Formuláře

Formuláře finančního odboru Železný Brod v elektronické podobě

Název formuláře
1. Odpady - prohlášení poplatníka rtf pdf
2. Přiznání k místnímu poplatku ze psů rtf pdf
3. Odhlášení psa rtf pdf
4. Tombola - podmínky, formuláře rtf  

 

Poplatek za odpady

Zastupitelstvo města Železný Brod na svém zasedání dne 2. 12. 2019 usnesením č. 95/9Z/2019 schválilo poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2020 ve výši 600,00 Kč za poplatníka a kalendářní rok.

Poplatek platí:

a. fyzická osoba přihlášená v obci,

b. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Splatnost poplatku:

*  poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku

*  poplatek lze uhradit i ve 2 stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku

*  vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla

 

Správcem poplatku je Městský úřad Železný Brod.

Variabilní symbol pro platbu za osoby s trvalým pobytem je 13371.

Variabilní symbol pro platbu za vlastníky staveb určených k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba je 13372.

Specifický symbol sdělí správce poplatku na telefonním čísle 483 333 955 nebo na e-mailu poplatek.odpady@zelbrod.cz . Tento specifický symbol je u poplatníka stabilní a lze jej použít i při platbách v dalších letech. Pro správné zařazení platby je uvedení specifického symbolu nezbytné!

Poplatek lze uhradit:

a. bezhotovostním převodem na číslo účtu 2225-0963249319/0800, pod specifickým symbolem přiděleným správcem poplatku

b. hotově nebo běžnou platební kartou v pokladně Městského úřadu Železný Brod (přízemí budova A, č. dveří 105).

 

Osvobození a úlevy jsou podrobně uvedeny v Obecně závazné vyhlášce č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Objednání nové nebo výměnu poškozené popelnice vyřizuje na odboru životního prostředí p. Miloš Pala, tel. 483 333 924, e-mail - m.pala@zelbrod.cz.

 

V případě nevyvezení popelnice, nebo i jiného problému, žádáme občany o co nejrychlejší Informování. Těžko se zařizuje náprava za něco, co je časově vzdáleno. Svozová firma má však právo nevyvézt popelnici, pokud v ní jsou odpady, které tam nepatří.

 

Poplatek ze psů

Zastupitelstvo města Železný Brod na svém zasedání dne 8.12.2010 usnesením č. 20/10zm vydalo na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o místním poplatku ze psů.

Poplatník a předmět poplatku:

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem nebo sídlem na území města Železný Brod.
 2. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Vznik a zánik poplatku:

 1. Poplatková povinnost vzniká v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců, nebo v den, kdy držitel nabyl psa staršího tří měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok, se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
 3. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
 4. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem).

Ohlašovací povinnost:

Držitel psa je povinen do 15 dnů ohlásit správci poplatku vznik a zánik své poplatkové povinnosti. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Splatnost poplatku:

 1. nečiní-li více než 400 Kč ročně, nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku
 2. činí-li více než 400 Kč ročně, je splatný ve čtyřech stejných splátkách, nejpozději v termínech do 31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince příslušného kalendářního roku
 3. poplatek lze zaplatit i jednorázově do 31. března příslušného kalendářního roku

Poplatek lze uhradit:

 • bezhotovostním převodem na číslo účtu 19-0963249319/0800 pod variabilním a specifickým symbolem přiděleným správcem poplatku
 • hotově nebo běžnou platební kartou v pokladně Městského úřadu Železný Brod (přízemí budova A, č. dveří 105).

Variabilní a specifický symbol sdělí správce poplatku na telefonním čísle 483 333 947. Tyto symboly pro platbu poplatku ze psů jsou u poplatníka stabilní a lze je použít i při platbách v dalších letech.

Pro správné zařazení platby je uvedení variabilního a specifického symbolu nezbytné!

Správcem poplatku je Městský úřad Železný Brod.

 

 

Sazba poplatku za kalendářní rok:

a)

za prvního psa držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v části města Železný Brod

1.000 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v části města Železný Brod

750 Kč

b)

za prvního psa držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v rodinném domě v části města Železný Brod

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v rodinném domě v části města Železný Brod

750 Kč

c)

za prvního psa držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v částech města Bzí, Horská Kamenice, Hrubá Horka, Chlístov, Jirkov, Malá Horka, Pelechov, Splzov, Střevelná, Těpeře, Veselí

50 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v částech města Bzí, Horská Kamenice, Hrubá Horka, Chlístov, Jirkov, Malá Horka, Pelechov, Splzov, Střevelná, Těpeře, Veselí

100 Kč

d)

za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu

podle písm. a)

200 Kč

podle písm. b)

120 Kč

podle písm. c)

50 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu

podle písm. a)

300 Kč

podle písm. b)

200 Kč

podle písm. c)

100 Kč

 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00