Městská knihovna

Městská knihovna Železný Brod

Vedoucí Mgr. Dana Hudíková
Knihovnice Irena Matoušová
Telefon 483 389 123
Adresa Příčná 331, 468 22 Železný Brod
E-mail knihovna@zelbrod.cz
On-line katalog

https://brod-katalog.koha-system.cz

Na Facebooku ZDE

 

Knihovna bude otevřena pouze do pátku 13. prosince.

Přejeme vám krásné svátky a těšíme se na shledanou v novém roce v nové knihovně.

Termín znovuotevření brzy upřesníme.

Vážení čtenáři, upozorňujeme vás na chystané stěhování knihovny do nových prostor na Jiráskově nábřeží. Stávající knihovna  bude otevřena přibližně do poloviny prosince. Poté nastane stěhování a uspořádání knih v nových prostorách a také revize knihovního fondu. Předpokládáme, že si to vše vyžádá cca měsíční uzavření knihovny. Jakmile se dozvíme bližší informace, uveřejníme je zde i na webu města. Přijďte si včas pro zásobu knih, budeme se pak na vás těšit  v nové knihovně. Omlouváme se za dočasné omezení služeb a děkujeme za pochopení.

Vážení čtenáři, v průběhu května jsme přešli ze systému Clavius na nový knihovní systém Koha. Nový on-line katalog se všemi na něj navázanými funkcemi už funguje, pro vstup do vašeho čtenářského konta a půjčování e-knih budete potřebovat nové uživatelské jméno a heslo, které vám vytvoříme při návštěvě knihovny.

 

Doufáme, že nový knihovní systém Koha nám bude dobře sloužit a že budete s novými službami spokojeni. Zatím vychytáváme drobné nedostatky, kdybyste zjistili nějaký problém nebo nesrovnalost, dejte nám prosím vědět.

Upozorňujeme, že nový systém jinak počítá výpůjční lhůtu - je nastavena na 50 dní, 5 dní před uplynutím vám přijde upozornění e-mailem nebo sms, že je třeba knihy vrátit nebo prodloužit.

 

 

Půjčovní doba:

 

pondělí zavřeno
úterý 9:00 - 17:30 hodin
středa 9:00 - 17:30 hodin
čtvrtek 9:00 - 17:30 hodin
pátek 9:00 - 17:30 hodin

Služby:

 • výpůjční služby
 • meziknihovní výpůjční služba
 • bibliograficko-informační služby
 • rezervace dokumentů
 • Internet pro veřejnost
 • exkurze, besedy a další akce pro mládež

Poplatky za služby:

Roční registrace čtenáře:

 • dospělí: 80 Kč
 • studenti a důchodci: 40 Kč
 • děti do 15ti let: 20 Kč

Jednorázová výpůjčka: 10 Kč
Meziknihovní výpůjčka: 20 Kč
Rezervace knihy: 5 Kč
Ztráta členského průkazu: 10 Kč
Ztráta nebo poškození knihy: cena knihy + 10 Kč
Při půjčování deskových her vratná záloha: 50 - 100 Kč
Při půjčování čtečky e-knih vratná záloha: 1000 Kč

Upomínky:

0. upomínka /nezasílá se/ po uplynutí dvou měsíců od vypůjčení dokumentu: 2 Kč za každou knihu nebo časopis
1. upomínka – zasílá se po třech měsících: 20 Kč + 2 Kč za každou knihu nebo časopis
2. upomínka – zasílá se po čtyřech měsících: 50 Kč + 2 Kč za každou knihu nebo časopis
3. upomínka – zasílá se po pěti měsících: 100 Kč + 2 Kč za každou knihu nebo časopis

Využití počítače:

Internet, psaní, apod.: zdarma, při větším zájmu je omezeno časově na 30 minut
Tisk textu: 2 Kč /1 strana
Tisk s obrázky: 20 Kč /1 strana

O knihovně

Městskou knihovnu najdete na Poříčí v budově bývalé mateřské školy, nedaleko Penny Marketu. Nabízí čtenářům bohatý výběr z krásné i naučné literatury, z novin a časopisů a další služby, včetně veřejného Internetu. V prostorách knihovny se pořádají kulturně-výchovné akce pro školáky a studenty.
Kromě vlastní městské knihovny slouží čtenářům i pobočka v Jirkově (v sokolovně - č. p. 75), kde půjčuje paní Dana Maryšková každé pondělí od 17:00 do 19:00.

Výňatek z knihovního řádu

 • Knihovna poskytuje uživatelům knihovnické a informační služby podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb.
 • Čtenářem knihovny se může stát každý občan, který předloží občanský průkaz, vyplní přihlášku a zaplatí čtenářský poplatek. Přihlášku dětských čtenářů potvrdí jejich rodiče nebo zákonní zástupci, kteří tak ručí za případné úhrady při porušení výpůjčního řádu.
 • Každý přihlášený čtenář obdrží průkaz, který je nepřenosný. Ztrátu čtenářského průkazu je uživatel povinen neprodleně nahlásit.
 • Výpůjční lhůta je jeden měsíc, na požádání uživatele může být prodloužena o další měsíc. Za knihy nevrácené ve stanovené lhůtě účtuje knihovna poplatky z prodlení.
 • Uživatel je povinen vrátit dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil a nese zodpovědnost za všechny zjištěné závady. Zničené nebo poškozené publikace je čtenář povinen nahradit stejným výtiskem nebo zaplatit pořizovací cenu publikace a manipulační poplatek. V případě nenahraditelných knih uhradí čtenář náklady na zhotovení fotokopie.
 • Žádá-li čtenář knihu, která není ve fondu knihovny, je možno zprostředkovat mu její výpůjčku meziknihovní výpůjční službou.
 • Čtenář má možnost zamluvit si knihu, která je právě půjčena.
 • Slovníky, encyklopedie a vzácné publikace se půjčují pouze v prostorách knihovny.
 • Opakované a úmyslné porušování knihovního řádu může mít za následek odnětí práva využívání služeb knihovny.
 • Pravidla půjčování e-čtečky:
  Čtečka elektronických knih je k dispozici k prezenčnímu (v prostoru knihovny) i absenčnímu půjčování. Výpůjčka čtečky je realizována prostřednictvím automatizovaného knihovnického systému, uživatel stvrzuje svým podpisem na výpůjčním potvrzení převzetí čtečky ve stavu způsobilém k řádnému užívání.
  Čtečku si mohou půjčovat uživatelé knihovny starší 18 let, kteří jsou v knihovně registrováni nejméně 1 rok a nemají vůči knihovně žádné neuhrazené závazky. Při půjčení čtečky je kromě čtenářského průkazu potřeba předložit občanský průkaz.
  Uživatel skládá kauci ve výši 1000 Kč, která mu bude vrácena při návratu čtečky.
  Výpůjční lhůta je jeden měsíc bez prodloužení.
  Čtečka je půjčována pouze s elektronickými knihami, jejichž obsah představuje volné dílo z hlediska autorských práv. Za neoprávněné využití autorsky chráněného díla odpovídá uživatel.
  Čtečka je půjčována včetně příslušenství (USB kabel k nabíjení, pouzdro a návod). Uživatel je povinen vrátit čtečku včetně uvedeného příslušenství a nabitou. Není-li čtečka nabitá, nelze ji přijmout k vrácení.
  Uživatel nesmí měnit nastavení čtečky.
  Uživatel není oprávněn půjčovat čtečku třetím osobám.
  Uživatel je povinen chránit čtečku před poškozením, ztrátou či odcizením. V případě trvalého poškození, ztráty či odcizení je uživatel povinen zaplatit její plnou pořizovací cenu. V případě poškození čtečky je uživatel povinen zaplatit opravu, přičemž peněžitá kauce bude započtena proti vzniklé škodě.
  Pravidla půjčování e- čtečky nabývají účinnosti od 1. března 2015. Schváleno usnesením Rady města Železný Brod č. 136/15 ze dne 26. ledna 2015.

Ochrana osobních údajů

Městská knihovna zpracovává osobní údaje svých čtenářů a uživatelů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).  Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu poskytování knihovnických a informačních služeb, ochrany knihovního fondu a vyhodnocování statistiky činnosti.

Pro registraci v knihovně uživatel vyplní přihlášku se základními identifikačními údaji: jméno a příjmení, adresa, rok narození. Kromě toho může uživatel poskytnout i dobrovolné kontaktní údaje: e-mail, telefon a korespondenční adresu, které složí k efektivnější komunikaci.

Další údaje, které knihovna zpracovává, vyplývají z poskytovaných knihovních služeb – historie výpůjček, upomínek a finančních transakcí mezi čtenářem a knihovnou. Tyto údaje slouží ke statistickým účelům, historie výpůjček pak i pro přehled samotného čtenáře. Náhled na tyto údaje má čtenář k dispozici při přihlášení do čtenářského konta přes on-line katalog na webových  stránkách knihovny.

Osobní údaje čtenářů jsou v knihovně shromažďovány v podobě papírových přihlášek – kartotéka přihlášek je umístěna v uzamčené kanceláři knihovny, a dále jsou počítačově zpracovávány v automatizovaném knihovním systému Clavius, kde jsou chráněny systémem přístupových hesel.

Osobní údaje knihovna uchovává po dobu registrace čtenáře a následující tři roky. Během této doby má čtenář možnost kdykoliv svoji registraci obnovit. Po třech letech jsou papírové přihlášky skartovány a údaje v databázi anonymizovány. Anonymizace údajů a skartace přihlášky může být po vypořádání všech závazků vůči knihovně na žádost čtenáře provedena okamžitě.

Prostory knihovny jsou monitorovány kamerovým systémem z důvodu ochrany majetku knihovny a zvýšení bezpečnosti návštěvníků. Záznamy nejsou zveřejňovány, ale v souladu s výše uvedeným účelem mohou být předány Policii ČR.

S dotazy a podněty k ochraně vašich osobních údajů se můžete obrátit na vedoucí knihovny, případně na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00