Vše o Železném Brodě

Vzhled města

Počet příspěvků: 178 zobrazené: 41 - 50
< << 3 4 5 6 7 >> >

Předmět: Vzhled města

Dnes uplynula lhůta 15ti dnů od prvního podání mé žádosti o poskytnutí informací na mail starosty, místostarosty a podatelny. 
Žádala jsem zveřejnění všech rozhodnutí Odboru životního prostředí, zveřejnění všech žádostí ředitele SUPŠS o kácení stromů před školou, zveřejnění stanoviska Agentury ochrany a přírody k tomuto kácení, o které se rozhodnutí Odboru pro životní prostředí opíralo, atd. (Celá žádost k přečtení v mém příspěvku z 6.10. na této diskusi).

Možná, že se vedení města snaží jen odpověď na moji žádost co nejvíc pozdržet: Že tedy bude brát jako datum podání mé žádosti až 14.10., kdy jsem žádost, doplněnou o mé datum narození, donesla osobně do podatelny (mám to podatelnou potvrzené). 
I tak však na mou žádost město musí do 15 dnů odpovědět. Nu, tak vyčkám ještě ten jeden týden.

Oficiální odpověď na žádost mi tedy nepřišla, přišly mi však dva maily: Jeden od starosty a dnes i jeden od místostarosty. 
Protože jsem v z nich nařčena z vytváření konspiračních teorií, z vytrhávání věcí z kontextu, z negativismu až nenávisti,  rozhodla jsem se právě proto celou  naši korespondenci zveřejnit zde na diskusním fóru. Ať si může veřejnost nestranně přečíst celé maily, ve své úplnosti a ve všech souvislostech. 
Má korespondence s vedením města není žádné vojenské tajemství, takže se jejím zveřejněním ničemu neproviňuji. Nakonec - starosta a místostarosta jsou osoby veřejné a v mailech se neprobírají žádné naše soukromé záležitosti, nýbrž záležitosti veřejné, tak není důvod, proč bych tuto korespondenci nemohla na diskusním fóru zveřejnit.

Takže - přečtěte si je celé. A pak si porovnejte třeba prohlášení vedení města ohledně spolupráce s Komisí pro vzhled města s názorem všech členů této komise. Zde na diskusi se vyjádřil o tomto nedávno pan Hromas, ostatních členů komise( předsedkyně této komise paní Motlíkové nebo pana Lhotského a dalších členů) se zeptejte třeba osobně.

Vyjde vám z toho jasně, kdo tady lže.   

Předmět: Vzhled města

František Lufinka (starosta@zelbrod.cz)

dotazy

13. 10. 2016, 13:11:58

Komu: Alena1965@seznam.cz

Vážená paní Kortanová,

přestože Váš požadavek na informace nesplňuje podmínky žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., tak Vám odpovím na Vaše dotazy. Povinnost poskytovat informace se podle § 2 výše zmíněného zákona netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

 

Vedení města v žádném případě nezasahuje do výkonu státní správy v přenesené působnosti, jak je mně i místostarostovi Vámi podsouváno. V případě povolení zásahu do zeleně v prostoru sklářské školy nevydalo Město  Železný Brod žádné stanovisko. Z toho plyne, že starosta ani místostarosta nemohl k této problematice vydat žádné vyjádření, jak Vy se domáháte jeho zveřejnění. Vedení města respektuje vlastnické právo všech vlastníků při nakládání se svým majetkem v mezích zákona. To znamená, že se určitě tento záměr nezrodil v našich hlavách jak sama uvádíte.

Velice bych si přál abyste příště zvážila publikování vašich domněnek o tom, že provádíme nátlak na úředníky, aby konali jak si přeje vedení města. Je mi líto, že jste se s tím dříve setkala.  Je fascinující kam až ve svých konspiračních teoriích jste ochotna zajít. Myslím si , že Vaše nařčení hraničí s pomluvou.

Nemohu souhlasit s Vaším tvrzením, že se bráníme informovanosti a odpovídání na dotazy. Nehodlám však na obsáhlé příspěvky reagovat on-line, protože se mnohdy na ně ani nedá odpovědět. Myslím si, že v případě vzneseného dotazu ať písemně, nebo i přes mail, vždy bylo ze strany Města odpovězeno. Diskusní fórum k tomuto není určeno. Našim zájmem je zajistit chod města a jeho další udržitelný rozvoj, opravy a údržbu městského majetku.

Investiční záměry města jsou předkládány komisi pro vzhled města ke konzultacím. K informovanosti občanů využívá Město vedle web. stránek i facebook. Pravidelně zde informujeme o provedených akcích i záměrech a formou ankety se snažíme do rozhodování zapojit i občany. Ale to je zase podle Vás špatně.

K dláždění Malého náměstí jsme se již vyjadřovali. Veškeré práce na území památkové rezervace probíhají na základě závazných stanovisek orgánů památkové péče a pod dohledem pracovníků NPÚ. Práce jsou i finančně kryty  ve schváleném rozpočtu města.

Dopravní situace na Malém náměstí je ve fázi řešení, připravovaný projekt chce Město dát k posouzení zastupitelstvu a komisi pro vzhled města. Samozřejmě musí také projít schválením všech dotčených orgánů. Poté bychom jej chtěli realizovat v nejbližší době. Dopravní situace na Malém náměstí je stejná jako byla v posledních cca 50 letech, věříme však, že se nám podaří dospět k návrhu, který by byl akceptovatelný pro všechny dotčené orgány státní správy. Naším cílem je jednoznačně vymezit dopravní trasy v prostoru Malého náměstí a zejména zlepšení bezpečnosti chodců.

Ohledně dláždění povrchů na Malém náměstí máme zatím kladné ohlasy lidí a hlavně poděkování i ze strany podnikatelů, že nemuseli být v nedůstojných podmínkách za deště, například během Skleněného městečka.

Otázka povrchů rezervace Trávníky se nachází ve stadiu porovnávání návrhů Města, orgánů památkové péče a návrhu spolku Trávnice. Po vyčlenění prostor, kde dojde ke shodě v návrzích budeme chtít uspořádat anketu široké veřejnosti k této problematice. Je pravda, že realizace rekonstrukce vodovodu a kanalizace v této lokalitě je z hlediska prvotní nedohody odsunuta zatím o rok -  na rok 2018. Naší snahou je přimět společnost ČEZ distribuce k tomu, aby rozvody elektřiny k jednotlivým objektům byly položeny také do země. Toto je ve fázi vyjednávání. Z výše uvedených důvodů nemůžeme zatím zveřejňovat žádné záměry, protože ještě není nic uzavřeno ve finální podobě k diskusi.

 

S pozdravem

Mgr. František Lufinka

 

starosta

________________________________________________________________

 

Popis: Popis: zb_podpis2

 

MěÚ Železný Brod

nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 940   mob: 602 648 193

e-mail: starosta@zelbrod.cz

http://www.zeleznybrod.cz/

 

 

 

Předmět: Vzhled města

Alena1965 (Alena1965@seznam.cz)

Re: dotazy

16. 10. 2016, 9:52:01

Komu: František Lufinka

Pane starosto,

děkuji za Váš mail.

Celkový dojem z něj a z Vás osobně jsem už napsala na diskusní fórum. Myslím, že ty tam zmiňované věty o Vás jasně vypovídají.

Dále k ne/otevřenosti města: Ohledně odpovídání na dotazy občanů píšete: "Diskusní fórum k tomuto není určeno." 
Jak jste k tomuto názoru došel? Kde a v jakém zákoně je určeno, jaké cesty jsou určené k informování veřejnosti a odpovídání na dotazy občanů?
Obrátila jsem se v tomto na právní experty z www.otevrenaspolecnost.cz, během pár dní by mi měli odpovědět. Dám pak vědět.

Ohledně například dopravní situace na Malém náměstí je od Vás hezké, že jste mi teď v mailu odpověděl. Je škoda, že jste toto neudělal na diskusním fóru, kde se Vás na to ptalo už cca před rokem více občanů. To jste jim tehdy také odpověděl jednotlivě do mailu? Já myslím že ne, že jste prostě nikomu z nich na to neodpověděli (přestože v této věci jde o životy lidí). 
To vypovídá o ne/otevřenosti a o ne/odpovídání radnice občanům samo za sebe...
Navíc, Vaše věta, že Dopravní situace na Malém náměstí je stejná jako byla v posledních cca 50 letech  mi nepřipadá od starosty města jako dobrý a vhodný argument.

Pane starosto, já preferuji pouze písemný kontakt s Vámi a nechci se s Vámi už v žádné věci osobně setkávat. Cokoli by bylo třeba mezi námi řešit, mi sdělte písemně - mailem, já odpovím taktéž.
Podobně jako Vás, už si nevážím ani pana Mališe, a ani s ním se nechci už osobně setkat. Zvažuji proto své setrvání v Komisi pro společenský a kulturní život, kde se s ním, bohužel, v kolektivu ostatních zatím osobně setkávat musím. Zvažuji svoje setrvání také proto, že od nástupu Vás a pana Mališe je kulturnímu životu pořád ubíráno peněz a sportovnímu naopak nápadně přidáváno. A není to pouze názor můj. 
Já proti sportu vůbec nic nemám, ale když je naše město tak chudé, že ani po půl roce nemá na tři na jaře požadované lavičky na Trávníkách, (a nebo je za půl roku nebylo schopné "sehnat") , tak mi navyšování prostředků na sport o statisíce připadá minimálně podivné.
Mimochodem - tu v srpnu odněkud přesunutou oprýskanou lavičku už jsem vlastnoručně natřela, tak konečně už našemu městu ani Trávníkům dál ostudu nedělá. 

Alena Kortanová

Předmět: Vzhled města


Mgr. Ivan Mališ (mistostarosta@zelbrod.cz)

Odpověď na žádost o poskytnutí informací

Včera 20. 10. 2016, 14:48:20

Komu: Alena1965@seznam.cz

Dobrý den paní Kortanová,

 

v úvodu bych měl asi vysvětlit to vykání, přestože jsme si tykali. Předpokládám, že poté, co z Vaší strany je pohled na jakoukoliv mou činnost vesměs negativní, že se se mnou nechcete osobně setkávat, že kvůli mně zvažujete setrvání v Kulturně-společenské komisi a vzhledem k dalším skutečnostem bude asi lepší, když přejdeme zpět na vykání. Nedovedu si představit, že náš vztah v současné podobě (alespoň z Vaší strany a je mi to líto) dává nějaký základ k formě tykání, kdy takováto forma představuje alespoň větší míru respektu ve vztazích mezi zainteresovanými osobami.

Současně bych Vás chtěl informovat, že Vaše žádost o poskytnutí informací došla na mou adresu 6.10.2016. V tu dobu jsem byl na plánované dovolené, kde jsem neměl přístup k jakékoliv poště a ze které jsem se vrátil včera. Z toho důvodu je má odpověď datována až dnes, 20.10.2016, rozhodně to neměl být pokus čekat na konec 15ti denní lhůty.  

I když znění Vaši žádosti vůči mé osobě nemá oporu ve zmiňovaném zákonu č.106/1999 Sb., zvláště s ohledem na § 2, odst. 2 a 4, pokusím se, také s ohledem na určitou slušnost, kterou podle Vás u mě postrádáte, odpovědět alespoň na některé body. Na všechny, s dovolením, odpovídat nebudu, neboť tak již učinil pan starosta ve své odpovědi Vám a já bych se jen opakoval.

-          Nezlobte se, větu o konzultaci se zahradnickými odborníky jste pozměnila. Nevím proč, buď jste špatně slyšela nebo na vině může být i má nedostatečná artikulace či jiná příčina. Místo slůvka právě jsem použil slůvko ne. Potvrdila mi to řada lidí, co na zastupitelstvu byli a je to zaznamenáno i v zápise včetně podpisů ověřovatelů zápisu.

-          Nemám problém informovat nebo se setkat s občany. Na Diskusní fórum jsem v minulosti rovněž přispěl. Bohužel jsou někdy následně v reakcích  vytrhávány části příspěvku bez souvislostí, zvláště když se reagujícímu odpověď nelíbí. Než dlouze písemně takto diskutovat, je lépe se vzájemně setkat. Znovu opakuji, že občan má možnost se informovat nebo se nás dotázat několika způsoby: osobním setkáním( i mimo úřední hodiny, pokud to jde), telefonem pevnou linkou i mobilem, osobním mailem (v mém případě na adresumistostarosta@zelbrod.cz), dopisem, na zastupitelstvu města, na výročních schůzích spolků.Informace lze získat také prostřednictvím webových stránek města nebo ve Zpravodaji. Diskusní fórum tak není přímo určeno k informovanosti občanů, spíše tedy k diskusi. Nelíbí se mi rovněž být na DF s příspěvky, kde se objevuje zvracení, STBáci, KGB, osobní útoky, rozbor politické situace před rokem 1989 a po něm apod. Pokud i k tomu DF slouží, tak prosím. Já však preferuji diskusi s občany výše uvedenými způsoby. Nelze mě tedy obviňovat z netransparentnosti, zvláště pokud jsem musel být transparentní celá léta ve svém minulém zaměstnání. A nutno podotknout – neměl jsem s tím problémy.

-          Nemám zprávy, že by Komise pro vzhled města už 2 roky nebyla informována o podstatných věcech. Naopak, na červnovém zasedání Komise, kterého jsem se zúčastnil, bylo členy Komise konstatováno, že Komise dostává materiály včas, v dostatečném množství a v dostatečné kvalitě s řádným komentářem od pana Řeháka.

-          Nevím, z čeho soudíte, že po našem nástupu do vedení města putuje více peněz do sportu na úkor kultury. Máte to spočítáno? Upozorňuji, že z městského rozpočtu se dotuje provoz kina, provoz Galerie, letos se opravila část jeviště divadla včetně generálního úklidu, vyprání a opravy opon atd. Nezapomeňte, že právě sportovní oddíly vlastní nemovitosti, o které se musí starat prostředky z vlastních rozpočtů. Obviňujete nás z toho, že sedíme v kanceláři schovaní. Ovšem nevidíte, že jsme absolvovali několikrát náročná jednání např. v Praze nebo v Liberci za cílem získat peníze právě na kulturní akce. To samozřejmě vědět ani nemůžete, přesto Váš jednoduchý soud člověka mrzí. Dokonce víte sama z KS komise, že v této komisi je peněz relativně dost, že KS komise mohla bez problémů rozhodovat o přidělení městských dotací. Pokud máte na mysli červnové přerozdělení financí z výtěžku z loterií, pak vše bylo odsouhlaseno, podotýkám jednohlasně, všemi přítomnými zastupiteli města.

Vážená paní Kortanová, je ještě mnoho věcí, které bych Vám chtěl vysvětlit nebo je okomentovat. Už jenom proto, že se dopouštíte minimálně zkreslení některých faktů. Vydalo by to ještě na dlouhý příspěvek, když se s námi osobně nechcete setkat. Mám však pocit, že ať se starostou uděláme co uděláme, pro Vás to dobře nebude, jelikož Váš vztah k nám je veskrze negativní někdy hraničící, si dovolím tvrdit, až s jistou nenávistí. To mně, můžete mi to věřit nebo ne, velmi mrzí. Takový je ale život a nám nezbývá než pracovat tak, aby s námi byli spokojeni alespoň jiní obyvatelé města.

 

S pozdravem

 

Mgr. Ivan Mališ


místostarosta
____________________________________________________________________

cid:image001.gif@01CCF261.283B5BB0

Předmět: Vzhled města

Prosím, pozorně si přečtěte, že pan místostarosta Mališ ve svém mailu píše, že jeho větu o konzultaci se zahradnickými odborníky právě ze Železného Brodu jsem pozměnila, že tam neřekl slůvko právě, ale slůvko ne

1) Já jsem však na tom zasedání osobně byla a protože mě ta věta už tam velmi zarazila, po dočasném zpřístupnění audiozáznamu ze zastupitelstva jsem si ji několikrát pozorně pouštěla - a bylo tam slůvko právě

2) Hypoteticky - i kdyby tam ale místo slůvka právě použil pan místostarosta slůvko ne, na mé otázce na něj to nic nemění: 
Kdo jsou ti zahradničtí odborníci - jmenovitě? Jakou mají kompetenci posuzovat zeleň v Železném Brodě? Jak o jejich stanovisku pan Mališ ví? Proč když už bylo kácení před sklandou s někým konzultováno, proč ne tedy s Komisí pro vzhled města, která je k posuzování vzhledu města zřízena? Je argumentováno - protože to pozemek před sklandou není pozemek města, ale LB kraje. 
Ale  ti panem Mališem zmínění zahradníci (právě nebo ne) ze Železného Brodu - těm ten pozemek před sklandou snad patří a ti do toho tedy měli kompetence mluvit, když Komise pro vzhled města ne? 

3) Zde je vidět, jak moc by bylo třeba archivovat delší dobu audiovizuální záznam pro potřeby ověření co, kdy a jak na veřejném zasedání zastupitelstva města kdo řekl. Předešlo by se tím podobným debatám a vše by bylo jasné. 

Jenže právě jednou z úplně prvních snah pana starosty a místostarosty po jejich nástupu byla snaha znepřístupnit občanům nebo aspoň omezit zveřejnění těchto audiovizuálních záznamů. (Jiná města je běžně dlouhodobě přístupná mají.) 
Po protestu veřejnosti nebyl tento audiovizuální záznam znepřístupněn, ale pouze omezen - je zveřejněn jen do dalšího zasedání zastupitelstva, což je prakticky cca 1 měsíc.  
   
Hezkou neděli všem.

Předmět: Vzhled města

Dobrý den všem,

tak pár novinek z peripetií, které člověk musí podstoupit, když chce podle zákona 106/1999 Sb. informace po Městském úřadu Železný Brod:

Dnes mi z města přišly dvě obálky s červeným pruhem. 
1) V jedné z nich je rozhodnutí, že moje žádost o informace se zčásti zamítá. A to v bodě 2 a 3, kde kde žádám starostu a místostarostu o informace. (Mou žádost jsem v plném znění dávala i sem na diskusní fórum, koho to zajímá, najděte si ji zde.) 
Pan Pala z Odboru životního prostředí (který celou mou žádost o informace vyřizoval) mi píše, že jeho Odbor životního prostředí stanoviska a názory starosty a místostarosty nezná, a tudíž na tuto část jeho Odbor ž.p. odmítá odpovědět.

V poslední větě dvoustránkového rozhodnutí je psáno (cituji): "MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí přezkoumalo výše uvedenou žádost a v bodě 1) Vám poskytne požadované informace dle zákona 106/1999 Sb."  (Ale raději už nepíšou kdy....)

Když to přeložím z úředničtiny do normální češtiny, tak mi touto větou říkají, že požadované informace (ty základní dokumenty ke kácení před sklandou) mi poskytnou, tedy: 
Všechny žádosti ze strany SUPŠS přijaté ohledně kácení, všechny rozhodnutí Odboru životního prostředí ohledně kácení, dále zveřejnění Agentury pro ochranu přírody a krajiny k tomuto kácení a návrh realizace prostoru před SUPŠS, dodaný ředitelem SUPŠS (všechny obdržené verze).  

2) V druhém dopise s červeným pruhem mi došla Výzva k úhradě nákladů v celkové výši 62,- Kč. Jde o náklady, které bude město potřebovat na vytištění 31 stran, za cenu 2 Kč za stranu, podle sazebníku náhrad schváleného Radou města.


Tak to jen víceméně pro zajímavost (a snad i pro pobavení, tohle už totiž nejde brát jinak než jako cimrmanovskou povídku).
Protože ty dva dnešní dopisy jsou dohromady tři stránky textu na papíře, tak je sem zatím nepřepisuji, momentálně na to nemám čas (Jdu našemu městu věnovat těch požadovaných 62 Kč).

Věc budu opět konzultovat s odborníky z organizace Otevřená společnost. Je tu dost věcí pro mě nepochopitelných: Proč celou žádost vyřizuje Odbor životního prostředí a zaštiťuje se tím, že stanoviska starosty a místostarosty nezná a proto mou žádost v této věci zamítá. 
Za poskytování informací je přeci zodpovědný starosta. Ale těch otázek mám na Otevřenou společnost více.....

Mimochodem, dnes odpoledne je zasedání zastupitelstva.Tyto věci tam budou určitě projednávány. Koho to zajímá, přijďte se tam podívat. Mě bude úplně stačit podívat se na to na audiovizuálním záznamu.

Kam se hrabou všechny reality show v televizi. Na tuhle z prostředí našeho maloměsta žádná z těch televizních nemá.....  

Hezký den všem. 

Alena Kortanová

Předmět: Vzhled města

Dobré jitro všem,

tak zas nějaké nové zprávy:
Když jsem v pondělí dopoledne došla do pokladny zaplatit těch 62 Kč za náklady městu, obálka s dokumenty tam na ně už čekala. Donesla jsem ji obratem zastupiteli Zdeňkovi Lhotskému, protože jsem věděla, že toto téma bude na zastupitelstvu to odpoledne projednáváno.

Teprve nyní si v klidu ty tiskoviny pročítám a nacházím v nich mnoho rozporů a nejasností. A v celém vyřízení mé žádosti o informace podle zák.106/1999 nacházím mnoho nesrovnalostí a domnívám se, že byla ze strany města vyřízena chybně a víc než polovičatě. Navíc - postoj radnice si v mnohém protiřečí.

Například když mě pan Petruška žádá dopisem z 12. 10. o doplnění údajů v mé žádosti (šlo o ten chybějící datum mého narození), tak cituje zákon:
Městský úřad je orgánem obce a v souladu s § 109 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů rozhoduje v případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem. Z tohoto ustanovení vyplývá, že informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytuje jednotně úřad.

Podtrhla jsem větu, kterou chápu tak, že žádost má být poskytnuta jednotně úřadem. Tedy ne tak, jak bylo v mém případě - Pan Pala z Odboru ŽP mi první část mé žádosti vyřídil (dokumenty o kácení poskytl), ale další část žádosti (týkající se starosty a místostarosty) zamítnul s tím, že jeho OŽP tyto informace nemá . 
A to, že mi starosta i místostarosta poslali oba mail, lze těžko chápat jako úřední vyřízení žádosti o poskytnutí informací.

Celou věc vyřeším tím, že nominuji našeho starostu a místostarostu na cenu ZAVŘENO, kterou posuzuje a uděluje Otevřená společnost. Už tím je zajištěno, že celou kauzu pečlivě prošetří a zhodnotí renomovaní právníci z www.otevrenaspolecnost.cz, kterými jsou spolutvůrci zákona o poskytování informací, například pan Oldřich Kužílek.
Připomínám - nominace na tuto cenu lze podávat do června, poté tam každou nominaci pečlivě prošetří a v září pak probíhá vyhlašování cen. (Tedy v případě kategorie ZAVŘENO jakýchsi anticen - "ocenění" za NEotevřenost a chybné jednání úřadů.)

Ale já požádám ty odborníky o jejich stanovisko dřív, co nejdřív to jde. A pak výsledek jejich šetření zde na diskusi uveřejním.

A mimo to - nafotím všechny dokumenty o kácení před sklandou, které jsem obdržela. Založím pak na stránkách www.rajce.cz album, kam je veřejně umístím a vám sem pak napíšu přístupové informace, abyste si každý z vás mohli mně dodané dokumenty prostudovat a udělat si názor na ne/dodržování zákonných postupů vedení města a sklandy.

Mimochodem - Odbore životního prostředí, jak jste vyřešili to, že ředitel sklandy nedodržel zákonnou lhůtu 15 dní od rozhodnutí o kácení a dal Ježkovu borovici skácet PŘED uplynutím této zákonné lhůty?

Doporučuji též podívat se na audiozáznam z pondělního zasedání zastupitelstva, věci kolem kácení se řeší v jeho závěru. Podívejte se na to a já osobně si tyto záznamy budu stahovat a archivovat. Aby existoval jasný důkaz, když potom někdo po pár měsících tvrdí, že neřekl, co řekl......  

Hezký den všem

Alena Kortanová

Předmět: Vzhled města

Ještě jedna věc, kterou jsem předtím zapomněla:
Na (anti)cenu ZAVŘENO budu nominovat nejen starostu a místostarostu, ale samozřejmě i ředitele sklandy Libora Doležala.

Jsem přesvědčená, že tito tři pánové si toto veřejné ocenění skutečně zaslouží.

Předmět: Vzhled města

S malým zpožděním jsem se chtěl podívat na záznam pondělního sezení zastupitelů, žádné překvapení se ale nekonalo. Jako dřív a jako obvykle: Zvuk pod psa, obraz pod dva. Nebylo rozumět, nebylo možné zjistit, kdo zrovna v tu chvíli mluví, vše neostré, rozmazané, všechno jen přibližné. Dobrá ilustrace "transparentnosti" a celkové neutěšené situace na radnici vůbec.
Nad tím, že mi z tohoto fóra občas náhle a nenávratně mizejí některé příspěvky (vybrané, jak jinak!), se už ani nepozastavuji a jen si připomenu nejsoučasnější cenzurní zásah papalášů jisté komerční televize a pány Bradyho a Krause.
A protože jsem o takovýhle druh zdejší prezentace a „diskuze“ už definitivně ztratil zájem, děkuji za pozornost…

Předmět: Vzhled města

Dobrý den,

záznam z jednání ZM se v současné době pořizuje stejnou technologií pořízení a zpracování, tak jak funguje od začátku roku 2012. Technologie byla pořízena jako kompromis mezi náklady na pořízení, naročností na obsluhu, při pořízení a zpracování záznamu ZM. Tomu všemu odpovídá i kvalita. Můžete vidět záznamy z měst kde je pořizují a zpracovávají profesionálové, například v Semilech: http://www.semily.cz/video%2Djednani%2Dzastupitelstva/d-1025/p1=1047 Jsou tu celky i detaily obrazu. Kvalita zvuku je dána tím jak kdo dobře zachází s mikrofonem a barvou hlasu mluvícího. Jiný druh – patrně bezobslužný systém je použit v Rychnově nad Nisou: http://www.rychnovjbc.cz/zivot-u-nas/rychnov-na-youtube/#.WBHnIvSsu70 Subjektivně mu rozumím hůře než tomu našemu.

Subjektivně vzato rozumím na našem záznamu i kolegům a kolegyním, kteří odpovídají z míst mimo stoly zastupitelů. Kvalita obrazu je nic moc – viz výše.

Případy smazaných příspěvků by mě zajímaly – je nějaký konkrétní? Mazat může autor a správce stránek. Čas od času se vyskytnul anonymní přispěvatel. Je vyzván k doplnění identity a pokud tak neučiní jsou jeho příspěvky smazány. Jinak k mazání nemá správce žádný důvod.
Počet příspěvků: 178 zobrazené: 41 - 50
< << 3 4 5 6 7 >> >