Usnesení z 45. zasedání Rady města Železný Brod

17.12.2009

schvaluje

č. 326/09
nákup nového vozidla pro Bytový podnik města Železného Brodu a zároveň zrušení vozidla Škoda Felicia kombi z roku 1995

č. 327/09
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4 000,- Kč SDH Horská Kamenice na akci „Loučení s létem“ konanou dne 29. 8. 2009

č. 329/09
zvýšení ceny Železnobrodského zpravodaje na 9,- Kč bez DPH, prodejní cena včetně DPH 10,- Kč (resp. 11,- Kč v případě přílohy) a snížení prodejních míst pouze na tři

č. 330/09
Dohodu o  výši nájmu na období od 1.1.2010 do 31.12.2010 mezi Městem Železný Brod a Technickými službami města Železný Brod s.r.o. ve výši 130.350,- Kč

č. 332/09
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec, o  zřízení věcného břemene k ppč. 3288 – ostatní plocha – silnice, celková výměra 12819 m2, k.ú. Železný Brod s tím, že břemeno bude bezúplatné a  po dokončení stavby bude žádáno o bezúplatný převod zastavěného pozemku stavbou chodníku do majetku Města Železný Brod

č. 333/09
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek pč. 854 k.ú. Železný Brod k zajištění strpení umístění, zřízení a provozování inženýrských sítí vybudovaných v rámci akce LIDL za cenu za zřízení věcného břemene dle platného ceníku tj. 300,- Kč za 1m + příslušnou sazbu DPH

č. 344/09
zařazení koncertu komorní hudby v rámci mezinárodního hudebního festivalu Lípa musica do Železného Brodu

č. 345/09
uhrazení pohledávky za užívání nemovitostí ppč. 485/1, 486/3 a 486/5 v k.ú. Bzí u  Železného Brodu za období od  13.11.1995 do 31.10.2005 ve výši 33 631,- Kč + příslušenství Pozemkovému fondu České republiky

č. 348/09
zachování cen roku 2009 pro rok 2010 u pronájmu pozemků pronajatých osobám nepodnikajícím dle seznamu finančního odboru

č. 349/09
převod finančních prostředků ve výši 104 720,-Kč z rezervního fondu Základní školy Pelechovská 800, Železný Brod, příspěvková organizace, do fondu investičního

č. 351/09
odstoupení paní Zlaty Vandrovcové z funkce vedoucí finančního odboru a paní Evy Horákové z  funkce vedoucí odboru sociálních věcí ke dni 31. 12. 2009

povoluje

č. 346/09
Rally Bohemia 2010 v rozsahu žádosti a její mapové přílohy s tím, že v době, kdy se nepojede RZ, bude umožněn průjezd

Zpět