Vše o Železném Brodě

Vzhled města

Počet příspěvků: 178 zobrazené: 11 - 20
< 1 2 3 4 5 >> >

Předmět: Vzhled města

To povolení je pro mě nepochopitelné také proto, že žadatelem o pokácení je tam psáno Město Železný Brod. 
SUPŠS v osobě jejího ředitele je účastníkem řízení. SUPŠS je zřízena Libereckým krajem.


Proč chtělo Město Železný Brod skácet tento strom??  Kdo konkrétně je pod touto žádostí za Město Železný Brod podepsán? Jaké měl důvody ke skácení tohoto stromu? Proč k tomu rozhodnutí není i vyjádření Libereckého kraje jako zřizovatele školy? 

A dále: Kam a proč bylo odvezeno dřevo z pokácené borovice? Bude pokácen i poslední, doposud stojící strom? Proč? 
Cui bono? Komu tohle slouží??

Vysvětlí tohle občanům někdo?

Předmět: Vzhled města

Dobrý den. Reaguji na články v diskusi na stránkách Města Železný Brod, konkrétně na reakci paní Kortánové. V sekci vzhled města. Dovolte mi objasnit Vaše podněty.
Nejprve bych chtěl zde uvést pár fakt úvodem. Dne 12.1.2016 MěÚ Železný Brod, odbor ŽP (dále jen správní orgán) obdržel žádost o kácení mimoletní zeleně od sklářské školy (dále jen SUPŠS), kde žadatel požádal o pokácení celkem 12 stromů. Dne 4.2.2016 správní orgán požádal o vypracování odborného vyjádření Agenturu ochrany přírody a krajiny (dále jen AOPK), jakožto odborného garanta, kde žádá o zhodnocení navrhovaných dřevin ke kácení s ohledem na místo a prostor těchto dřevin. Dne 23.3.2016 toto odborné vyjádření bylo obdrženo správním orgánem a ve kterém se píše, že ze 12 plánovaných stromů má být ponechána douglaska a borovice. U borovice je možné uvažovat o skácení pouze předloží-li žadatel koncepční řešení ozelenění tohoto prostoru před SUPŠS. Dne 11.4.2016 vydává správní orgán rozhodnutí ve věci, kdy 10 jedinců dle tohoto odborného vyjádření povoluje a protože žadatel do této doby nepředložil žádný plán ozelenění borovici a douglasku nepovoluje pokácet. Dne 29.6.2016 žadatel podává novou žádost o pokácení douglasky a borovice s plánem na ozelenění této plochy. Dne 28.7.2016 správní orgán vydává usnesení k doplnění a vyzývá žadatele k doplnění žádosti s ohledem, že nová žádost není zcela v souladu s odborným vyjádřením AOKP, kde je jasně zmíněno, že douglaska má být ponechána a žádá žadatele k doplnění jiných variant ozelenění, tak aby douglaska byla ponechána, konkrétně přednostně začlenit douglasku do nové strategie plánu výsadby. Dne 25.8.2016 žadatel doplňuje informace, kde uvádí, že douglaska bude začleněna do této navržené koncepce ozelenění a upouští od pokácení douglasky a žádá pouze o pokácení borovice. Dne 19.9.2016 správní orgán vydává rozhodnutí ve věci a povoluje žadateli pokácení borovice. Žadatel splnil podmínky odborného vyjádření AOPK. To na úvod a teď ke konkrétním krokům ve Vašem příspěvku v diskusi.
1) “Tento strom byl dle pařezu úplně zdravý“
Nikdo nikdy nezpochybňoval, že borovice není zdravá. Dle odborného vyjádření AOPK tento jedinec je možné pokácet jen z důvodu předložení koncepčního řešení ozelenění před SUPŠS. Což žadatel splnil. Dále dle zákona č. 114/1992 Sb., v § 8 odst. 1 je uvedeno že:
(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem6) a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem6a).
Je zde jasně uvedeno vyhodnocení funkčního a estetického významu.

2) „Toto povolení je pro mě nepochopitelné také proto, že žadatelem o pokácení je tam psáno Město Železný Brod“

Zde se jedná o mojí chybu kterou přiznávám. Jsme lidé a hold nejsme neomylní. Správně má být že žadatelem je SUPŠS. Tuto chybu samozřejmě ihned napravím opravným rozhodnutím dle správního řádu. Nicméně na výrokovou část rozhodnutí toto nemá žádný vliv.

3) „V tomto povolení je, mimo jiné i poučení o odvolání. Čas na odvolání (s případným odkladným účinkem) je tam psán 15 dní. Povolení bylo vydáno 19. Září, borovice byla poražena 27 září“.

Samozřejmě, že jestli žadatel nedodržel zákonnou lhůtu a toto kácení provedl před jejím vypršením, bude s žadatelem vedeno správní řízení. Proto Vás žádám paní Kortánová o předložení jasného důkazu o pokácení tohoto stromu před uplynutím této doby.

4) „Navíc-ten naprosto zdravý strom nebyl ponechán k rozřezání na prkna, ale byl ihned rozřezán na špalky-zřejmě ke spálení.“

Není věcí správního orgánu řešit jak vlastník naloží s dřevem, proto Vás odkazuji na SUPŠS s tímto dotazem.

Závěr:
Správní orgán postupoval zcela dle dikcí zákonů ČR. Pochybení, kde mylně uvedl žadatelem Město Železný Brod správní orgán okamžitě napraví opravným rozhodnutím dle zákona č. 500/2004 Sb (správní řád), nicméně se jedná o „překlep“, který nemá vliv na výrokovou část rozhodnutí ve věci.

Za OŽP jaroslav Petruška, DiS

Předmět: Re: Vzhled města

 Dobry den, je li rec o stromech  v nasem meste dovoluji si pripomenout tez otazku  osmi  lip na Jiraskove nabrezi  http://www.zeleznybrod.cz/cz/diskuse/vse-zeleznem-brode/?pId=2235 ktere maji byt pokaceny https://goo.gl/photos/zFTNpuqtJp3PDTJPA  https://goo.gl/photos/gp65PXeeeWDWmAir5 v ramci "zvlebovani" teto casti mesta a vystavby nove "promenady" . Byl  osud tech stromu  resen taky tak podrobne, jako stromu u sklarske skoly? a jaky byl verdikt specialistu  z AOPK? Jde - dle meho nazoru -  o pozoruhodne  stromy, ktere vyznamnym zpusobem zhodnocuji  zivotni prostredi  teto casti mesta. Pry tedy -  jak jsme se dozvedeli pred casem na mestske webove strance - zvitezila u obcanu  v internetove ankete poradane vedenim mesta varianta "pokacet".  (Resp, tedy zvitezila varianta "promenada"  ktera to vykaceni  v soucasne predstave vedeni Mesta predpoklada.)  Mohu se zeptat,  kolik obcanu v te  ankete hlasovalo (tri, deset, sto???) a jake bylo "skore"? Zopakuji muj nazor, ze ty lipy navzdory svemu stari a mohutnosti nepredstavuji nebezpeci pro chodce ci auta v blizkych desetiletich. Jsou  mimochodem vetsinou  nakloneny tak, ze pripadne tornado ci vichrice by je  porazily smerem  do koryta Jizery, ne smerem k panelakum ci na parkujici auta 

Předmět: Vzhled města

Vážený pane Petruško,

děkuji Vám za odpověď.
K Vašemu vysvětlení mám toto:

K bodu 1), že strom byl zcela zdravý:
Citujete zákon, kde je řečeno: Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. 
Ptám se: Jaký důvod byl tak závažný, že Odbor živ.prostředí povolil skácení zcela zdravé borovice? Má snad tím závažným důvodem být to, že žadatel napotřetí konečně doložil studii ozelenění po pokácení vzrostlého, krásného a úplně zdravého stromu? 
Takže když to tedy vezmu obecně - pokud budu já nebo kdokoli chtít na svém pozemku skácet krásný zdravý strom a přislíbím vašemu úřadu, že tam pak zasadím místo něj azalku, tak mi to automaticky taky povolíte? 

K bodu 2), že došlo k Vaší chybě, kdy je u rozhodnutí uveden špatně jak žadatel, tak i účastník řízení:
Já chápu, že každý z nás je omylný, i já samozřejmě jsem, všichni jsme jen lidé. 

Ale vydat takovéto rozhodnutí, kde je špatně uvedena ta úplně nejzákladnější věc - žadatel i účastník řízení??? 
Jak je možné, že Vaše chyba přešla nepovšimnuta i přes Vašeho nadřízeného? Jak je možné, že chybně uvedený žadatel - Město Železný Brod, když obdrželo toto podivné rozhodnutí, se nad tím nepozastavilo? 
Nebo snad toto rozhodnutí nedošlo "žadateli" - tedy Městu ŽB, ale rovnou "účastníku řízení" - tedy řediteli sklářské školy ? No, to už je tedy totální chaos. A v tom případě - jaktože se nad tím ředitel sklandy nepozastavil a podle rozhodnutí, kde je uveden pouze jako účastník řízení, dal borovici skácet??? (Tato poslední otázka je spíš na pana ředitele sklářské školy, ovšem i váš Odbor by tohle mělo dost zajímat...)

K bodu 3), že  mám předložit jasné důkazy o tom, že borovice byla skácena 27. září, tedy dlouho před uplynutím odvolací lhůty....... 
Pane Petruško, to už si ale vážně děláte  srandu, ne? Váš Odbor žádá jasné důkazy o předčasném skácení zdravé borovice před uběhnutím odvolací lhůty, a navíc dokonce po mně????? 
To Vám fakt nedochází, že ten strom byl skácen před očima spousty lidí??? Že kolem toho pařezu už týden chodí studenti, kantoři sklandy a stovky Broďáků??? 

Zvedněte na Městě prosím laskavě zadnice a zajděte se tam i s celým Odborem a vedením města podívat. Máte to asi tak 200 metrů ze svých kanceláří, tak si tento důkaz laskavě opatřte sami. Mimochodem - 15 dní od 19. září je právě dnes, takže, kdo myslí mozkem, jaksi pochopí, že je-li tam (už týden) místo stromu pařez, muselo dojít ke kácení před uplynutím odvolací lhůty.
A nemáte taky nějaké pravomoci a povinnosti dodržování vámi vydaných rozhodnutí kontrolovat???

K bodu 4, že Odboru není nic po tom, jak vlastník s dřevem naloží
Dobrá, tak se tímto veřejně ptám pana ředitele Doležala. Oslovím ho mailem, aby mu tato diskuse neunikla a doufám, že i on sem napíše své stanovisko.
A oslovím také Liberecký kraj, jakožto vlastníka stromu i pozemku pod stromem (nyní pařezem). Předpokládám, že jako vlastníka ho to bude zajímat. 

Když jsem fotografovala ten pařez, oslovilo mě pár lidí z okolí. Vyprávěli mi mimo jiné, jak při jarním kácení těch 10 stromů padalo i s hnízdy ptáků, jak poděšené hrdličky lítaly sem a tam a hledaly svá mláďata... Nemívám ve zvyku mluvit vulgárně, ale tady to už nelze jinak: Chce se mi blejt, velebnosti.....

Pane Petruško a ostatní z vedení Železného Brodu, vyzývám vás veřejně: Uveřejněte zde všechny písemnosti okolo kácení stromů před sklandou, vše za celý tento rok. Všechny žádosti, všechna rozhodnutí, veškerou korespondenci i to třikrát požadované plánované ozelenění prostoru před sklandou.  
Občané mají právo to vše vidět a znát a ptát se. Není to totiž vaše město = vaše carství nebo nějaká ubohá provincie. Vy se o město máte STARAT, vy ho totiž nevlastníte. A jak se "staráte", to je (nejen) na tomto příkladu skandální.  

Za co pane Bože, za co........tohle fakt už není Železný Brod, to je Kocourkov!

Předmět: Vzhled města

Pane Petruško, Libore Doležale a Františku Lufinko!

Čekáme na DETAILNÍ A VYSOCE KVALIFIKOVANÉ odpovědi na otázky A. Kortanové (příjmení výhradně s krátkým A), což značí odpověď NA KAŽDOU ZDE VÝŠE POLOŽENOU OTÁZKU ZVLÁŠŤ…
 
Tedy v zákonném termínu, co nejpodrobněji, s doložením všemi příslušnými doklady…

Předmět: Vzhled města

Petře, ty sklerotiku (  ) , na jedno jméno jsi zapomněl: A pane místostarosto Mališi !

Vždyť přeci pan Mališ to minulé - jarní  - kácení na tehdejším zastupitelstvu hájil - že "bylo konzultováno s nějakými zahradnickými odborníky právě ze Železného Brodu" - detaily viz na první straně této diskuse.
Evidentně - pan starosta a místostarosta jako snad jediní z města (kromě Odboru ŽP) o tomto kácení dopředu věděli a  tiše ho podporovali, stejně tak jako tohle podzimní kácení.
A nepožádali o vyjádření ani Komisi pro vzhled města o nějakou součinnost a názor.

Ano, oni se "hájí" - ty stromy nebyly na pozemku města, ale na pozemku LB kraje, takže k tomu Komise nemá co mluvit. Jenže Město jako takové do toho má a musí mluvit - kdyby ne jinak, tak rozhodnutím Odboru životního prostředí o kácení/nekácení.

Jenže - starosta s místostarostou tu Komisi pro vzhled města neoslovili ani když šlo o jejich záměr zaasfaltovat ulice památkové rezervace Trávníků, ani když se najednou objevil na Malém rynku bagr a začalo jeho nekoncepční částečné dláždění. A to vše JE na pozemku města. 
Ano, komise je jen poradní orgán města, její přizvání je právně nevymahatelné. Ale pan starosta a místostarosta tu Komisi na městě mají a prostě ji cíleně ignorují a doufají, že její členy znechutí tak, že tito takovou práci sami brzy vzdají.  

Ta Komise pro vzhled města byla zřízena ještě za minulého vedení města. Stejně jako třeba Osadní výbory nebo audiovizuální záznam ze zasedání zastupitelstva.
Všechny tyto věci, směřující k transparentnosti radnice a k přímé spolupráci s občany, byly hned po volbách  řešeny jako první: Osadní výbory zrušeny (tedy pardon - správně řečeno nebylo odsouhlaseno jejich pokračování). Snahám zrušit úplně audiovizuální záznam ze zastupitelstva se pro velký odpor veřejnosti podařilo zabránit, to bylo pouze okleštěno = časově omezeno na dobu cca měsíc trvání veřejného záznamu). 
Komisi pro vzhled města se už evidentně rušit neodvážili, tak ji chtějí jejím ignorováním a neinformováním o základních úpravách města "nechat vyhnít".

Ale to jsme trochu odbočili, vraťme se ke stromům u sklandy: 
Osobně si myslím, že i tady platí přísloví, že "Ryba smrdí od hlavy". Tedy, že pan starosta a místostarosta jdou na ruku panu řediteli sklandy, proti jasnému odporu veřejného mínění. Jejich jednání a motivy nechápu, jediné vysvětlení proč tito tři svou tichou součinností ničí přírodní i kulturní hodnoty Brodu, nacházím v jakémsi "opojením mocí", v jakési pubertální trucovitosti: My si to budeme řešit po svém a do toho nám nikdo kecat nebude. Zkrátka princip Nerušit - vládneme, a vy občané neotravujte. 

Domnívám se, že vůle stromy u sklandy drasticky vykácet se zrrodila v hlavách těch zmíněných tří pánů: Doležala, Lufinky a Mališe. A pod nimi stojící úředníci jsou bohužel spíše jejich rukojmími a těmi, na které se to prostě hodí, pokud se ty věci profláknou. Ano, pan Petruška se dopustil hodně závažných chyb. Ale jestli se nemýlím, on je tam snad teprve pár dnů či týdnů (jako zástup pracovnice na mateřské) a kdo z nás nedělal chyby při nástupu do práce.... Zkontrolování a zaučování měl samozřejmě řídit a hlídat jeho nadřízený, vedoucí odboru pan Pala. I on evidentně závažně pochybil.

Jenže - ze zkušeností vím, že když si kdosi "nahoře" usmyslí, že má být rozhodnuto právě takto - jak ten nahoře chce, tak pod ním pracující úředníci dostanou jakýsi "úkol" - třeba i jen naznačený, hlavně nikde nepsaný, kam má jejich rozhodnutí směrovat. A spletitost našich zákonů je taková, že když někde vykácet stromy prostě někdo chce (a nebo třeba vyasfaltovat památkovou rezervaci), tak si i ty úřady pod nimi a jimi řízené musí najít cestičky, jak věc nasměrovat a vůli svého vedení podpořit. 
Je těžké jednat podle svého svědomí, když máte rozhodovat proti vůli svého šéfa a zvlášť ve městě, kde druhým největším zaměstnavatelem je právě Městský úřad by takové jednání proti vůli šéfů bylo podřezávání si vlastní větve a jistá  profesní sebevražda.

No nic, nechme okolností a jděme k jádru věci: Město zveřejnit požadované dokumenty nehodlá, to by to už udělalo (Zveřejnění je věcí tak čtvrt hodiny - vše naskenovat a dát na městské webovky). Takže když to nejde normálně, lidsky, "pouhými" dotazy občanů, musí to jít cestou právní: Žádostí o poskytnutí informací, ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Jdu tuto žádost připravit a běhen dne ji na Město i SUPŠS mailem pošlu. Samozřejmě, zveřejním ji pro občany i zde na diskusi, a poté i odpověď dotyčných. Protože na takto, dle zákona sepsanou žádost, oni opovědět a zveřejnit požadované prostě ze zákona MUSÍ. Do 15dnů. 
A za za informovanost obecně zodpovídá podle zákona o obcích starosta.
Dejte mi tedy chvíli, abych Žádost podle všech regulí sepsala, během dneška ji sem dám.

Předmět: Vzhled města

Ještě malý dodatek:

Včera jsem písemně kontaktovala a o přešetření kácení stromů pod sklandou požádala:

1) Orgány Libereckého kraje 
(LB kraj je zřizovatelem sklandy a tedy pozemek před sklandou je jeho vlastnictvím a LB kraj by měl vědět a prověřovat, jak se nakládá s jeho majetkem)

2) Českou inspekci životního prostředí

3) Agenturu ochrany přírody a krajiny 

4) média

Pokud někoho napadá, kam se ještě obrátit a kdo je ještě kompetentní tyto věci řešit, napište mi na Alena1965@seznam.cz, předem všem děkuji za iniciativu, pomoc a NElhostejnost.

Předmět: Vzhled města

...a dodatek číslo dvě:

Pane starosto a místostarosto,

odpověď na tyto otázky žádám písemně a veřejně. 
Nezkoušejte nám vnucovat Vámi preferovaný způsob komunikace - osobní setkání. To jsem v dobré víře vyzkoušela několikrát a musím vám složit jedinou "pochvalu": Typickou vlastnost politiků - mluvit dlouze, "hezky",a přitom nesdělit vůbec nic, jediný konkrétní údaj - to jste si osvojili okamžitě a mistrně.  
Spoléháte, že při osobním jednání všechno vždycky jaksi "okecáte", mlžíte, člověku do očí vyslovujete polopravdy i nepravdy a spoléháte na to, že věci pouze vyslovené, nikde nezaznamenané, lze dodatečně kdykoli překroutit či zapřít. A věci, případně sliby, jen bez záznamu vyslovené nelze nikdy dodatečně představit veřejnosti či příslušným úřadům ke kontrole jako jednoznačný důkaz toho, co jste skutečně řekli a případně slíbili.

Navíc - já už nehodlám na sebe od vás nechat křičet, tak jak se stalo při naší jarní schůzce po natočení televizní reportáže o záměru zaasfaltování památkové rezervace. Musela jsem vás tehdy zastavit otázkou Proč se tak rozčilujete.
To už nehodám nikdy nechat opakovat, škodí to mému zdraví. 
Já už se s Vámi nikdy nehodlám  osobně setkat, odteď všechno s Vámi už hodlám projednávat pouze písemně. Protože jedině v písemné formě se nemůžete dodatečně vykroutit, jste zodpovědní za každé své slovo a to je vždy dohledatelné, co přesně a kdy jste to řekli.

Doposud jste občanům i mně osobně vnucovali Vámi preferované informování občanů při osobním jednáním. Já Vám sděluji, že já osobně odteď s vámi preferuji pouze písemný kontakt.
Vy totiž nikoli VLÁDNETE městu a občanům, není to vaše osobní absolutistická říše, ale vy město spravujete  a měli byste se dobře starat o Železný Brod a  v tomto jste taky ZODPOVĚDNÍ OBČANŮM. A to VŠEM občanům - jak těm, kteří vás volili, tak i těm, kteří vás nevolili. Tudíž nemáte právo diktovat občanům, že na jejich podněty budete odpovídat pouze osobně.

Předmět: Vzhled města

Dobrý den.

Omlouvám se, ale nemám už tu sílu na veřejné prosazování demokratické, základní politické korektnosti a transparentnosti, kterou považuji v současné době za samozřejmost, stejně jako slušnost a úctu ke spoluobčanům. Věřte, že si věru nechci vynucovat na vedení ŽB větší kompetence v "komisi pro vzhled města", nejsem si ostatně ani jist, zda-li ještě funguje.

V bezmála sedmdesáti letech jsem prožil větší část života v totalitě, kdy transparentnost byla omezena zcela, politická diskuse (krom komunistických buněk) neexistovala a správa veřejného majetku probíhala výhradně dle programů různých sjezdů KSČ, do kterých jsme my nestraníci mluvit nesměli a podle vyjádření formálních členů KSČ mluvit mohli, ale platné to nebylo nic. Režim, dle mne svoji kabinetní a stranickou totalitní politikou, napáchal v zemi nevratné škody nejen v ekologii, architektuře a demografii, ale především v pokřiveném myšlení mnoha milionů, aniž si to kdo, možná dnes připouští. Mám pocit, že se s následky budeme potýkat ještě nejméně dvě generace.

Troufnu si tvrdit, že téměř každý nad padesát let věku je totalitou poznamenán, sebe nevyjímaje. Podle mého názoru, bychom u příležitosti nedožitých osmdesátých narozenin Václava Havla, měli naplňovat jeho sametové heslo "nejsme jako oni", pokud to samozřejmě oni nejsou. Rád se zúčastním jakékoliv smysluplné debaty na témata, "Vzhled města" nebo "Transparentnost", která jsem založil a které mají neuvěřitelných cca 23 000 shlédnutí.

Pěkný podzim všem.

Předmět: Vzhled města

Městu Železný Brod

náměstí 3. května

46822 Železný Brod,

žádost byla dne 6. 10. 2016

zaslaná na elektronickou podatelnu Města Železný Brod

a současně na e-mailovou adresu starosty a místostarosty Železného Brodu

 

Žádost o poskytnutí informací,

podaná ve smyslu zákona 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím 

Žadatel:

Ing. Alena Kortanová

Hluboká 115

468 22 Železný Brod

e-mail: Alena1965@seznam.cz

 

Žádám o poskytnutí všech informací, vztahujících se ke kácení stromů před Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou v roce 2016, a to zejména:

 

1) Zveřejnění všech žádostí ze strany SUPŠS přijatých ohledně kácení, všech rozhodnutí Odboru životního prostředí ohledně kácení, dále zveřejnění odborného stanoviska Agentury pro ochranu přírody a krajiny k tomuto kácení a návrh revitalizace prostoru před SUPŠS, dodaný ředitelem SUPŠS (všechny obdržené verze).

 

2) Zveřejnění stanoviska starosty Mgr. Františka Lufinky k tomuto kácení.

 

3) a) Zveřejnění stanoviska místostarosty Mgr. Mališe k tomuto kácení.

b) Vysvětlení jeho věty zazněné na zasedání zastupitelstva města na jaře 2016, cituji:

Ředitel to konzultoval s nějakými zahradnickými odborníky právě ze Železného Brodu.“ 

S jakými zahradnickými odborníky - jmenovitě?

Jakou mají ti zmínění zahradní odborníci právě ze Železného Brodu kompetenci k posudkům a konzultacím o osudu zeleně v Železném Brodě?

Pokud už tedy bylo zamýšlené kácení vůbec bylo s někým takovým konzultováno - tak proč ne právě s tou Komisí pro vzhled města, k takovým konzultacím určenou?

 

Dále žádám starostu a místostarostu ke zveřejnění odpovědí ohledně otevřenosti a transparentnosti radnice a informování občanů:

 

a) Jakým právem odmítají starosta a místostarosta odpovídat na otázky občanů (slušné, celým jménem podepsané) na diskusním fóru města?

 

b) Jak to, že starosta a místostarosta nedbají na to, aby otázky vznesené na diskusním fóru města byly včas jimi samými a nebo k tomu kompetentními městskými úředníky včas a řádně zodpovězeny? (Třeba otázky ohledně neexistujících přechodů pro chodce a neexistujících chodníků na Malém náměstí  - na diskusi Přechody pro chodce).

 

c) Proč není Komise pro vzhled města už dva roky vůbec informována o závažných změnách vzhledu města a proč s ní nejsou tyto změny vůbec konzultovány? (Zejména částečné vydláždění Malého náměstí, chystané povrchy v památkové rezervaci Trávníky.)

 

Odpovědi žádám 1) zveřejnit na webových stránkách města Železný Brod v části Informace pro občany a 2) na diskusním fóru města v diskusi Vzhled města.

 

V souladu se zněním zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím očekávám poskytnutí informací v zákonné lhůtě do 15 dnů.

 

Ing. Alena Kortanová

Počet příspěvků: 178 zobrazené: 11 - 20
< 1 2 3 4 5 >> >