Greenway Jizera

Projekt Greenway Jizera je dlouhodobým projektem cykloturistů a samospráv na toku řeky Jizery od jejího pramene až po soutok s Labem u Káranného. V roce 2005 byla zpracována první vyhledávací studie úseku Svijany - Turnov - Železný Brod a v roce 2007 se do projektu Železný Brod zapojil podpisem memoranda o spolupráci. 

V roce 2011 se podařilo získat dotaci ve výši 15.338 Eur na realizaci mezinárodního projektu"Greenway Jizera - příprava a poznání společné cesty". Náplní projektu byla koordinace příprav infrastruktury pro cykloturistiku ve městech Železný Brod a Jelenia Góra a zpracování projektové dokumentace úseku cyklostezky Líšný - Železný Brod a úprav úseku cyklotrasy Železný Brod - Podspálov. V současné době je zpracována dokumentace pro územní řízení a probíhá její projednání včetně řešení majetkových vztahů v území.

V rámci projektu se konala návštěva cyklistů ze Železného Brodu na každoroční akci "Parada rowerov" v Jeleniej Góre dne 19.8.2012.

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA.

 

V partnerském městě Jelenia Góra realizovali ve stejném období projekt "Na kole do Čech / Rowerem do Czech - Koncepce rozvoje euroregionálních cyklotras". Cílem projektu bylo navázání česko-polské spolupráce v rámci cyklistických túr pro propagaci aktivní turistiky. Projekt je zveřejněn na webových stránkách města pod odkazem :

http://um.jeleniagora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1630%3Arowerem-do-czech-mapa-poczenia-tras-rowerowych-w-jeleniej-gorze-i-gminach-ociennych&lang=pl

Informace o cykloturistice a cyklotrasách v Jeleniej Góre a okolí nejdete pod odkazem :

http://um.jeleniagora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1522%3Atrasy-rowerowe-konsultacje&lang=pl

V rámci cykloturistického výletu navštívili cyklisté z Jeleniej Góry festival Skleněné městečko, a to v sobotu 16.9.2012.

Tento projekt byl financován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu Polské republiky prostřednictvím Euroregionu NISA.

 

Pro další pokračování projekčních prací bylo v roce 2015 nutné vypracovat 2 doplňující dokumentace. Prvou z nich byly Podklady pro zajištění vyjímky ze zákona č. 114/1192 Sb. a druhou bylo Hydrotechnické posouzení vlivu stavby Greenway Jizera na odtokové poměry řeky Jizery.

Studie jsou ke stažení níže:

Na základě jednání o podmínkách pro realizaci stavby a možnostech pro povolení projektové dokumentace bylo v roce 2016 rozhodnuto o rozdělení úseku na dva úseky. První úsek bude průjezd městem a ukončením v prostoru bývalé vlečky na levém břehu Jizery. Druhý úsek je projektován a začíná u zmíněné vlečky a končí v Líšném u Infokiosku. Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí před projednáním je k nahlédnutí níže:

Na konci února 2017 jsme byli projektantem informováni o došlých stanoviscích dotčených orgánů a správců v projektovaném úseku Greenway. Důležitá byla stanoviska Lesů ČR, Povodí Labe a Správy železniční a dopravní cesty. Je pochopitelné, že každý bude hájit svoje zájmy, nicméně vybudování komunikace s úseky s nosností 40 tun resp. 20 tun v celé délce je nepřijatelné i proto, že komunikace by musela mít místy přes 5 metrů šířky. Budou tak probíhat další jednání. [27.2.2017].

 

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby bylo podpořeno z rozpočtu Libereckého kraje.

 

 

 

Pro vyřešení patové situace, ke které došlo na základě vyjádření dotčených orgánů (zejména SŽDC a PLA) k navržené trase bylo zadáno nezávislé posouzení zpracovaného řešení Greenway Jizera v úseku Líšný - Železný Brod.

Posouzení trasy Greenway Jizera v úseku Líšný - Železný Brod (červen 2018)

 

Dokumentace pro územní rozhodnutí byla zpracována v období let 2019 - 2021, kdy v červenci 2021 nabylo územní rozhodnutí právní moci.

Výtah z dokumentace pro územní rozhodnutí (červenec 2021)

Dokumentace pro stavební povolení byla zpracována bezprostředně po nabytí právní moci územního rozhodnutí a následně bylo vydáno v lednu 2022 stavební povolení.

Výtah z dokumentace pro provádění stavby (září 2022)

O realizaci cyklostezky se dočtete v jiné části stránek.