Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod

23.06.2010

schvaluje

č. 58/10
celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2009 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Železný Brod za rok 2009, a to bez výhrad

č. 61/10
rozšíření otvírací doby výstavy skleněných betlémů od úterý do neděle od 13 do 16 hodin

č. 62/10
zvýšení ceny vstupného na výstavu skleněných betlémů na 20,- Kč za dospělou osobu

č. 65/10
prodej části pozemku ppč. 2200/1 – ostatní plocha – ostatní komunikace, část o výměře cca 14 m2, v k.ú. Jirkov u Železného Brodu

č. 66/10
směnu částí ppč. 2327/5 o výměře 24m2, ppč. 114/25 o výměře 10 m2, ppč.114/26 o výměře 20 m2, ppč.127/3 o výměře 109 m2, ppč.3262/4 o  výměře 10 m2, ppč.154/6 o výměře 19 m2, ppč.1067/7 o výměře 343 m2, ppč.3232/22 o výměře 4 m2 za části ppč.3231/16 o výměře 4 m2, ppč.3231/13 o výměře 79 m2, ppč.3232/24 o výměře 89 m2, ppč.3232/23 o  výměře 36 m2, ppč.3232/21 o výměře 17 m2, ppč.3232/20 o výměře 4 m2, ppč.3232/17 o výměře 279 m2, ppč.3232/18 o výměře 2m, ppč.3232/19 o  výměře 66 m2, ppč.3232/12 o výměře 160 m2, ppč.3232/14 o výměře 60 m2, ppč.3232/25 o výměře 1 m2, vše k.ú. Železný Brod

neschvaluje

č. 63/10
poskytnutí 100 m2 žulové dlažby o velikosti 10x10x10 cm na přístupovou cestu ve dvorku u fary Římskokatolické farnosti, děkanství Železný Brod, Františka Balatky 132

bere na vědomí

č. 59/10
informace o dotačním titulu G14

č. 60/10
informaci o realizaci společné propagace turistických zajímavostí města Železný Brod s tím, že do budoucna se Město bude prezentovat samo

č. 64/10
zápis ze schůze Občanského sdružení Střevelná ze dne 1. 5. 2010

Zpět