Památky

Městská památková zóna Trávníky

Trávníky - poznávací okruh, odkaz je na samostatnou stránku, kde je popis okruhu.

"Vesnice ve městě" - staré roubené stavby od r. 1754, které patří ke skvostům architektury horního Pojizeří. Jde o oblast od Malého rynku po Železnou ulici (nalevo od kostela sv. Jakuba Většího).

Roubené domečky nesou název podle původních obyvatel (Jechovsko, Horynovsko, Knopovsko, Hruškovsko,....). Tyto malé typické dřevěné domky jsou postupně rekonstruovány svými majiteli, přičemž se zachovává původní styl a charakter stavby. Domečky jsou jednoposchoďové s  podkrovím, nízkými stropy a malými okénky. Kromě roubené stavby zde nalezneme také stavbu empírovou ("První zděný vzorový dům - farní budova z roku 1723).

Klemencovsko

Objekt Klemencovsko pochází z roku 1792. Je to poslední neporušené roubené průčelí na železnobrodském náměstí, zbytek jedné z  nejpůvabnějších staveb dřevěného městečka. Průčelí patrového roubeného domu bylo v roce 1936 zapojeno do moderní budovy státní spořitelny. Stavení je v přízemí opatřeno podloubím se dvěma arkádami na bohatě vyřezávaných sloupech. Mansardová střecha je kryta šindelem.

Objekt je sídlem městského muzea. Je zde umístěna poutavá sklářská expozice a unikátní galerie světoznámých sklářských výtvarníků J. Brychtové a S. Libenského.

Běliště

Běliště je největší a nejkrásnější roubená stavba v Železném Brodě. Původně byla u  domu barvírna a nedaleko stála soukenická valcha. Dům postavila vrchnost patrně ve 2. pol. 17. stol., po přístavbě z r. 1807 změnil podobu. Byla zde koželužna. I po rekonstrukci po roce 1930 si stavba zachovala rysy reprezentující tradiční lidovou architekturu pojizerské oblasti.

Začátkem 80tých let město zamýšlelo využít objekt pro osvětové a  vzdělávací účely, na rozhraní 80. a 90-tých let dům chátral. Rekonstruován byl od r. 1993 do r. 1997. Stálá národopisná expozice je zde otevřena od srpna 1998. Každá z devíti místností je zaměřena na  určitou oblast historie Železného Brodu a nejbližšího okolí.

Kostelík sv. Jana Nepomuckého na Poušti

ostaven hrabětem Karlem Josefem Des Fours (1701-1775), vysvěcen roku 1769. V době totality ničen vandaly, uvažovalo se o jeho stržení, od roku 1993 jsou prováděny záchranné práce hrstkou nadšenců. V roce 1860 nechal kostelík Franz Vincenc Des Fours-Walderode z  Mont-Athienville opravit a zřídit rodinnou hrobku.

V prostorách kostelíku s vynikající akustikou jsou nyní pořádány tradiční koncerty vážné hudby za účelem mobilizace finančních prostředků na jeho opravy a od roku 1997 i tradiční poutě. Finanční dary na opravu této barokní stavby je možno poukázat na účet č. 500601-574/0600, konst.symbol 379, var. symbol 8909.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

Škola byla založena v r. 1920 pro podporu a rozvoj tradičního sklářského průmyslu, jako první česká škola. U zrodu byli mladí profesoři z pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové - sochař J. Brychta, Z. Juna, L. Přenosil a další spolu s prvním ředitelem Aloisem Metelákem.

Škola se zaměřuje především na malování skla, broušení skla, tvarování hutního skla, rytí skla, stolní figurky, bižuterie, kovorytí. Vzešla odtud dlouhá řada významných sklářů, výtvarníků. Učili zde a  vedli tuto školu významné osobnosti. Za mnohé M. Janků, Jitka Válová, Prof. S. Libenský, B. Eliáš, G. Šabóková, J. Rybák, J. Exnar, P. Ježek, Z. Lhotský, R. Plesl a další.

Kostel sv. Jakuba

Kostel sv.Jakuba Většího (18. století) byl přestavěn ze starého kamenného kostela z roku 1649. Vedle kostela je jednoposchoďová farní budova, jako první zděný dům v městečku z roku 1723, zvonice z roku 1761, kostnice z roku 1765 a kamenné schodiště. Kamenné schodiště, směřující z Malého náměstí ke kostelu, bylo zcela přestavěno roku 1940.  Je lemováno barokními pískovcovými sochami sv. Anny, P. Marie Karlovské a  sv. Jana Nepomuckého. Za kostelem nedaleko sakristie je umístěn tesaný pískovcový smírčí kříž.

Prohlídka kostela je možná po dohodě s duchovní správou.

Železnobrodská radnice

Radnice města Železného Brodu byla vystavěna roku 1890 z původní dřevěné (z roku 1670), která byla krásnou roubenou stavbou s podloubím a  je známá ze starých obrázků a fotografií. Nová radnice je kamenná v  novorenesančním slohu.

V prostorách radnice se nachází městské divadlo (první poschodí) a  Městská galerie Vlastimila Rady (přízemí budovy). V přízemí je také vystaven městský znak s letopočtem 1501, který znamená obnovení městských práv českým králem Vladislavem II.