Živnostenský úřad

Obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona. Plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo:

 • přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na  základě zvláštního právního předpisu od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění
 • přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od  fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v  rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy
 • přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení
 • přijímá oznámení a  hlášení fyzických osob podnikajících na  základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.

U obecního živnostenského úřadu lze učinit veškerá podání týkající se:

 • ohlášení živnosti
 • žádosti o koncesi
 • oznámení přerušení v  provozování živnosti
 • oznámení pokračování v provozování živnosti
 • oznámení zahájení (ukončení) činnosti v provozovně
 • oznámení všech změn a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o  změny a doplnění již zapsané do obchodního rejstříku
 • oznámení pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele
 • žádosti o výpis z živnostenského rejstříku
 • žádosti o zrušení živnostenského oprávnění

Podání podle zákona č. 455/1991 Sb., (zákon o živnostenském podnikání) lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

Podání podle zákona č. č. 455/1991 Sb., (zákon o živnostenském podnikání) obecnímu živnostenskému úřadu lze učinit prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.

Obecní živnostenský úřad je provozovatelem živnostenského rejstříku.

Obecní živnostenský úřad vydává na základě žádosti Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele podle zákona č. 252/1997 Sb., o  zemědělství a provádí veškeré změny spojené s tímto podnikáním.

  

Vyhledávání podnikatelských subjektů v Registru živnostenského podnikání můžete pomocí stránek: Registr živnostenského podnikání

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00