Sankce

 

Sankce

Plně si uvědomujeme, že péče o památku je pro vlastníka velmi náročná záležitost. A to jak po stránce stavební tak i finanční. Bez respektu, úcty a znalostí nám předaných kulturně historických hodnot není ovšem možné kvalitně provést žádný stavební ani restaurátorský zásah. A právě pro ochranu a zachování těchto hodnot je nutné uvědomělý postoj vlastníka, který chápe podstatu hodnot a průběžné spolupráce se státní památkovou péčí.

Může ale také nastat situace, že vlastník kulturní památky nebo vlastník objektu, jež se nachází na území památkové rezervace nebo zóny, neplní nebo hrubě porušuje povinnosti vyplývající z ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Pak příslušný orgán státní památkové péče přistoupí k sankčnímu řízení: uloží (právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné podnikání) nebo může uložit (fyzické osobě) pokutu až do výše 2.000.000,- Kč.