Usnesení z 50. zasedání Rady města Železný Brod

22.04.2010

schvaluje

č. 77/10
poskytnutí příspěvků sportovním oddílům na rok 2010 ve výši 371 340,- Kč

č. 78/10
rozdělit od roku 2011 příspěvky sportovním oddílům na část režijní a část grantovou. Pokud do 30.4. každého roku nepodají sportovní oddíly vyúčtování na peníze, které dostávají od Města, neobdrží za celý rok žádný příspěvek

č. 79/10
převedení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009 do rezervního fondu a do fondu odměn

č. 80/10
propůjčení znaku města Železný Brod na propagační materiály v rámci konání devátého ročníku mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica

č. 81/10
použití městského znaku pro účely vytvoření světového rekordu v průběhu roku 2010 – největší galerie znaků měst a obcí ČR zhotovených z odpadových materiálů a doporučuje oslovit ZŠ Pelechovská

č. 82/10
poskytnutí účelové dotace ve výši 15 000,- Kč na uskutečnění dvou swingových večerů v tomto roce a jejich organizaci ponechat v režii odboru kultury a  školství

č. 83/10
pronájem části pozemkové parcely č. 1393/1 (u vjezdu do areálu koupaliště) v k.ú. Železný Brod

č. 84/10
pronájem místa na městském koupališti na letní sezónu 2010 na ppč. 1393/1, k.ú. Železný Brod o výměře 2 m2

č. 89/10
provedení rekonstrukce sochy z náměstí 3. května v zimním období a souhlasí s cenou 165 000,- Kč

č. 90/10
zbourání zděné i dřevěné kůlny u internátu SUPŠS, umístěné na pozemku Města Železný Brod

neschvaluje

č. 96/10
odpuštění poplatku Hnutí Havlík se sídlem České Libchavy 20 za umístění stánku o velikosti 8m x 2m na jarmarku 2010

Zpět