Usnesení ze 47. zasedání Rady města Železný Brod

11.02.2010

schvaluje


poskytnutí příspěvku Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve výši 10 000 Kč na zajištění organizace masopustního odpoledne dne 16. 2. 2010


poskytnutí finančního příspěvku na rok 2010 Místní organizaci ČČK Hrubá Horka ve výši 1 500 Kč


ukončení smlouvy s paní Evou Machovou, bytem Příšovice 68, na pronájem ppč. 791/2 v k. ú. Železný Brod zpětně ke dni 31. 12. 2009


smlouvu mezi Městem Železný Brod a Krajským úřadem Libereckého kraje o užívání nebytových prostor pro koordinátora komunitního plánování

neschvaluje


poskytnutí příspěvku společnosti Diakonie Broumov na dopravu svozu humanitárních sbírek


poskytnutí příspěvku Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje o. s.


vydání souhlasu s výstavbou a provozováním fotovoltaického zařízení o výkonu 300 kWp na pozemku pč. 1429 v k. ú. Hrubá Horka

odkládá


žádost o povolení Rally Bohemia do příštího zasedání Rady města

Zpět