Správní poplatky

Vydání
a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání Kč 1 000
b) Další ohlášení živnosti Kč 500
c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání Kč 1 000
d) Přijetí další žádosti o koncesi Kč 500
e) Změna rozhodnutí o udělení koncese Kč 500
f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost Kč 500
g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny Kč 100
h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost Kč 20 za každou i započatou stránku
i) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona Kč 50

Předmětem poplatku není

  1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
  2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
  3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
  4. Změna uvedená v písmenech e) a g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
  5. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky

  1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o  koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
  2. Poplatek podle písmen e), f) a  g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
  3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
  4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy , vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v  písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.
Ostatní
a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence /8/ Kč 1 000
b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci /8/ Kč 500