Činnost knihovny v roce 2022

20.02.2023
Činnost knihovny v roce 2022
V roce 2022 už bez covidových omezení se konečně podařilo nastartovat růst počtu výpůjček a čtenářů a rozvinout řadu nových aktivit.

V roce 2022 jsme se konečně vymanili z covidových časů a vrátili se k normálnímu fungování, což nám umožnilo více rozvinout nabídku služeb a aktivit knihovny. Byly realizovány některé odkládané záležitosti z minulých let – počítačový kurz pro seniory (6 lekcí v dubnu – květnu 22) a také kurz hravého programování minirobotů pro děti Začínáme s ozoboty (6 lekcí od března do dubna).

Úspěšně jsme pokračovali s Virtuální univerzitou 3. věku dvoudílným kurzem České dějiny a jejich souvislosti v letním (13 účastníků) i zimním semestru (15 účastníků).

Velké oblibě a stoupající návštěvnosti se těšilo také pravidelné setkávání seniorů na hravém trénování paměti s lektorkou Jiřinou Ziklovou (10 lekcí v průběhu roku).

Využili jsme nabídku společnosti Moudrá sovička (nadace Vodafone) a dvakrát jsme uspořádali pro seniory bezplatný kurz ovládání chytrých telefonů (v dubnu a v listopadu).

Naživo se mohla konat i tradiční Noc s Andersenem (1. 4.), tentokrát nejen s večerním programem pro děti v knihovně, ale i se skutečným nocováním v sále knihovny.

Pokračovali jsme i v projektu Bookstart - S knížkou do života, jehož smyslem je rozvíjení vztahu ke knihám a čtení od nejútlejšího věku. Konala se nejen tradiční dopolední setkání rodičů s nejmenšími dětmi v knihovně, ale i 3 nedělní pohádková odpoledne, a bylo rozdáno 33 dárkových sad projektu Bookstart nejmenším dětem při vítání občánků a 17 sad dětem ve věku 3-6 let.

Opět jsme se zapojili do projektu Už jsem čtenář-Knížka pro prvňáčka, prvňáčci ze ZŠ Školní, ZŠ Pelechovská a ZŠ Koberovy získali za odměnu knížku Kláry Smolíkové: Dubánek a tajný vzkaz a setkali se na besedě i s autorkou knížky.

V knihovně se po celý rok nadále scházel čtenářský klub pod vedením lektorky Hany Týblové, přestože v tomto roce finanční podpora ze strany MAP Železnobrodsko skončila.

Novou výzvou letošního roku byl příchod uprchlíků z Ukrajiny a zajištění služeb knihovny i pro ně. V knihovně jsme se několikrát pokusili uspořádat setkání pro nově příchozí ukrajinské maminky s dětmi, podařila se ale jen první schůzka, o další nebyl zájem. Přesto jsme se vybavili letáčky a materiály v ukrajinštině a zakoupili jsme cca 30 (převážně dětských) knih v ukrajinštině a několik učebnic češtiny pro cizince. Vyčlenili jsme zvláštní označenou poličku pro knihy v ukrajinštině a zájemci si nás našli a poměrně hodně tuto nabídku využívají, další knihy jsme jim zprostředkovali meziknihovní výpůjční službou z jiných knihoven.

Co se týče návštěvnosti knihovny, počtu čtenářů a výpůjček, nastal potěšitelný stoupající trend. Dosáhli jsme počtu 973 registrovaných čtenářů, z toho 283 čtenářů do 15 let, což je výrazný nárůst nejen proti minulému roku (900 čtenářů), ale i proti předcovidovým letům (828 čtenářů v roce 2019). Bylo zaznamenáno 9218 návštěvníků půjčovny a 30 266 výpůjček (6175 návštěv a 23 166 výpůjček v předchozím roce a 6970 návštěv a 29 318 výpůjček v roce 2019). Stoupá obliba výpůjček audioknih (610 výpůjček), her (421 výpůjček) a e-knih (154 e-výpůjček). Využívána je i meziknihovní výpůjční služba, touto formou jsme zprostředkovali našim uživatelům 285 výpůjček z jiných knihoven.

K návštěvníkům je třeba přičíst i účastníky 82 kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných knihovnou, kterých bylo za rok 2022 celkem 1406, a návštěvníky dalších 14 akcí pořádaných v sále knihovny jinými subjekty (např. matiné ZUŠ, hejtmanský den apod.), kterých bylo zaznamenáno 474. Kromě toho probíhala v sále knihovny v pondělí a ve čtvrtek odpoledne pravidelná výuka tanečního odboru ZUŠ a v pondělí dopoledne cvičení pro maminky s nejmenšími dětmi pořádané RC Andílek.

Internet v knihovně využilo v roce 2022 na 300 návštěvníků. Značný je i počet virtuálních návštěvníků – zaznamenali jsme 3141 návštěv webové stránky knihovny, 3118 vstupů do on-line katalogu935 vstupů do čtenářského konta. Návštěv webové stránky mírně ubylo proti předchozím letům, ale je to i tím, že naši uživatelé si zvykli sledovat dění v knihovně spíše na našem facebooku.

Fond knihovny dosáhl k 31. 12. 2022 počtu 22 978 knihovních jednotek, z toho bylo 144 audioknih a 100 her. Odebírali jsme také 35 titulů periodik. Přírůstek fondu činil 1165 svazků, 552 opotřebovaných knihovních jednotek bylo odepsáno.

V oblasti kulturně-výchovné činnosti jsme se zaměřovali především na rozvíjení čtenářských návyků a čtenářské gramotnosti od nejmenších dětí v rámci výše zmíněného projektu Bookstart – S knížkou do života. Ve spolupráci s oblíbenou lektorkou PaedDr. Lenkou Hřibovou ze semilského spolku Semínko země bylo připraveno několik programů pro rodiče s nejmenšími dětmi i pro mateřské školy, například Masopust v knihovně, 100leté knížky (na Bělišti v rámci akce Hry a hrátky o století zpátky), Den dětí mezi knížkami, Rozloučení s prázdninami a zmíněné nedělní pohádkové tematické programy v knihovně.

Rozvíjela se spolupráce s mateřskými školami, nešlo jen o tradiční návštěvy a seznámení s knihovnou, ale v rámci aktivit skupiny pro čtenářskou gramotnost MAP Železnobrodsko II. byl připraven projekt putovních souborů knížek pro spolupracující mateřské školy, který se setkal s příznivým ohlasem.

Tradičně spolupracujeme i se základními školami. Již po dvanácté jsme se zapojili do celostátního projektu Už jsem čtenář- Knížka pro prvňáčka, které ho se zúčastnily čtyři třídy prvňáčků, a pravidelně nás navštěvovaly i další třídy v rámci výuky- celkem jsme realizovali třicet knihovnicko-informatických lekcí a besed o knihách.

Pro veřejnost jsme připravili v květnu přednášku Ing. Vančatové ze společnosti Societas Amicuum Liberec o parcích Horní a Dolní Lužice a v listopadu besedu a autorské čtení spisovatelky Alice Horáčkové.

Snažíme se soustředit na nabídku kvalitních vzdělávacích a zájmových aktivit pro seniory v rámci výše zmíněných projektů počítačového a digitálního vzdělávání, Virtuální univerzity 3. věku a hravého trénování paměti. Těší nás, že všechny tyto projekty se setkaly s velkým zájmem a máme na ně kladné ohlasy. Rádi bychom v těchto aktivitách pokračovali i nadále a chtěli bychom znovu rozvinout i spolupráci s Domem s pečovatelskou službou.

Sál knihovny sloužil v průběhu roku i dalším subjektům, dvakrát týdně zde probíhala výuka tanečního oboru ZUŠ pod vedením paní učitelky Lenky Hlubučkové, v pondělí dopoledne se zde konalo cvičení maminek s nejmenšími dětmi z RC Andílek, každý měsíc se konalo matiné ZUŠ, sál byl pronajímán i dalším subjektům pro různé schůze a další akce, v lednu 2022 se konala beseda s hejtmanem Martinem Půtou v rámci hejtmanského dne, proběhly tu také komunální volby.

Zúčastnili jsme se také charitativních sbírek – v květnu si v knihovně návštěvníci mohli zakoupit kytičku měsíčku v rámci Českého dne proti rakovině a v listopadu květ vlčího máku ve prospěch válečných veteránů v rámci sbírky společnosti Post Bellum.

To vše přispívá k naplnění vize knihovny jako centra komunitního života a jakéhosi „obýváku“ města, což nás těší a motivuje k dalším aktivitám.

Zpět