Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod

18.10.2010

schvaluje

č. 67/10
rozpočtová opatření č. 4 na rok 2010

č. 68/10
Obecně závaznou vyhlášku města Železný Brod č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

č. 70/10
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby rekonstrukce mostu ev.č. 282-015 v  Železném Brodě mezi Městem Železný Brod a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, p.o., s tím, že smlouva bude uzavřena na 5 let

č. 71/10
prodej části pozemků pč. 1599 - ostatní plocha – neplodná půda, celková výměra 2005 m2, pč. 1677 – ostatní plocha, komunikace, celková výměra 1115 m2, pč. 1689 – ostatní plocha, neplodná, celková výměra 25991 m2, vše k.ú. Železný Brod, část o výměře 1021 m2

č. 72/10
prodej pozemků pč. 49/1 – zahrada, celková výměra 67 m2 a pč. 49/2 – zahrada, celková výměra 57 m2, vše k.ú. Železný Brod

č. 73/10
prodej části pozemku pč. 1389/2 – ostatní plocha – jiná plocha, celková výměra 1605 m2 v k.ú. Železný Brod

neschvaluje

č. 69/10
začít pracovat na zaměření příjezdové komunikace ppč. 1281/1 a ppč. 1216/3 v k.ú. Horská Kamenice

bere na vědomí

č. 75/10
informace o ukončení volebního období 2006-2010 a o
fungování města v tzv. volebním meziobdobí

Zpět