Usnesení z 44. zasedání Rady města Železný Brod

19.11.2009

schvaluje

č. 289/09
cenu za pronájem st.pč. 74/1 k.ú. Železný Brod ve výši 400,- Kč za m2 za rok 2009 zpětně od 3. 3. 2009 a od roku 2010 cenu 450,- Kč za m2, zároveň neschvaluje zakotvení předkupního práva a požaduje zařazení inflační doložky do smlouvy o pronájmu

č. 290/09
poskytnutí příspěvku SDH Těpeře ve výši 3 920,- Kč za podíl na dopravě a stravné na Mistrovství ČR hry Plamen v dorostu v Třebíči

č. 293/09
udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení

č. 316/09
podání výpovědi z bytu nájemníkům dle předloženého seznamu zhotoveného Bytovým podnikem

č. 317/09
uzavření smlouvy na rok 2010 s NTV Pictures s.r.o., Denisova 585, Jičín, na  odvysílání 12ti reportáží v internetové televizi naše televize

neschvaluje

č. 291/09
umístění informačních tabulí na sloupy veřejného osvětlení

č. 292/09
sponzorskou účast na slavnostním finále ankety „Nejlepší sportovec Libereckého kraje“

č. 295/09
poskytnutí příspěvku Národnímu institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky

č. 296/09
poskytnutí finančního příspěvku firmě Pekařství Bohemia na podporu předmětu podnikatelské činnosti provozování pojízdných prodejen

č. 297/09
uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni na části ppč. 3334/3 pro vlastníky ppč. 52, vše k.ú. Železný Brod

bere na vědomí

č. 318/09
předložené termíny zasedání rady a zastupitelstva města v I. pololetí roku 2010

Rada města

 • 14.1.
 • 11.2.
 • 4.3.
 • 1.4.
 • 22.4.
 • 20.5.
 • 10.6.
 • 1.7.


Zastupitelstvo města

 • 20.1.
 • 17.3.
 • 12.5.
 • 23.6.

odkládá

č. 324/09
žádost o převod finančních prostředků z fondu FRIM pro MŠ Na Vápence k pořízení zahradního nábytku a požaduje doložit porovnání ceny za nákup sezónního zboží v tomto ročním období oproti standardní ceně

jmenuje

č. 322/09
vedoucí odboru sociálních věcí paní Evu Saskovou

č. 323/09
vedoucí finančního odboru paní Věru Sochorovou

Zpět