Program rozvoje města

Program rozvoje města 2021 - 2030

V roce 2021 proběhla aktualizace programu rozvoje města, která doplnila předchozí program o další oblasti a případně umožní čerpání dotací na různé akce, které by se ve městě mohly realizovat.

Aktualizace Programu rozvoje města 2021 - 2030.

Dokument scvhálilo zastupiteltvo města Železný Brod dne 13. 12. 2021 usnesením č. 88/24Z/2021.

Program rozvoje města 2013 - 2021

Informace o postupu a výsledcích zpracování Programu rozvoje města Železný Brod

Program rozvoje města bude projednávám během léta. Žádáme širokou veřejnost i všechny zájemce, včetně ntěch kteří nebydlí v Železném Brodě, ale mají k našemu městu vztah, aby své připomínky zaslali do 31.8.2013 na kontakt :

Městský úřad Železný Brod, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod

kontaktní osoba : Ing. Daniel Mach, tel. 483 333 966, 606 179 334, e-mail : d.mach@zelbrod.cz

 

V pondělí 22.4.2013 proběhlo čtvrté jednání Pracovní skupiny programu rozvoje města. Předmětem projednání byla především strategická část programu - vize a programové cíle.

V pondělí 11.3.2013 proběhlo třetí pracovní jednání Pracovní skupiny programu rozvoje města.

V pondělí 25.2.2013 se konala druhá pracovní schůzka Pracovní skupiny pro zpracování Programu rozvoje města.

První část Programu rozvoje města tvoří analýza, která shrnuje informace o městě a jeho nejbližším okolí. Materiál je zpracovaný na základě metodiského podkladu Ministerstva pro místní rozvoje ČR. Jedná se o pracovní materiál k diskusi, jehož podoba se bude postupně měnit. Jeho text může připomínkovat každý a je možno připomínkovat i jednotlivé části. Připomínkovaný a upravený materiál bude projednán v pracovní skupině Programu rozvoje města a bude předložen k projednání zastupitelům na jednání Zastupitelstva města dne 18.3.2013. Samostatně se analytická část neschvaluje.

V pondělí 4.2.2013 proběhlo první jednání Pracovní skupiny Programu rozvoje města.

Pro lepší vyhodnocení anktety byl zpracován anketní lístek, který je k dispozici na této stránce v elektronické verzi nebo v Informačním středisku v objektu Muzea v tištěné verzi. Prosíme o jeho předání či zaslání v elektronické verzi na e-mail : d.mach@zelbrod.cz . Anketní lístky nám, prosím, zašlete nebo předejte do 20.2.2013. Anketní lístky doručené později neskončí "v koši", ale budou využity při dalších krocích při zpracování Programu rozvoje města, případně jeho aktualizacích.

Město Železný Brod zahájilo práce na Programu rozvoje města. jako podkladu pro zpracování analytické části je využita ročníková práce studenta Technické univerzity v Liberci pana Filipa Chrástky z roku 2011. na základě prvních jednání bylo dohodnuto, že bude zorganizována malá anketa mezi obyvateli města pro získání co největšího množství nápadů a připomínek k městu, jeho stavu, hospodaření, přírodnímu prostředí a obecně možnostem rozvoje.

Zpracování Programu rozvoje města je metodicky podporováno prostřednictvím projektu "Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí".