Povinnosti vlastníka památky

Povinnosti vlastníka památky

Obnova nemovité a movité kulturní památky nebo objektu, jež není kulturní památkou, ale nachází se na území vesnické památkové rezervace Trávníky nebo vesnické památkové zóny Železný Brod.

- Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu objektu nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče (Městský úřad v Železném Brod, odbor životního prostředí).

- O závazné stanovisko je nutné požádat i v případě, že jde o nemovitost, která není kulturní památkou, ale nachází se ve vesnické památkové rezervaci Trávníky nebo vesnické památkové zóně Železný Brod, a to k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti.

- Úprava dřevin v památkové rezervaci, památkové zóně nebo u kulturní památky. V zahradách, které jsou součástí kulturní památky, či v jejím prostředí a také na veřejných prostranstvích ve vesnické památkové rezervaci nebo vesnické památkové zóně je k úpravě dřevin (kácení, výsadba) potřeba povolení správního orgánu státní památkové péče.

- Žádost může v případě kulturní památky podat vlastník (fyzická osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba) nebo jeho oprávněný zástupce na základě předložené plné moci k zastupování. V případě objektu v památkové rezervaci nebo památkové zóně, který není kulturní památkou, vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, případně oprávněný zástupce.  

- Formuláře žádostí o závazné stanovisko je možné nalézt na webových stránkách města nebo lze si je vyzvednout osobně na odboru životního prostředí Městského úřadu v Železném Brodě (budova B, 1. patro, č. dveří 203).

- Formuláře ke stažení:

 

- K žádosti se přikládají tyto náležitosti:

  • doklad o vlastnictví, nelze-li ověřit v katastru nemovitostí (u movitých kulturních památek lze formou čestného prohlášení)
  • plná moc vlastníka(ů) k zastupování, není-li jím žadatel sám
  • projektová dokumentace, je-li tato k předloženému záměru požadována podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • jiné podklady, ze kterých bude zřejmé, jaké změny či úpravy se ze strany podatele uplatňují (grafický návrh, zákres do fotografie, technická zpráva, fotodokumentace stávajícího stavu atd.)
  • v případě kácení, výsadby zákres dřevin (ve vztahu k budovám, hranicím pozemku apod.; lze zakreslit do kopie snímku katastrální mapy).
  • v případě restaurování kulturní památky návrh restaurátorského zásahu – restaurátorský záměr 

 

- Podání lze učinit osobně na podatelně Městského úřadu v Železném Brodě, prostřednictvím České pošty nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@zelbrod.cz

- Dotčený orgán státní památkové péče vydá dle jednotlivého případu ve lhůtě stanovené správním řádem buď samostatné rozhodnutí dle § 67 a následující zák. č. 500/2004 Sb. správní řád nebo závazné stanovisko dle § 149 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád.

- Odborným poradním orgánem správního úřadu Železný Brod je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, který v průběhu řízení vydá písemné vyjádření, v němž jsou specifikovány požadavky státní památkové péče, které NPÚ považuje za potřebné dodržet, tak aby byly v rámci navrhovaných prací zachovány všechny kulturně historické hodnoty. Vyjádření NPÚ je odborným podkladem pro výsledné vyřčení podmínek závazného stanoviska orgánu památkové péče (Městského úřadu v Železném Brod, odboru životního prostředí).

- Správní a jiné poplatky: Správní poplatky nejsou stanoveny.

- Před podáním žádosti doporučujeme osobní návštěvu, na níž bude zamýšlený záměr konzultován a žadatel seznámen s požadavky státní památkové péče

 

- Kontaktní spojení na zástupce státní památkové péče:

Dana Picková
Městský úřad Železný Brod, odbor životního prostředí
nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod
(budova B, 1. patro, č. dveří 203)
tel.: 483 333 981,
e-mail.: d.pickova@zelbrod.cz
 

Úřední dny pondělí a středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 (jiný den je možné předem telefonicky dohodnout).