Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod

12.05.2010

schvaluje

č. 30/10
stanovení počtu členů Zastupitelstva města Železný Brod pro volební období 2010-2014 v počtu 15 členů

č. 33/10
předložená rozpočtová opatření pro rok 2010 ve výši 11 425 441,- Kč

č. 35/10
snížení poplatku Stavebnímu bytovému družstvu Bižuterie za užívání veřejného prostranství – zábor nezbytně nutných částí pozemků okolo domů Na Vápence 758-761, Na Vápence 771-772 a Průmyslová 813 při revitalizaci těchto objektů v období květen – říjen 2010 na cenu 1,- Kč za 1 m2 po dobu 4 měsíců

č. 36/10
odkoupení pozemku ppč. 1997/8 – ostatní plocha jiná plocha, výměra 144 m2, v k.ú. Smrčí u Semil

bere na vědomí

č. 29/10
informace o provozu koupaliště

č. 31/10
informace o dotačních titulech

č. 32/10
informace o auditu hospodaření za rok 2009

č. 34/10
výroční zprávu Bzovského okrašlovacího spolku

Zpět