kdokoliv se na výše uvedeném může dobrovolně podílet.

Ke stažení