Usnesení z 36. zasedání Rady města Železný Brod

26.03.2009

schvaluje

č. 56/09
zvýšení poplatků o DPH dle předloženého návrhu finančního odboru

č. 57/09
poskytnutí příspěvku Českému červenému kříži místní skupině Železný Brod na činnost v roce 2009 ve výši 5 000,- Kč

č. 58/09
konání cyklistického závodu „Brodský Bike Maraton“ v termínu 3. 10. 2009 a poskytnutí místa na stánek na náměstí 3. května

č. 59/09
umístění reklamního banneru Tipsport areny na webové stránky www.zeleznybrod.cz, za podmínek stanovených starostou města

č. 60/09
výpůjčku sklepních prostor městského divadla za účelem hudebních zkoušek panu Mackovi za režijní náklady, podmínky budou určeny po dohodě s vedoucí odboru kultury a školství

č. 61/09
pronájem místa na městském koupališti na letní sezónu 2009 na ppč. 1393/1 o výměře 2 m2

č. 62/09
přidělení nebytových prostor na Jiráskově nábřeží čp. 714 tomu z uchazečů, který dá nejvyšší nabídku, přičemž nejnižší cena 300,- Kč za 1 m2 ročně, což je 6 900,- Kč za pronájem celých prostor ročně

č. 70/09
ponechání městského koupaliště bonusovým místem a uzavření řádné smlouvy se Sdružením Český ráj o spolupráci v rámci projektu Za pověstmi Českého ráje

č. 71/09
cenu za pronájem zastavěné a užívané plochy st.pč. 74 pod budovou čp. 738 na 700,- Kč za 1 m2 ročně

č. 72/09
požadovat od společnosti Atelier 4 s.r.o. předložit cenu za studii k územnímu rozhodnutí Terminálu s přesně specifikovanými jednotlivými položkami

bere na vědomí

č. 73/09
zprávu o hospodaření Bytového podniku města Železného Brodu za rok 2008

Zpět