Dotace a příspěvky

Dotace a příspěvky

Poskytování finančních prostředků na zachování a obnovu kulturních památek vyplývá z ustanovení § 16 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:

Obec nebo kraj může vlastníku kulturní památky na jeho žádost poskytnout příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou kulturní památky. Příspěvek může poskytnout i tehdy, nemůže-li vlastník kulturní památky uhradit z vlastník prostředků náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky.
V případě mimořádného společenského zájmu na zachování kulturní památky může na obnovu kulturní památky poskytnout příspěvek ze státního rozpočtu i ministerstvo kultury přímo, nebo prostřednictvím krajského úřadu nebo obecního úřadu.
Příspěvky nejsou nárokové ani paušální. Získávají se na základě písemných žádostí majitelů památek.

Pojem zvýšených nákladů:
Mají vlastníkovi kompenzovat rozdíl mezi cenou běžných materiálů a technologií a cenou materiálů a technologií předepsaných orgány památkové péče (tradičních).

Za případ mimořádného společenského zájmu se považuje:

  • KP je prohlášena NKP
  • je zapsána do Seznamu světového dědictví
  • je v havarijním stavu, který nebyl zaviněn jejím vlastníkem
  • je zpřístupněna veřejnosti nebo využívána pro kulturně vzdělávací (nebo náboženské) účely
  • tvoří významnou dominantu obce města, popřípadě části krajinného celku
  • je ojedinělou KP svého druhu v ČR
  • je zařazena do specializovaného programu MK

Příspěvky z programů ministerstva kultury nesmí být použity na tentýž účel současně s jinými prostředky ze Státního rozpočtu v příslušném roce. Lze je ovšem kombinovat s prostředky poskytnutými z rozpočtu kraje, obcí, různých nadací nebo soukromých fondů.

 

Havarijní program (státní prostředky):
- Z tohoto programu se poskytují finanční příspěvky na záchranu kulturních památek v havarijním stavu, především pokud se jedná o havarijní stav střechy nebo staticky narušených nosných konstrukcí.
- Žádost podává vlastník kulturní památky na příslušný Národní památkových ústav v Liberci, Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec 1.
- Bližší informace, pravidla a formuláře naleznete na stránkách Ministerstva kultury ČR
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=428


Program regenerace Městských památkových rezervací a městských památkových zón (státní prostředky):
- Jeho cílem je podpořit města s vyhlášenou městskou památkovou zónou nebo rezervací v jejich snaze při záchraně a obnově nejcennějších částí těchto historických měst.
- V rozsahu působnosti ORP Železný Brod program nelze využívat, neboť se na území nenachází žádná městská památková zóna nebo rezervace.
- Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva kultury ČR http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429

 

Program záchrany architektonického dědictví (státní prostředky):

- Prostředky jsou určeny na obnovu a zachování kulturních památek, které tvoří nejcennější část architektonického dědictví ČR, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely, kláštery apod.
- Nositelem je Ministerstvo kultury ČR, kde také naleznete formuláře, propozice a všechny ostatní informace. Více na http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=430

 

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny (státní prostředky):

- Jedná se o program určený na obnovu a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou např. kapličky, zemědělské usedlosti, chalupy, boží muka apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón.
- Žádosti o zařazení do programu se předkládají Ministerstvu kultury prostřednictvím Národního památkového ústavu v Liberci, Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec 1.
- Prostředky lze využít na obnovu památkových objektů bez ohledu na druh vlastnictví. Akce obnovy musí mít povahu záchrany existence objektu nebo těch jeho částí, které tvoří památkovou podstatu kulturní památky.
- Prostředky z tohoto programu mohou využít vlastníci kulturních památek, které se nacházejí na území památkové rezervace Trávníky a památkové zóny v Železném Brodě.
- Program vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR, kde také naleznete všechny potřebné informace a tiskopis žádosti. Více na http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=431


Program restaurování movitých kulturních památek (státní prostředky):
- Program je zcela specifickým fondem pro pomoc majitelům při náročném restaurování dané památky. Přijímat lze žádosti pouze na specifický druh památek, které jsou označeny jako movité (např. mobiliáře kostelů).
- Program vyhlašuje Ministerstvo kultry ČR, kde naleznete potřebné informace a žádosti: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=432

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (státní prostředky):
- Tento program byl poprvé vyhlášen v roce 2008. Jedná se tedy o zcela nový program, který je určen na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky. O příspěvek mohou žádat vlastníci chalup, křížků, kapliček, kostelů apod.
- Žádosti o zařazení do programu se předkládají Ministerstvu kultury prostřednictvím příslušné obce s rozšířenou působností, zde tedy Městský úřad Železný Brod
- Program vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR, kde také naleznete všechny potřebné informace a tiskopis žádosti. Více na: http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/


Fond kulturního dědictví Libereckého kraje (krajské prostředky)

• Fond kulturního dědictví zřídil Liberecký kraj pro podporu oprav kulturních památek na území libereckého kraje.
• Dotace se poskytují na:

  1. údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturních památek (dále jen „obnova“),
  2. dokumentaci a průzkum kulturních památek spojených s obnovou kulturních památek a
  3. záchranné archeologické výzkumy vyvolané stavební nebo jinou činností fyzických osob a na restaurování archeologických nálezů získaných ze záchranných archeologických výzkumů.

• Program vyhlašuje Liberecký kraj, žádosti přijímá odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu LBC kraje, kde také naleznete všechny potřebné údaje včetně žádosti :

http://kultura.kraj-lbc.cz/page412/Dotacni-programy/Dotacni-tituly-Libereckeho-kraje


Nadace a fondy (soukromé prostředky):
Nadace a fondy, kde lze získat podporu a obnovu kulturních památek

Nadace VIA http://www.nadacevia.cz/cz/nadace-via
Nadace ČEZ http://www.nadacecez.cz/cs/uvod.html
Nadace Občanského fóra http://www.nadaceof.cz/

Ostatní
Jsou určeny pro opravy památek a pamětihodností, které mají historickou hodnotu, ale nejsou památkami ve smyslu památkového zákona.

• Program obnovy venkova Libereckého kraje http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/page1676
• Grantový fond Libereckého kraje č. 7: Program podpory ochrany přírody a krajiny (Údržba a obnova drobných památek v krajině) http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/page407
• Evropské fondy a grantová schémata http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=5

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies