Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod

18.10.2010

schvaluje

č. 67/10
rozpočtová opatření č. 4 na rok 2010

č. 68/10
Obecně závaznou vyhlášku města Železný Brod č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

č. 70/10
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby rekonstrukce mostu ev.č. 282-015 v  Železném Brodě mezi Městem Železný Brod a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, p.o., s tím, že smlouva bude uzavřena na 5 let

č. 71/10
prodej části pozemků pč. 1599 - ostatní plocha – neplodná půda, celková výměra 2005 m2, pč. 1677 – ostatní plocha, komunikace, celková výměra 1115 m2, pč. 1689 – ostatní plocha, neplodná, celková výměra 25991 m2, vše k.ú. Železný Brod, část o výměře 1021 m2

č. 72/10
prodej pozemků pč. 49/1 – zahrada, celková výměra 67 m2 a pč. 49/2 – zahrada, celková výměra 57 m2, vše k.ú. Železný Brod

č. 73/10
prodej části pozemku pč. 1389/2 – ostatní plocha – jiná plocha, celková výměra 1605 m2 v k.ú. Železný Brod

neschvaluje

č. 69/10
začít pracovat na zaměření příjezdové komunikace ppč. 1281/1 a ppč. 1216/3 v k.ú. Horská Kamenice

bere na vědomí

č. 75/10
informace o ukončení volebního období 2006-2010 a o
fungování města v tzv. volebním meziobdobí

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00