Formuláře

Formuláře finančního odboru Železný Brod v elektronické podobě

Název formuláře
1. Odpady - prohlášení poplatníka rtf pdf
2. Přiznání k místnímu poplatku ze psů rtf pdf
3. Odhlášení psa rtf pdf
4. Tombola - podmínky, formuláře rtf

 

Poplatek za odpady

Zastupitelstvo města Železný Brod na svém zasedání dne 2. 11. 2015 usnesením č. 76/15zm schválilo poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok ve výši 570 Kč za poplatníka a kalendářní rok.

Poplatek platí:

a) fyzická osoba,

1. která má ve městě trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Splatnost poplatku:

• Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku.

• Poplatek lze uhradit jednorázově nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

• Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 nebo odst. 2, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Správcem poplatku je Městský úřad Železný Brod.

Variabilní symbol pro platbu za osoby s trvalým pobytem je 13371. Variabilní symbol pro platbu za vlastníky staveb určených k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba je 13372.

Specifický symbol sdělí správce poplatku na telefonním čísle 483 333 955 nebo 483 333 956 nebo e-mail poplatek.odpady@zelbrod.cz. Tento specifický symbol je u poplatníka stabilní a lze jej použít i při platbách v dalších letech. Pro správné zařazení platby je uvedení specifického symbolu nezbytné!

Poplatek lze uhradit:

a) bezhotovostním převodem na číslo účtu 2225-0963249319/0800, pod specifickým symbolem přiděleným správcem poplatku

b) hotově nebo běžnou platební kartou v pokladně Městského úřadu Železný Brod (přízemí budova A, č. dveří 105).

Osvobození a úlevy jsou podrobně uvedeny v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Objednání nové nebo výměnu poškozené popelnice vyřizuje na odboru životního prostředí, p. Miloš Pala, tel. 483 333 924, e-mail . Možnosti a povinnosti při nakládání s komunálními odpady jsou popsány v obecně závazné vyhlášce 4/2011.

V případě nevyvezení popelnice, nebo i jiného problému, žádáme občany o co nejrychlejší informování. Těžko se zařizuje náprava za něco, co je časově vzdáleno. Svozová firma má však právo nevyvézt popelnici, pokud v ní jsou odpady, které tam nepatří.

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail:

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00