Formuláře

Formuláře finančního odboru Železný Brod v elektronické podobě

Název formuláře
1. Odpady - prohlášení poplatníka rtf pdf
2. Přiznání k místnímu poplatku ze psů rtf pdf
3. Odhlášení psa rtf pdf

 

 

Místní poplatek za odpady v roce 2021

Zastupitelstvo města Železný Brod  na svém zasedání dne 14. 12. 2020 usnesením č. 79/16Z/2020 schválilo poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2021 ve výši 620,00 Kč za poplatníka a kalendářní rok.

 

Poplatek platí:

 1. fyzická osoba přihlášená v obci,
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

Splatnost poplatku:

 • poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku
 • poplatek lze uhradit i ve 2 stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku
 • vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla

 

Správcem poplatku je Městský úřad Železný Brod.

Variabilní symbol pro platbu za osoby s trvalým pobytem je 13371.

Variabilní symbol pro platbu za vlastníky staveb určených k individuální rekreaci, byt nebo Rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba je 13372.

Specifický symbol sdělí správce poplatku na telefonním čísle 483 333 955 nebo e-mail poplatek.odpady@zelbrod.cz, i.jehlickova@zelbrod.cz. Tento specifický symbol je u poplatníka stabilní a lze jej použít i při platbách v dalších letech. Pro správné zařazení platby je  uvedení specifického symbolu nezbytné!

 

Poplatek lze uhradit:

 1. bezhotovostním převodem na číslo účtu 2225-0963249319/0800, pod specifickým symbolem přiděleným správcem poplatku
 2. hotově nebo běžnou platební kartou v pokladně Městského úřadu Železný Brod

 

Osvobození a úlevy jsou podrobně uvedeny v Obecné závazné vyhlášce č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Objednání nové nebo výměnu poškozené popelnice vyřizuje na odboru životního prostředí paní Pavlína Kunzeová, tel. 483 333 924, e-mail p.kunzeova @zelbrod.cz.

V případě nevyvezení popelnice, nebo i jiného problému, žádáme občany o co nejrychlejší Informování. Těžko se zařizuje náprava za něco, co je časově vzdáleno. Svozová firma má však právo nevyvézt popelnici, pokud v ní jsou odpady, které tam nepatří.

 

Poplatek ze psů

Městský úřad Železný Brod jako správce místního poplatku ze psů (dle zákona č. 565/1990 Sb.) informuje o změně sazeb poplatku ze psů.

Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je osoba přihlášená nebo se sídlem na území České republiky. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také změny a zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

Psa lze přihlásit i odhlásit na Městském úřadě v Železném Brodě – budova radnice A, 2. patro, finanční odbor.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí pro držitele s místem přihlášení nebo sídlem v bytovém domě se 3 a více byty v části města Železný Brod:
  1. za jednoho psa                                                                                                                                    1 000 Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                                                     1 500 Kč,
  3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu                                                                                                                                                                                                                      200 Kč, 
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu                                                                                                                                300 Kč,
 2. Sazba poplatku za kalendářní rok činí pro držitele s místem přihlášení nebo sídlem na místě neuvedeném v odst. 1 v části města Železný Brod:
  1. za jednoho psa                                                                                                                                      120 Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                                                      200 Kč,
 3. Sazba poplatku za kalendářní rok činí pro držitele s místem přihlášení nebo sídlem v částech města Bzí, Horská Kamenice, Hrubá Horka, Chlístov, Jirkov, Malá Horka, Pelechov, Splzov, Střevelná, Těpeře a Veselí:
  1. za jednoho psa                                                                                                                                        50 Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                                                       100 Kč.

 

Poplatek je možné zaplatit v hotovosti nebo běžnou platební kartou na pokladně Městského úřadu v Železném Brodě, anebo bezhotovostně na účet číslo 19-0963249319/0800, variabilní a specifický symbol je pro každého poplatníka jiný a lze ho zjistit na finančním odboru na tel. 483 333 947.

Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Splatnost poplatku:

 1. nečiní-li více než 400 Kč ročně, nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku
 2. činí-li 401 Kč a více ročně, je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech do 31. března a 30. září příslušného kalendářního roku
 3. poplatek lze zaplatit i jednorázově do 31. března příslušného kalendářního roku

Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.

Zároveň informujeme držitele psů, že sáčky na psí exkrementy si mohou vyzvednout na pokladně Městského úřadu v Železném Brodě (přízemí budovy radnice).

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty