Činnost městské knihovny v roce 2010

13.01.2011

V městské knihovně bylo v roce 2010 registrováno 646 čtenářů (z toho 175 dětí do 15 let), kteří knihovnu v průběhu roku navštívili 6576krát a  vypůjčili si celkem 35338 knih a časopisů. Je to v podstatě stejný počet čtenářů i výpůjček, jakého jsme dosáhli i v roce 2009 (649 čtenářů a 35 510 výpůjček). Přesto nejsme s tímto výsledkem příliš spokojeni, registrovaní čtenáři tvoří pouze 10% z počtu obyvatel města, což je podprůměrný počet ve srovnání s jinými obcemi našeho regionu i v celostátním měřítku. Souvisí to s nevhodným umístěním knihovny v  problémové lokalitě města a naše vstřícné aktivity (Týden knihoven s  možností registrace zdarma, pasování prvňáčků na čtenáře apod.) to mohou jen málo ovlivnit.

Přírůstek knihovního fondu v roce 2010 činil 760 svazků knih. Na nákup knih a časopisů bylo vynaloženo 124 tisíc Kč. Knihovna odebírala na 20 titulů periodik. Nabídka knih byla obohacována i výměnnými soubory z regionálního fondu Městské knihovny v Jablonci n. N. Čtenáři rovněž využívali možnosti zprostředkování odborné literatury meziknihovní výpůjční službou.

V květnu 2010 proběhla revize knihovního fondu, která si vyžádala týdenní uzavření knihovny. Byla při ní zjištěna ztráta 450 knih za posledních pět let, což je vysoké číslo. Bohužel ke ztrátám v knihovně stále dochází a nezabrání jim ani bezpečnostní kamery. Je to opět dáno umístěním knihovny a častým pohybem problémové mládeže v prostorách knihovny. Stav knihovního fondu ke konci roku 2010 činil 20141 svazků, s  pobočkou v Jirkově celkem 24277 svazků.

Knihovna používá od roku 2009 automatizovaný knihovnický systém Clavius, který umožňuje čtenářům mimo jiné i vstup do našeho elektronického katalogu po internetu z domova a rezervaci knih a  prodlužování výpůjček prostřednictvím svého čtenářského konta. Těchto elektronických služeb využilo v roce 2010 přes 600 čtenářů. Těší nás, že si naši uživatelé zvykají i na tyto nové pohodlné služby. Katalog knihovny je umístěn na www.zeleznybrod/volnycas/knihovna , jsou zde i  informace o novinkách a aktuálním dění v knihovně a fotografie z našich akcí. V knihovně je veřejnosti také umožněn bezplatný přístup na  internet na čtyřech počítačích. Této služby v roce 2010 využilo na 7200 uživatelů.

V oblasti kulturně-výchovné činnosti jsme se opět soustředili hlavně na začínající čtenáře. Již druhým rokem jsme se zapojili do celostátního projektu „Už jsem čtenář -Knížka pro prvňáčka“, který vyhlásila Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze a je financován z grantu Ministerstva školství. Děti v průběhu svého prvního školního roku navštěvovaly knihovnu, z jejich obrázků jsme vyrobili leporelo – Galerii pohádkových postav a jedna ze dvou zúčastněných tříd se v květnu vypravila na celokrajský Den čtenářů na hradě Valdštejn na setkání se spisovatelem Jiřím Kahounem a ilustrátorem Jiřím Fixlem. Na konci školního roku byly děti slavnostně pasovány na čtenáře, získaly zdarma čtenářský průkaz a hlavně knížku Jiřího Kahouna a Jiřího Fixla Legrační dům. S panem Fixlem se děti setkaly znovu v říjnu na besedě v rámci Týdne knihoven, kdy jim vyprávěl o práci ilustrátora. Děti se mu pochlubily novými leporely, která vytvořily na motivy knížky Legrační dům. Leporela jsme potom poslali na výstavu do Turnova a třída 2.a z  1.ZŠ byla za odměnu pozvána do turnovské knihovny na předvánoční posezení a získala diplom za rekordně dlouhé leporelo. Nezapomínali jsme ani na ostatní mladé čtenáře, celkem bylo v knihovně uspořádáno 25 knihovnicko-informatických lekcí a besed o knihách ve spolupráci se školami a školními družinami. V dubnu byla pro žáky šestých a sedmých tříd připravena beseda a autorské čtení spisovatele Jiřího Macouna. Před Velikonocemi proběhla jarní výtvarná dílna a v adventním období vánoční výtvarná dílna. Těší nás, že se zájem škol o spolupráci s knihovnou v  posledních letech zvyšuje a doufáme, že nám tento trend vydrží i do budoucna.

Zpět