Formuláře

Formuláře finančního odboru Železný Brod v elektronické podobě

Název formuláře
1. Odpady - prohlášení poplatníka rtf pdf
2. Přiznání k místnímu poplatku ze psů rtf pdf
3. Odhlášení psa rtf pdf

 

Místní poplatek za odpady v roce 2024

Zastupitelstvo města Železný Brod dne 23. 10. 2023 na svém zasedání schválilo výši místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 700 Kč na poplatníka za kalendářní rok.

Poplatek platí:

1. a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

   b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je  umístěna na území obce.

2. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Splatnost poplatku:

 • jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářní roku, nebo
 • ve dvou stejných splátkách a to nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku.

Poplatek lze uhradit:

 • bezhotovostním převodem na číslo účtu 2225-0963249319/0800, pod specifickým symbolem přiděleným správcem poplatku,
 • hotově nebo běžnou platební kartou v pokladně Městského úřadu Železný Brod (přízemí budova A, č. dveří 105).

Variabilní symbol pro platbu za osoby s trvalým pobytem je 13371.

Variabilní symbol pro platbu za vlastníky staveb určených k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba je 13372.

Specifický symbol sdělí správce poplatku na telefonním čísle 483 333 955, e-mail: poplatek.odpady@zelbrod.cz.

Osvobození a úlevy najdete podrobně rozepsané v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2023, čl. 6.

Objednání nové nebo výměnu poškozené popelnice vyřizuje odbor životního prostředí - tel. 483 333 924.

 

Poplatek ze psů

Městský úřad Železný Brod jako správce místního poplatku ze psů (dle zákona č. 565/1990 Sb.) informuje o změně sazeb poplatku ze psů.

Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je osoba přihlášená nebo se sídlem na území České republiky. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také změny a zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

Psa lze přihlásit i odhlásit na Městském úřadě v Železném Brodě – budova radnice A, 2. patro, finanční odbor.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí pro držitele s místem přihlášení nebo sídlem v bytovém domě se 3 a více byty v části města Železný Brod:
  1. za jednoho psa                                                                                                                                    1 000 Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                                                     1 500 Kč,
  3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu                                                                                                                                                                                                                      200 Kč, 
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu                                                                                                                                300 Kč,
 2. Sazba poplatku za kalendářní rok činí pro držitele s místem přihlášení nebo sídlem na místě neuvedeném v odst. 1 v části města Železný Brod:
  1. za jednoho psa                                                                                                                                      120 Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                                                      200 Kč,
 3. Sazba poplatku za kalendářní rok činí pro držitele s místem přihlášení nebo sídlem v částech města Bzí, Horská Kamenice, Hrubá Horka, Chlístov, Jirkov, Malá Horka, Pelechov, Splzov, Střevelná, Těpeře a Veselí:
  1. za jednoho psa                                                                                                                                        50 Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                                                       100 Kč.

 

Poplatek je možné zaplatit v hotovosti nebo běžnou platební kartou na pokladně Městského úřadu v Železném Brodě, anebo bezhotovostně na účet číslo 19-0963249319/0800, variabilní a specifický symbol je pro každého poplatníka jiný a lze ho zjistit na finančním odboru na tel. 483 333 947.

Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Splatnost poplatku:

 1. nečiní-li více než 400 Kč ročně, nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku
 2. činí-li 401 Kč a více ročně, je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech do 31. března a 30. září příslušného kalendářního roku
 3. poplatek lze zaplatit i jednorázově do 31. března příslušného kalendářního roku

Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.

Zároveň informujeme držitele psů, že sáčky na psí exkrementy si mohou vyzvednout na pokladně Městského úřadu v Železném Brodě (přízemí budovy radnice).

 

 

Cenový výměr hřbitovních poplatků pro město Železný Brod

Cenový výměr ve formátu pdf

Doplnění cenového výměru ve formátu pdf