Usnesení z 46. zasedání Rady města Železný Brod

13.01.2010

schvaluje

č. 02/10
trvat na svém rozhodnutí ze dne 19.11.2009, kterým schválila cenu za pronájem st.pč. 74/1 k.ú. Železný Brod ve výši 400,- Kč za m2 za rok 2009 zpětně od 3. 3. 2009 a od roku 2010 cenu 450,- Kč za m2 a vyzývá ke splnění dluhu ve 14 denní lhůtě, v případě neuhrazení bude podána žaloba k soudu na vydání bezdůvodného obohacení spočívající v bezesmluvním užívání parcely

č. 10/10
ukončení nájemní smlouvy na  pronájem části ppč. 1395 – ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 35 m2v k.ú. Železný Brod uzavřenou dne 25. 7. 2006 za účelem vybudování a provozování předzahrádky s manželi Milanem Makulou a Markétou Makulovou, ke dni 1. 1. 2010

bere na vědomí

č. 01/10
zprávu o činnosti a přehledu dosažených výsledků městské policie v roce 2009

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00