Usnesení z 46. zasedání Rady města Železný Brod

13.01.2010

schvaluje

č. 02/10
trvat na svém rozhodnutí ze dne 19.11.2009, kterým schválila cenu za pronájem st.pč. 74/1 k.ú. Železný Brod ve výši 400,- Kč za m2 za rok 2009 zpětně od 3. 3. 2009 a od roku 2010 cenu 450,- Kč za m2 a vyzývá ke splnění dluhu ve 14 denní lhůtě, v případě neuhrazení bude podána žaloba k soudu na vydání bezdůvodného obohacení spočívající v bezesmluvním užívání parcely

č. 10/10
ukončení nájemní smlouvy na  pronájem části ppč. 1395 – ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 35 m2v k.ú. Železný Brod uzavřenou dne 25. 7. 2006 za účelem vybudování a provozování předzahrádky s manželi Milanem Makulou a Markétou Makulovou, ke dni 1. 1. 2010

bere na vědomí

č. 01/10
zprávu o činnosti a přehledu dosažených výsledků městské policie v roce 2009

Zpět