Usnesení z 51. Rady města Železný Brod konané dne 6. 11. 2017

20.05.2010

schvaluje

č. 097/10
poskytnutí příspěvku SUPŠS Železný Brod na akce k 90. výročí školy ve výši 20 000,- Kč

č. 098/10
uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu úkolů strážníků Městské policie v Železném Brodě na území Obce Jílové u Držkova

č. 099/10
uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu úkolů strážníků Městské policie v Železném Brodě na území Obce Líšný

č. 100/10
užití městského znaku při propagaci Města Železný Brod a akcí, na jejichž pořádání se podílí odbor kultury a školství

č. 101/10
uzavření provozu mateřských škol v Železném Brodě v období letních prázdnin v  roce 2010 na šest týdnů, a to od  12. 7. do 20. 8. 2010 včetně

č. 102/10
hrazení zpracování účetnictví DDM Mozaika Železný Brod z finančních prostředků od zřizovatele s platností od 1. 5. 2010

č. 103/10
čerpání finančních prostředků Mateřské školy Slunečná z fondu FRIM ve výši 47 592,- Kč na zakoupení zahradního domečku pro děti na školní zahradu MŠ Na Vápence

č. 104/10
čerpání rezervního fondu Základní školy Pelechovská v maximální výši 110 000,- Kč na zakoupení výškově stavitelného nábytku pro budoucí první a čtvrtou třídu

č. 106/10
pronájem budovy č.p. 43 v Horské Kamenici (tzv. Kampelička) se st.p.č. 125 a u domu se nacházející p.č. 27, pod jejímž povrchem je umístěna plastová vybírací jímka sloužící pro dům č.p. 43 panu Jaromíru Kratochvílovi, Horská Kamenice 83, počínaje dnem 1. 6. 2010, za stejných podmínek jako předchozímu nájemci

č. 109/10
pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v Železném Brodě

č. 124/10
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč občanskému sdružení Babybox pro odložené děti – Statim

č. 127/10
schvaluje program pro 28. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 23. 6. 2010 v tomto znění:

1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z 27. zasedání
3) Závěrečný účet za rok 2009 a audit
4) Informace k dotačnímu titulu G14 z KÚLK
5) Organizační záležitosti
6) Dotazy a připomínky členů ZM
7) Návrh usnesení
8) Závěr

bere na vědomí

č. 105/10
zprávu Bytového podniku města Železného Brodu o hospodaření za rok 2009

ukládá

č. 125/10
odboru životního prostředí prošetření situace u domu čp. 168 v k.ú. Železný Brod ve věci vypouštění odpadních vod mimo kanalizaci a žádá písemné vyjádření o závěrech šetření v této lokalitě

souhlasí

č. 128/10
s  uzavřením krátkodobého pronájmu veřejných WC v době Železnobrodského jarmarku 2010 za částku 2.000,-Kč v městském kině a na Malém náměstí, za částku 1.000,-Kč na autobusovém nádraží a za 500,-Kč na Jiráskově nábřeží, ceny jsou včetně DPH

Zpět