Usnesení z 39. zasedání Rady města Železný Brod

28.05.2009

schvaluje

č. 119/09
převod finančních prostředků určených na nákup zabezpečovacího zařízení vstupních dveří v MŠ Slunečná ve výši 10 000,- Kč, na rekonstrukci umývárny a WC odloučeného pracoviště Na Vápence

č. 122/09
pořádání country zábavy dne 4. 7. 2009 na části pozemku městského koupaliště za stejných podmínek jako v loňském roce, tj. cena za pronájem 1,- Kč, dodržení garantovaného průběhu zábavy, zejména toho, že oddíl využije pouze hřiště, prostor bude zabezpečen sítí, která oddělí zelenou plochu od bazénů, pořádková služba bude čítat 10 lidí, budou použity pouze plastové kelímky, hudební produkce bude probíhat od 18 – 24 hodin

č. 125/09
poskytnutí příspěvku SDH Železný Brod na soutěž Malý Soptík, která proběhne dne 25. 6. 2009 ve výší 50% vynaložených nákladů

č. 127/09
Rally Bohemia 2009 v rozsahu žádosti a její mapové přílohy s výjimkou SS 7, 10 Splzov – Železný Brod, kde požaduje přesunout start o jednu zatáčku nad Chvalíkovickou ulici

č. 128/09
část trati závodu na horských kolech v rámci štafetového závodu EXTREM CUP, který se uskuteční dne 20.6.2009

č. 129/09
navýšení ceny za jednorázovou úhradu pro zřízení věcných břemen v pozemcích, které jsou v majetku Města Železný Brod, o příslušnou sazbu DPH, a to od  1. 4. 2009

č. 130/09
zřízení vkladu věcného břemene na ppč. 1578/4 – ostatní plocha – ostatní komunikace o celkové výměře 345 m2, v k.ú. Hrubá Horka do katastru nemovitostí z důvodu připojení nového rodinného domu na ppč. 55 v obci Hrubá Horka s  podmínkou, že navržené podélné uložení zemního kabelu bude již umístěno na pozemek stavebníka, tj. ppč. 55 v k.ú. Hrubá Horka

č. 131/09
zřízení vkladu věcného břemene na ppč. 1583/1 – ostatní plocha – ostatní komunikace, celková výměra 2600 m2, ppč. 1583/2 – orná půda, celková výměra 235 m2, ppč. 1585 – ostatní plocha – ostatní komunikace, celková výměra 261 m2, vše v k.ú. Hrubá Horka do katastru nemovitostí za účelem stavby nového kabelového vedení NN z důvodu plánované výstavby rodinného domu na ppč. 234 v obci Hrubá Horka za podmínek stanovených odborem ÚPaRR.

neschvaluje

č. 132/09
pronájem ppč. 21 a 22 v k.ú. Hrubá Horka

č. 148/09
zakoupení prezentace v rámci programu Poznáváme Liberecký kraj

bere na vědomí

č. 120/09
seznam předaného vybavení Klubu důchodců v souvislosti s ukončením jeho činnosti

č. 121/09
zprávu o průběhu prací při budování cesty ve Bzí

odkládá

č. 118/09
návrh na schválení odměn ředitelům škol a školských zařízení a požaduje doložit ze všech škol přehled, zda a popř. jaké finanční částky byly vyplaceny školským pracovníkům

Zpět