Usnesení z 53. zasedání Rady města Železný Brod

02.09.2010

schvaluje

č. 161/10
vedení zjednodušeného rozsahu účetnictví příspěvkovým organizacím od 1.1.2010 v předloženém znění

č. 162/10
inventarizační komise pro inventarizační práce v roce 2010-2011 v předloženém znění

č. 163/10
směrnici „Pokladní služba“

č. 164/10
směrnici „Daň z přidané hodnoty“

č. 167/10
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4 000,- Kč Svazu dobrovolných hasičů Horská Kamenice na částečné pokrytí nákladů kulturní akce „Loučení s  létem“

č. 169/10
prodloužení snížení částky za nájemné dílenských prostor v budově B Městského úřadu ve výši 34 000,- Kč za období říjen 2010 až srpen 2011 Střední škole řemesel a služeb Jablonec nad Nisou

č. 170/10
pronájem parcel ppč. 584/2 – ostatní plocha – sportovně rekreační plocha, výměra 1 768 m2 a ppč. 589 – ostatní plocha – sportovně rekreační plocha, výměra 1 390 m2, vše k.ú. Jirkov

č. 172/10
pronájem stavby občanské vybavenosti čp. 43 postavené na st.pč. 125, st.pč. 125 – zastavěná plocha a nádvoří, výměra 144 m2 a ppč. 27 – zahrada, výměra 81 m2, vše v k.ú. Horská Kamenice

č. 174/10
pronájem části ppč. 2218 – ostatní plocha – manipulační plocha, celková výměra 1 861 m2, k.ú. Železný Brod

č. 192/10
poskytnutí finančního příspěvku SDH Jirkov ve výši 5 000,- Kč na pořádání 3. ročníku soutěže Jirkovská proudnice dne 4. září v Jirkově

č. 195/10
propojení dvou panelových domů Na Vápence optickým panelem firmou TFnet, s.r.o., Masarykova 276, Železný Brod za účelem zrychlení internetu

č. 196/10
schvaluje program pro 29. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 29. 9. 2010 v tomto znění:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení z 28. zasedání
  3. Ukončení volebního období 2006-2010
  4. Organizační záležitosti
  5. Dotazy a připomínky členů ZM
  6. Návrh usnesení
  7. Závěr

neschvaluje

č. 165/10
poskytnutí finančního příspěvku zřizovateli protidrogových center v Libereckém a Ústeckém kraji MOST K NADĚJI, o.s.

č. 166/10
poskytnutí finančního příspěvku na provoz Domova sv. Josefa v Žirči

Zpět