Povinnosti vlastníka památky

Povinnosti vlastníka památky

Obnova nemovité a movité kulturní památky nebo objektu, jež není kulturní památkou, ale nachází se na území vesnické památkové rezervace -Trávníky a vesnické památkové zóny v Železném Brodě.

- Zamýšlí-li vlastník kulturní památky nebo objektu ve vesnické památkové rezervaci nebo zóně provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu objektu nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče (Městský úřad v Železném Brod, odbor životního prostředí).

- Žádost může podat vlastník (fyzická osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba) nebo jeho oprávněný zástupce na základě předložené plné moci.


- Formuláře žádostí o závazné stanovisko je možné nalézt na internetových stránkách města nebo lze si je vyzvednout osobně na odboru životního prostředí Městského úřadu v Železném Brodě (budova B, 1. patro, č. dveří 203).

- Formuláře ke stažení:

 

- K žádosti se přikládají tyto náležitosti:

  1. doklad vlastnictví (u movitých kulturních památek lze formou čestného prohlášení)
  2. plná moc vlastníka(ů), není-li jím žadatel sám.
  3. u staveb a reklamních zařízení je nutné předložit jednoduchou dokumentaci záměru s technickým popisem, je vhodné přiložit i katastrální mapku se situačním zákresem
  4. u právnické osoby výpis z obchodního rejstříku (popř. oprávnění k jednání za právnickou osobu).

 

- Podání lze učinit osobně na podatelně Městského úřadu v Železném Brodě, prostřednictvím České pošty nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@zelbrod.cz.

- Dotčený orgán státní památkové péče vydá dle jednotlivého případu ve lhůtě stanovené správním řádem buď samostatné rozhodnutí ve věci nebo závazné stanovisko dle § 149 zák. 500/2004 Sb. správní řád.


- Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní ode dne přijetí podání na podatelně městského úřadu, ve zvlášť výjimečných případech se lhůty přiměřeně prodlužují, nejdéle však na 60 dnů od podání žádosti.

- Odborným poradním orgánem správního úřadu Železný Brod je Národní památkový ústav v Liberci, Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec 1, který v průběhu řízení vydá doporučující písemné vyjádření, v němž jsou stanoveny podmínky, které pro ochranu a zachování památkových hodnot doporučuje dodržet. Vyjádření NPÚ je odborným základem pro výsledné vyřčení podmínek závazného stanoviska orgánu památkové péče (Městského úřadu v Železném Brod, odboru životního prostředí).


- V průběhu řízení mohou účastníci řízení nahlížet do podkladů řízení, činit si výpisky, podávat další důkazy a informace nebo předkládat další důležité písemnosti.

- Odvolání proti rozhodnutí dotčeného orgánu státní památkové péče podává žadatel prostřednictvím zdejšího úřadu.

- Správní a jiné poplatky: Správní poplatky nejsou stanoveny.

- Před podáním žádosti doporučujeme osobní návštěvu, na níž bude zamýšlený návrh konzultován a žadatel seznámen s požadavky státní památkové péče

- Kontaktní spojení na zástupce státní památkové péče:
 

Dana Picková
Městský úřad Železný Brod, odbor životního prostředí
nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod
(budova B, 1. patro, č. dveří 203)
tel.: 483 333 981,
e-mail.: d.pickova@zelbrod.cz
 

Úřední dny pondělí a středa 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 (jiný den je možné předem telefonicky dohodnout).

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies