Usnesení z 40. zasedání Rady města Železný Brod

26.06.2009

schvaluje

152/09
zavedení institutu veřejná služba

153/09
výjimku z nejvyššího počtu dětí v běžné třídě Mateřské školy Železný Brod, Stavbařů 832, celkem o 3 děti pro školní rok 2009/2010 za předpokladu, že zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a  jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví

154/09
výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské
školy Železný Brod, Slunečná 327, celkem o 8 dětí, a to v 1. třídě o 3 děti, ve 2. třídě o 2 děti a ve 3. třídě o 3 děti a v odloučeném pracovišti Na Vápence 766 celkem o 2 děti, a to v 1. třídě o 1 dítě, ve 2. třídě o 1 dítě, vše pro školní rok 2009/2010 za předpokladu, že zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví

155/09
udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení

156/09
udělení odměny paní Evě Vozkové

157/09
přípravu projektu Modernizace sběru tříděného odpadu
ve městě (výstavba kontejnerových stání, úpravy sběrného dvora, nákup kontejnerů a svozových vozů) a jeho realizaci v případě přidělení dotace z Operačního programu životní prostředí. Žadatelem na nákup svozových vozu budou Technické služby města Železný Brod, s.r.o.

158/09
vytvoření směrnice dle návrhu s vyjmutím bodu 2) odst. 4 § 27 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

159/09
rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 20008

160/09
odpuštění platby za zapůjčení stánků, lavic a stanu na Bzovskou staromilskou pouť, která se konala 6. června 2009

161/09
úpravu otvírací doby městské knihovny v době letních prázdnin na úterý, středu a čtvrtek od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 hodin

162/09
poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Hrubá Horka na úhradu nákladů na hudbu dětského sportovního odpoledne ve výši 4 000,- Kč

163/09
žádost městského muzea o přijetí sponzorského daru od Masarykovy společnosti ve výši 4 000,- Kč

164/09
čerpání rezervního fondu Základní školy Pelechovská
800, Železný Brod, příspěvková organizace na vybudování strukturované kabeláže v hlavní budově školy

165/09
čerpání rezervního fondu Základní školy Školní 700, Železný Brod, příspěvková organizace na malování a pastování lina ve třídách

166/09
zpracovat studii autobusové zastávky u ZŠ Pelechovská a zažádat o vyjádření Krajskou správu údržby silnic Libereckého kraje a odbor dopravy a v případě kladných rozhodnutí stavbu zastávky zajistit

167/09
prodloužení spolupráce prezentace Města Železný Brod ve zvukovém informačním a orientačním systému v Jičíně na další 3 roky

168/09
pokračovaní nájemní smlouvy na restauraci v Jirkově uzavřené dne 30. 4. 2004 s  panem Hajrudinem Ademi. Zároveň ruší dodatek č. 1 smlouvy ze dne 1. 3. 2005 a dodatek č. 2 smlouvy ze dne 1. 2. 2007

neschvaluje

186/09
nabídku televize Genus na vysílání šotu o Železném Brodě

revokuje

190/09
usnesení č. 127/09 ze dne 28. 5. 2009, kterým schválila
Rally Bohemia 2009 v rozsahu žádosti a její mapové přílohy s výjimkou SS 7, 10 Splzov – Železný Brod, kde požaduje přesunout start o jednu zatáčku nad Chvalíkovickou ulici

Zpět