Usnesení z 43. zasedání Rady města Železný Brod

22.10.2009

schvaluje

č. 271/09
rozšíření otvírací doby Městské galerie Vlastimila Rady v měsících prosinec 2009 a  leden 2010 na pátky od 11 - 16 hodin, soboty a neděle od 13 – 16 hodin a  na úterý 29. 12. 2009 a středu 30. 12. 2009 od 13 – 16 hodin

č. 274/09
cenu za pronájem st.pč. 74/1 k.ú. Železný Brod ve výši 450,- Kč za m2 zpětně od doby, kdy se noví vlastníci stali majiteli objektu čp. 738 v k.ú. Železný Brod

č. 275/09
uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene na umístění, provozování a opravy plynárenského zařízení v části ppč. 3044 pro vlastníka ppč. 3048/4 vše v k.ú. Železný Brod za cenu 1 000,- Kč

č. 276/2009
maximální navýšení nájmu a současně poskytnutí 10% slevy z celkového nájmu ke dni 1. 4. 2010

č. 285/09
žádost Městského muzea o umožnění převodu části rezervního fondu na fond reprodukce majetku z důvodu nařízeného odvodu do rozpočtu města

č. 286/09
zakoupení 2 ks publikace Slavné vily za cenu 399,- Kč za standardních podmínek bez nároku na reklamu města

neschvaluje

č. 272/09
udělení odměny Svazu branně – technických sportů za umístění v Mezinárodním mistrovství SBTS ČR v branném víceboji mládeže, jelikož ocenění nesplňuje kriteria pro poskytnutí odměny

bere na vědomí

č. 287/09
záměr financování protidrogové politiky a do rozpočtu roku 2010 navrhuje zařadit sociální grant

žádá

č. 277/09
jednatele Teplo s.r.o. ve spolupráci s ředitelem Bytového podniku o sdělení ceny za 1 GJ tepla a zároveň porovnání s cenami okolních měst Turnov, Jablonec nad Nisou a Semily

doporučuje

č. 284/09
zastupitelstvu města schválení Obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství a doplnění přílohy č. 1 o schody u  kostela včetně přístupových cest

Zpět