Usnesení z 37. zasedání Rady města Železný Brod

09.04.2009

schvaluje

č. 74/09
zadat společnosti Atelier 4 s.r.o. pokračovat ve studii Terminálu

č. 76/09
poskytnutí odměny ředitelům a její rozdělení do dvou částek v pololetí a na konci roku

č. 77/09
uspořádat anketu na doplňující název DDM, která bude uveřejněna ve zpravodaji a umístěna na internetových stránkách města

č. 78/09
ponechat ceny skladu propagačního materiálu na odboru kultury a školství podle návrhu z března 2008

č. 79/09
v cenách nových materiálů na odboru kultury a školství zohledňovat DPH v součinnosti s finančním odborem

č. 80/09
ponechat ceny za inzerci v Železnobrodském zpravodaji a Informačním servisu dle úpravy z 5.6.2008

č. 81/09
ponechat prodejní cenu Železnobrodského zpravodaje v současné výši do 31. 12. 2009 a poté dle vývoje rozhodnout o možném pohybu ceny

č. 82/09
ponechat ceny tisku, kopírování a internetu na odboru kultury a školství dle současného ceníku

č. 83/09
zpoplatnit výlep plakátů pro všechny subjekty mimo území Železného Brodu a pro ziskové subjekty na území Železného Brodu dle ceníku, pro neziskové organizace Města Železný Brod bude výlep zdarma, výjimky povoluje vedení města

č. 84/09
poskytnutí finančního příspěvku Svazu branně-technických sportů, základní organizace Železný Brod na činnost mládeže pro rok 2009 ve výši 4 000,- Kč

č. 87/09
žádost Bytového podniku o nákup nového užitkového vozidla a zároveň zrušení vozidla stávajícího

č. 88/09
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 60,8 m2 v ulici Poštovní čp. 424

č. 89/09
uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti ČD, a.s., jejímž předmětem je úprava právních vztahů při pronájmu části pozemkové parcely č. 3305/1 – ostatní plocha, dráha, o výměře 1024 m2, v železniční stanici Železný Brod, k.ú. Železný Brod

č. 90/09
poskytnout společnosti Nike Bohemia při pořádání spanilé jízdy prostor zdarma, finanční příspěvek udělen nebude

č. 96/09
žádost Motorkářů Loužnice o zajištění služeb při slavnostním zahájení motorkářské sezóny dne 9.5.2009 od 10 do 11 hodin uzavřením parkoviště na Malém náměstí pro motocykly den předem a zajištěním průjezdu křižovatek města pomocí městské policie v době odjezdu

č. 99/09
uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky s obcemi Skuhrov, Radčice, Držkov, Jílové u Držkova, Vlastiboř a Loužnice

č. 100/09
počínaje dnešním dnem ponížit všechny příspěvky o 20% a v případě příznivější finanční situace ve druhém pololetí roku zvážit, zda bude částka doplacena do původní požadované výše

neschvaluje

č. 98/09
zveřejnění článku o Železném Brodě ve III. čtvrtletí časopisu Véčko za odběr 100 ks tohoto časopisu

bere na vědomí

č. 75/09
zprávu o hospodaření Městského muzea Železný Brod za rok 2008

Zpět