Dotace a příspěvky

Dotace a příspěvky

Poskytování finančních prostředků na zachování a obnovu kulturních památek vyplývá z ustanovení § 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:

Obec nebo kraj může vlastníku kulturní památky na jeho žádost poskytnout příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou kulturní památky. Příspěvek může poskytnout i tehdy, nemůže-li vlastník kulturní památky uhradit z vlastník prostředků náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky.
V případě mimořádného společenského zájmu na zachování kulturní památky může na obnovu kulturní památky poskytnout příspěvek ze státního rozpočtu i ministerstvo kultury přímo, nebo prostřednictvím krajského úřadu nebo obecního úřadu.
Příspěvky nejsou nárokové ani paušální. Získávají se na základě písemných žádostí majitelů památek.

Pojem zvýšených nákladů:
Mají vlastníkovi kompenzovat rozdíl mezi cenou běžných materiálů a technologií a cenou materiálů a technologií předepsaných orgány památkové péče (tradičních).

Za případ mimořádného společenského zájmu se považuje:

 • KP je prohlášena NKP
 • je zapsána do Seznamu světového dědictví
 • je v havarijním stavu, který nebyl zaviněn jejím vlastníkem
 • je zpřístupněna veřejnosti nebo využívána pro kulturně vzdělávací (nebo náboženské) účely
 • tvoří významnou dominantu obce města, popřípadě části krajinného celku
 • je ojedinělou KP svého druhu v ČR
 • je zařazena do specializovaného programu MK
 •  

Dotace z programů ministerstva kultury České republiky nesmí být použity na tentýž účel současně s jinými prostředky ze státního rozpočtu v příslušném roce. Lze je ovšem kombinovat s prostředky poskytnutými z rozpočtu kraje, obcí, různých nadací nebo soukromých fondů. Dotační programy jsou určeny výhradně pro kulturní památky. 

 

 • Havarijní program 

- Z tohoto programu se poskytují finanční příspěvky na záchranu kulturních památek v havarijním stavu, především pokud se jedná o havarijní stav střechy nebo staticky narušených nosných konstrukcí.
- Žádost podává vlastník kulturní památky na příslušný Národní památkových ústav v Liberci, Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec 1.
- Bližší informace, pravidla a formuláře naleznete na stránkách Ministerstva kultury ČR -  Havarijní program | mkcr.cz

 

 • Program regenerace Městských památkových rezervací a městských památkových zón

- Jeho cílem je podpořit města s vyhlášenou městskou památkovou zónou nebo rezervací v jejich snaze při záchraně a obnově nejcennějších částí těchto historických měst.
- V rozsahu působnosti ORP Železný Brod program nelze využívat, neboť se na území nenachází žádná městská památková zóna nebo rezervace.
- Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva kultury ČR - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón | mkcr.cz

 

 • Program záchrany architektonického dědictví 

- Prostředky jsou určeny na obnovu a zachování kulturních památek, které tvoří nejcennější část architektonického dědictví ČR, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely, kláštery apod.
- Nositelem je Ministerstvo kultury ČR, kde také naleznete formuláře, propozice a všechny ostatní informace. Více na - Program záchrany architektonického dědictví | mkcr.cz

 

 • Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny 

- Prostředky z tohoto programu mohou využít vlastníci kulturních památek, které se nacházejí na území památkové rezervace Trávníky a památkové zóny v Železném Brodě.
- Jedná se o program určený na obnovu a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou např. kapličky, zemědělské usedlosti, chalupy, boží muka apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón.
- Prostředky lze využít na obnovu památkových objektů bez ohledu na druh vlastnictví. Akce obnovy musí mít povahu záchrany existence objektu nebo těch jeho částí, které tvoří památkovou podstatu kulturní památky.
- Žádosti o zařazení do programu se předkládají Ministerstvu kultury prostřednictvím Národního památkového ústavu v Liberci, Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec 1.
- Program vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR, kde také naleznete všechny potřebné informace a tiskopis žádosti. Více na - Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny | mkcr.cz

 

 • Program restaurování movitých kulturních památek 

- Program je zcela specifickým fondem pro pomoc majitelům při náročném restaurování  kulturní památky. Přijímat lze žádosti pouze na specifický druh památek, které jsou označeny jako movité (např. mobiliáře kostelů).
- Program vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR, kde naleznete potřebné informace a žádosti -  Program restaurování movitých kulturních památek | mkcr.cz

 

 • Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 

- Tento program byl poprvé vyhlášen v roce 2008. Jedná se tedy o nový program, který je určen na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky popř. na obnovu mobiliáře pevně spojeného se stavbou, a to oltáře, varhany nebo kazatelny v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů a pod.). O příspěvek tedy mohou žádat vlastníci chalup, křížků, kapliček, kostelů apod., které se nenacházejí v památkové rezervaci Trávníky nebo památkové zóně Železný Brod,
- Žádosti o zařazení do programu se předkládají Ministerstvu kultury prostřednictvím příslušné obce s rozšířenou působností, zde tedy Městský úřad Železný Brod
- Program vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR, kde také naleznete všechny potřebné informace a tiskopis žádosti. Více na - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností | mkcr.cz


Dotace z rozpočtu Libereckého kraje 

 •  Program: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

Účelem programu je zachování a obnova movitých a nemovitých kulturních památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje. Dále je podporováno restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, prováděné osobami s povolením k restaurování zapsanými v Seznamu osob s povolením k restaurování, který vede ministerstvo kultury.

- Program vyhlašuje Liberecký kraj, žádosti přijímá odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu LBC kraje, kde také naleznete všechny potřebné údaje včetně žádosti Památková péče | Dotace (kraj-lbc.cz)

 • Program: 7.3 Stavebně historický průzkum

Účelem podpory je průzkum a dokumentace nemovitých kulturních památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje. Zpracovaný stavebně historický průzkum slouží jako podklad pro obnovu kulturních památek.

- Program vyhlašuje Liberecký kraj, žádosti přijímá odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu LBC kraje, kde také naleznete všechny potřebné údaje včetně žádosti Památková péče | Dotace (kraj-lbc.cz)

 

Českoněmecký fond budoucnosti - Obnova památek

- Fond je určen na obnovu sakrálních kulturních památek - kostely, synagogy, kaple, křížové cesty, hřbitovy, pomníky, boží muka atd. Obnova památek [Česko-německý fond budoucnosti]


Nadace a fondy (soukromé prostředky):
Nadace a fondy, kde lze získat podporu a obnovu kulturních památek

- Nadace VIA http://www.nadacevia.cz/cz/nadace-via
- Nadace ČEZ http://www.nadacecez.cz/cs/uvod.html
- Nadace Občanského fóra - Opomíjené památky  Opomíjené památky | Nadace Občanského fóra (nadaceof.cz)

- Nadace Preciosa - Fond kultury a umění  Ke stažení - Nadace Preciosa

 

Dotační program Ministerstva zemědělství - Dotace na obnovu a údržbu venkovských prvků

- Dotační program Ministerstva zemědělství je určen jak pro objekty, které jsou kulturními památkami, tak pro objekty, které kulturními památkami nejsou. Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků pro rok 2023 (Dotace, eAGRI)

 

Dotační program Ministerstva pro místní rozvoj - Program revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití

- Dotační program je určen jak pro kulturní památky, tak pro objekty, které nejsou kulturními památkami. Brownfieldy - SFPI

 

Ostatní
Jsou určeny pro opravy památek a pamětihodností, které mají historickou hodnotu, ale nejsou památkami ve smyslu památkového zákona.

• Dotační program Podpora ochrany přírody a krajiny  Libereckého kraje - Údržba a obnova drobných památek v krajině  Životní prostředí a zemědělství | Dotace (kraj-lbc.cz)


• Dotační program Libereckého kraje Obnova venkova Kraj opět podpoří obnovu venkova. Celková částka by mohla přesáhnout 29 milionů korun | Obecné informace | Liberecký kraj (kraj-lbc.cz)


• Evropské fondy a grantová schémata http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=5