Činnost městské knihovny v roce 2018

11.02.2019
Činnost městské knihovny v roce 2018
Rok 2018 byl v činnosti knihovny zdánlivě běžným rokem, ve skutečnosti se však pod povrchem odehrávaly přípravy na velkou změnu - stěhování knihovny do nových prostor, které má nastat na podzim roku 2019.

V roce 2018 bylo v městské knihovně registrováno 769 čtenářů (z toho 225 dětí do 15 let), kteří si vypůjčili celkem 33693 dokumentů, z toho 2523 periodik. Meziknihovní výpůjční službou jsme našim čtenářům zprostředkovali 154 výpůjček z jiných knihoven. Jsme rádi, že počet čtenářů i výpůjček se nám daří alespoň držet na stejné úrovni jako v minulých letech, oproti roku 2017 jsme dokonce zaznamenali mírné zvýšení - o 1242 výpůjček. Zdá se, že celostátní trend klesajícího počtu výpůjček v knihovnách se nás zatím příliš nedotknul, skutečnost je však taková, že vlivem řady vnějších okolností (nepříznivé podmínky, v nichž knihovna funguje, nedostatek financí na nákup knih) jsme v počtu výpůjček a čtenářů dlouhodobě pod celostátním průměrem.

K nejžádanějším knihám patřily v roce 2018 knihy Patrika Hartla a Radky Třeštíkové, Geniální přítelkyně Eleny Ferrante, historické detektivky a severská krimi, z naučné literatury pak Psychosomatická prvouka Radkina Honzáka a Raději zešílet v divočině Aleš Palána.

Za rok 2018 jsme zaznamenali 9017 návštěvníků, z toho 1965 uživatelů internetu na 5 počítačích v knihovně. Počet uživatelů internetu zdánlivě klesá, ale je to i tím, že mnoho uživatelů se v knihovně připojuje k internetu přes wi-fi na svých vlastních zařízeních. Kulturní a vzdělávací akce knihovny navštívilo 785 návštěvníků. Roste počet virtuálních návštěvníků, kteří navštěvují webové stránky knihovny, hledají v on- line katalogu a vstupují do svého uživatelského konta, kde mohou sledovat stav svých výpůjček, prodlužovat si je a rezervovat momentálně vypůjčené knihy. Aktuální dění v knihovně mohou všichni sledovat i na našem facebooku.

Co se týče knihovního fondu, přírůstek činil 893 svazků, odepsáno bylo 766 opotřebovaných a zastaralých knih. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2018 činil 24235 svazků. Čtenářům bylo k dispozici 34 titulů odebíraných periodik. Nabídka knih byla obohacována využitím výměnných souborů knih z městské knihovny v Jablonci n. N.

V oblasti kulturně výchovné činnosti jsme se zaměřovali především na výchovu dětí ke čtenářské gramotnosti. Pro školy - od MŠ přes ZŠ až po SUPŠS jsme připravili 28 knihovnicko-informatických lekcí a besed o literatuře. Spolupracovali jsme také se školní družinou a se speciální třídou ZŠ Pelechovská. Ve spolupráci se střediskem volného času Mozaika jsme uspořádali 23. března večerní program v knihovně pro děti v rámci tradiční Noci s Andersenem – tentokrát o pejskovi a kočičce.

 Zapojili jsme se do celostátního (respektive mezinárodního) projektu Bookstart – S knížkou do života, jehož cílem je rozvíjet vztah dětí ke knížkám a čtení už od nejútlejšího věku. Navázali jsme spolupráci s rodinným centrem Andílek a semilským spolkem Semínko země, jehož lektorka PaedDr. Lenka Hřibová připravila a vedla v knihovně v průběhu roku čtyři dopolední setkání s programem pro maminky s malými dětmi. Při vítání občánků v červnu a v prosinci byly rodičům miminek předány dárkové sady z projektu Bookstart, obsahující leporelo, metodickou příručku pro rodiče, poukaz na audioknihu a také čtenářský průkaz zdarma. Projekt má přispět k rozvíjení předčtenářské gramotnosti nejmenších dětí a tím pádem i jejich vnímání, myšlení, fantazie a komunikačních schopností. Rádi všechny rodiče s malými dětmi v knihovně přivítáme a budeme jim na této cestě nápomocni. Snažíme se nabízet kvalitní výběr leporel a obrázkových knížek a encyklopedií i vzdělávacích her pro nejmenší i příruček pro rodiče z oblasti pedagogiky a výchovy.

Tradičně také pracujeme s prvňáčky v rámci dlouholetého projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Během prvního školního roku děti s paní učitelkou navštěvují knihovnu, seznamují se s knížkami a plní různé úkoly, a v červnu jsou pak slavnostně pasovány na čtenáře a odměněny knížkou, vytvořenou speciálně pro tento projekt. V roce 2018 to byla knížka Bráchova bota od Evelýny Koubové, kterou získalo 68 prvňáčků z obou železnobrodských ZŠ. V rámci projektu jsme pro děti připravili také besedu a autorské čtení se spisovatelkou Michaelou Fišarovou (v lednu 2018).

Zúčastnili jsme se také celostátního projektu výchovy ke čtenářství  Kde končí svět, který byl tentokrát zaměřen na pohádky a knížky o zvířatech. Do literární a výtvarné soutěže k tomuto projektu se zapojilo mnoho dětí z obou základních škol a družin, sešlo se nám v knihovně přes 100 krásných obrázků zvířat a 16 literárních prací, ze kterých jsme vybrali ty nejlepší, aby nás reprezentovaly na krajské přehlídce v Domě přírody v Dolánkách u Turnova. Zde proběhlo v květnu 2018 vyhodnocení projektu a po celé léto tu byly práce dětí vystaveny. Nejúspěšnější byl ve výtvarné soutěži Adam Doubek z 1.a ZŠ Školní a v literární soutěži děti ze 4.a ZŠ Školní  - Tomáš Jegr, Denis Yurych, Ema Šefrová a Tereza Malinová.

V regionálním projektu Čteme všichni, vypráví jen někdo… nás na oblastní přehlídce dětských vypravěčů v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně 4. října 2018 reprezentovala Natálka Hudská, která sem postoupila z květnového  regionálního kola v Semilech.

Po celý rok jsme se snažili pracovat i s místními dětmi z okolí knihovny, vytvářet pro ně v knihovně podnětné prostředí a nabízet jim nejen přístup k počítačům a prostor pro trávení volného času, ale i aktivity související se čtením a přípravou do školy, a celkově na ně výchovně působit.

Velký posun nastal v roce 2018 v záležitosti projektu nové knihovny. Po deseti letech příprav projektu přestavby výměníku na Jiráskově nábřeží se od léta přistoupilo k realizaci. Od srpna 2018 pracuje firma Brex na přestavbě výměníku podle projektu turnovského studia Project A plus. Momentálně je hotové zateplení střechy a výměna oken a pracuje se na přestavbě interiéru budovy, která by měla být dokončena v listopadu 2019. Nová knihovna už má i své logo, které vzešlo ze soutěže návrhů studentů SUPŠS a jehož autorkou je dnes už bývalá studentka SUPŠS Eliška Macháčková.

Rok 2019 by měl tedy být pro knihovnu zlomovým rokem dlouho očekávané změny a stěhování do nových prostor. Ještě předtím nás čeká přechod na nový knihovní systém, který by měl umožnit i modernizaci služeb včetně půjčování e-knih. Doufáme, že všechny změny úspěšně proběhnou a přinesou novou kvalitu služeb čtenářům v novém krásném a příjemném prostředí. Věříme, že to přiláká do knihovny příliv nových čtenářů. Těšíme se na to, držte nám palce, ať se vše podaří.

Zpět