Příjem podání

Příjem dokumentů v digitální podobě

 

1) Na e-mailovou adresu úřadu epodatelna@zelbrod.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě, opatřených zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Příjem písemností probíhá automatizovaně celých 24 hod. Zpracování a přidělení takto podaných písemností probíhá v úředních hodinách podatelny.

E-podatelna přijímá pouze písemnosti v uvedených formátech:

  • RTF - Rich Text Format
  • HTML, HTM - HyperText Markup Language
  • PDF - Portable Document Format
  • TXT - prostý text
  • DOC, DOCX - dokument aplikace MS WORD
  • XLS, XLSX - sešit aplikace MS EXCEL
  • ZFO - Software602
  • Příjem v ostatních formátech je omezen technickými možnostmi podatelny.

Systém e-podatelny provede kontrolu, zda e-mailová zpráva neobsahuje škodlivý kód a zda je emailová zpráva v datovém formátu, ve kterém přijímá dokumenty v digitální podobě. V případě, že v takovém formátu není, vyrozumí o tom systém e-podatelny odesílatele, pokud lze určit odesílatele a jeho adresa je čitelná. Také provede kontrolu, zda je e-mailová zpráva opatřena elektronickým podpisem.

Pokud systém vyhodnotí, že dokument, doručený v digitální podobě na e-podatelnu neodpovídá výše uvedeným podmínkám, přesune ho do e-mailu podatelna@zelbrod.cz. V případě výskytu škodlivého kódu jej zničí a tím pádem se dokument dále nezpracovává.

 

2) Na e-mailovou adresu konkrétního zaměstnance úřadu, nebo na adresu podatelna@zelbrod.cz

Pro podání bez zaručeného elektronického podpisu.

 

3) Do datové schránky města

Identifikátor datové schránky pro doručování dokumentů v digitální podobě prostřednictvím informačního systému datových schránek je zbgbryd.

 

4) Osobně na médiu pro přenášení dokumentů v digitální podobě pouze CD, DVD.

 

Příjem dokumentů v analogové podobě

 

1) Prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (držitelem poštovní licence doručující dokumenty pro náš úřad je Česká pošta s.p.).

 

2) Kurýrem na adresu podatelny MěÚ – náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod.

 

3) Osobně na podatelnu MěÚ - náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod v úředních hodinách.
Požádá-li doručitel dokumentu o potvrzení příjmu doručeného dokumentu na jeho stejnopisu či kopii, kterou s sebou přinesl, zaměstnanec přejímající dokument, zkontroluje shodu doručeného dokumentu s jeho stejnopisem či kopií. Stejnopis nebo kopii poté označí otiskem podacího razítka s datem podání.

 

4) Ústně do protokolu - osobu požadující sdělit věc ústně (osobně nebo telefonicky) přijímá vždy věcně příslušný zaměstnanec úřadu, který o ní pořídí písemný záznam.

 

5) Faxem – sekretariát starosty (483 333 952).